اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دکترای پرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، ایران

n_mobargheiyahoo.com
021 22431971


سردبیر نشریه علمی- پژوهشی «پژوهش های محیط زیست»