نویسنده = فهمیده فتاحی
تعداد مقالات: 1
1. اثر غیرمستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای در حال ‌توسعه: رویکرد (PSTR)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-126

صمد حکمتی فرید؛ علی رضازاده؛ فهمیده فتاحی