کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


بررسی و ارزیابی پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه‌ای

دوره 4، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 25-36

هاشم داداش‌پور*؛ بهرام علیزاده؛ فرامرز رستمی