بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیطزیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

2 دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور درک اثر مقیاسهای مکانی مختلف بر مدلسازی زیستگاه، بررسیهای سلسله مراتب مقیاس ضروری است. زیرا، گونهها در مقیاسهای مکانی مختلف زیستگاه، عکسالعملهای متفاوتی را نشان میدهند. تعیین روابط بومشناختی گونه در مقیاسهای مکانی به منظور پیشبینی حضور آن در زیستگاه مهم است. بنابراین مدلهای توزیع گونه باید در تمامی مقیاسهای مکانی بررسی شود. پلنگ به عنوان یک گونه مهم، متعلق به فون پالهارکتیک است که جمعیت آن در اثر تخریب زیستگاه به شدت کاهش یافته بهطوریکه در ارزیابی اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی در رده در خطر انقراض قرار دارد. به منظور بررسی زیستگاه این گونه در مقیاسهای مختلف از روش تحلیل عامل آشیان بومشناختی و نرمافزار بیومپر استفاده شد. زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان با تصاویری با اندازه سلول 91 در 91، 01 در 01، 31 در 31، 121 در 121، 151 در 151، 181 در 181 و 211 در 211، با روش ENFA مدلسازی شد و با توجه به مقادیر حاشیهگرایی، تخصصگرایی و تحملپذیری هر مرحله و همچنین مقایسه شاخص بویس مربوط به آنها مشخص شد بهترین مقیاس در پارک ملی گلستان، تصاویری با اندازه سلول 01 در 01 و 31 در 31 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Environmental Approach for the Determination of the Optimal Cropping Pattern by Using Goal Programming Model (Case Study: Varamin Plain)

نویسندگان [English]

  • sedigheh abdolahe 1
  • abdolrasoul salman mahine 2
چکیده [English]

Due to rapid increase of country’s population, the requirement to produce more agricultural products is felt in society more than before. But increases in production have always been associated with increasing the acreage or more consumption of pesticides and chemical fertilizers. Because the use of pesticides and chemical fertilizers can make serious risks for the environment and health, the purpose of this study is determining optimal pattern of agricultural crops by environmental approach (using a minimum of pesticides and chemical fertilizers). In this research, the statistics and information of products in Varamin plain has been used during 2008- 2009. The Goal Programming Model also is used to determine the optimal pattern. The results show that if the pattern of crop based on minimal use of fertilizers (phosphate, urea and potash) and chemical pesticides (herbicide, fungicides and insecticide); the area of cultivation reduces from 51520 to 35534/33 hectare. As a result, at first, the cultivation of cucurbit crops is decreased and in the second the cultivation of cereals is reduced. Also, planting of alfalfa is increased.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal cropping pattern
  • Goal Programming
  • Varamin plain
  • Environment