مقایسه شاخص‌های مختلف تنوع‌زیستی در طرح‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی تمام وقت

2 هیات علمی

چکیده

در این مطالعه، تنوع‌زیستی درختان و درختچه‌های ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص‌های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت و همچنین طرح‌های نمونه‌برداری سیستماتیک تصادفی و کاملا تصادفی در قطعات نمونه دایره‌ای شکل به شعاع‌های10، 15 و 20 آری هر‌کدام به تعداد 32 قطعه ارزیابی شد. با استفاده از آماربرداری صد در صد در منطقه، مقدار واقعی شاخص‌ها نیز به‌دست آمده و نتایج واقعی با نتایج آماری با هم مقایسه شدند. با توجه به عدم همگنی واریانس‌ها از آزمون گیمز هاول برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بین طرح‌های مختلف نمونه‌برداری و همچنین مساحت‌های متفاوت قطعات نمونه اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون t تک‌نمونه برای مقایسه مقدار واقعی با مقدار برآوردی نشان داد که فقط شاخص یکنواختی در مقایسه با مقدار واقعی معنی‌دار نیست، در‌ حالی که سایر شاخص‌ها (غنای گونه‌ای، تنوع و غالبیت) معنی‌دار شدند. بنابراین، در شرایط مشابه ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق، می‌توان به داده‌های حاصل از شاخص یکنواختی در روش نمونه‌برداری کاملا تصادفی برای برآورد وضعیت تنوع‌زیستی اعتماد کرد. اما، داده‌های حاصل از سایر شاخص‌ها و روش‌های نمونه‌برداری به خاطر اختلاف معنی‌دار با مقدار واقعی قابل اعتماد نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Different Biodiversity Indexes in Different Sampling Designs (Case Study: Chahartagh Forested Reserve, Chaharmahal & Bakhtiari Province)

نویسنده [English]

  • Ali Jafari 1
چکیده [English]

In this research we assessed species diversity of trees and shrubs in Chahartagh forest reserve using diversity, richness, equitability and dominance indexes derived. Based on random and systematic random sampling methods each method including 32 circle plots with 10, 15 and 20r area. We also derived the actual value of each index using 100% inventory and then compared statistical and actual amount of indexes. Regarding heterogeneity of variances, we used Gims-Hawell test for comparing averages. According to results, there are meaningful differences between different sampling methods and different plot areas. The results of single sampling t-test for comparing actual and statistical values of indexes show that just equitability index is not meaningful while other indexes(richness, diversity ad dominance) have meaningful differences compared to their actual values. Therefore, in conditions similar to Chaharagh reserve we could use equitability index derived from random sampling method for estimating trees and shrubs biodiversity status confidently but other indexes and sampling methods with some care. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plants biodiversity
  • Chahartagh forested reserve
  • Sampling methods
  • richness
  • Equitability
  • Dominance