تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش دانش بشر از ارتباط میان انسان و محیط زیست، میزان درک اهمیت اکوسیستم‌ها در حفظ و بهبود رفاه انسانی نیز افزایش یافته است. ارتباط بین رفاه انسانی و اکولوژی تحت عنوان «خدمات اکوسیستم» در طول چند دهه گذشته با شدت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم توافق همگانی بر روی مفهوم کلی خدمات اکوسیستم، در حال حاضر تفاوت‌های قابل توجهی در تعاریف ارایه شده می‌توان مشاهده کرد. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات، چهارچوب تعریف پیشنهادی ارزیابی اکوسیستم هزاره (MEA) را مورد استناد قرار می‌دهند، در این پژوهش سایر مطالعات اصلی قبل و بعد از چارچوب MEA برای مرور انتخاب شده است، زیرا بسیاری از آنها با هدف تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم، از رویکردهای متفاوتی در بیان مفاهیم کلیدی نظیر ساختار، فرایند، عملکرد، خدمات و منافع اکوسیستم بهره گرفته‌اند. شناخت جایگاه و نقش هر یک از مفاهیم یاد شده در شکل‌گیری تعریف خدمات اکوسیستم در مطالعه حاضر مورد بحث قرار گرفته است، هر چند ممکن است تعیین مرز و حدود دقیق میان آنها به سختی امکان‌پذیر باشد. مباحث ارایه شده در مورد آنچه مشمول واژه خدمات اکوسیستم می‌شود ممکن است بسیار نظری و علمی به نظر برسد، اما در عمل وقتی نیاز به کمی‌سازی و ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی تاثیرگذار بر رفاه انسانی در مسائلی از قبیل برنامه‌ریزی مکانی سرزمین وجود دارد، تشخیص تفاوت میان خدمات واسطه و نهایی بسیار مهم خواهد شد، زیرا از مسئله محاسبه مضاعف  اجتناب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the Ecosystem Services Concept: A Solution to Avoid Double Counting in the Valuation of Ecosystem Services

نویسندگان [English]

  • Zahra Asadolahi 1
  • Zahra Asadolahi 2
  • Mostafa Keshtkar 3
1 Lorestan University
2 University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 Department of Planning and Design of the Environment, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Concurrent with increasing peoples’ knowledge of the links between human and environment, understanding the importance of ecosystems in human well-being has also increased. The relationship between human well-being and ecology under the title of "ecosystem services" has been intensively studied over the past decades.  Despite the general consensus on the overall concept of ecosystem services, there are now significant differences in the presented definitions. Given that many studies refer to the proposed framework definition for the Millennium Ecosystem Assessment (MEA), in this research, other major studies have been selected before and after the MEA framework. Many of these studies for explaining the concept of ecosystem services have taken different approaches in expressing key concepts such as structure, process, function, services and ecosystem benefits. Understanding the position and role of each of these concepts in the definition of ecosystem services is discussed in this study. However, it is hardly possible to determine the exact boundary between different approaches. The discussion of what constitutes the term of ecosystem services may seem to be very theoretical and scientific, but in practice when it comes to quantitatively assessing ecosystem services such as spatial planning, it will be very important to distinguish between the intermediate and final services because it helps researchers not to double count these services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem structure
  • Ecosystem process
  • Ecosystem function
  • Ecosystem services
  • Ecosystem benefits
Boyd, J. & Banzhaf, S. 2007. What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units. Ecological Economics63(2-3): 616-626.
Costanza, R.; D’Arge, R.; DeGroot, R.; Farber, S.; Grasso, M.; Hannon, B.; Limburg, K.; Naeem, S.; O’Neill, R.; Paruelo, J.; Raskin, R.; Sutton, P. & M. van den Belt. 1997. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital. Nature 387: 253–260.
Costanza, R. 2008. Ecosystem services: multiple classification systems are needed. Biological Conservation 141: 350-352.
Daily, G.C. 1997. Introduction: What are Ecosystem Services? In: Daily, G.C. (Ed.) Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C., 1-10.
DeFries, R.S.; Foley, J.A. & Asner, G.P. 2004. Land-use choices: balancing human needs and ecosystem function. Frontiers in Ecology and the Environment, 2(5), pp.249-257.
De Groot, R.S. 1992. Functions of Nature: Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management and Decision Making. Wolters-Noordhoff, Groningen.
De Groot, R.S.; Wilson, M.A. & Boumans, R.M. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological economics, 41(3), pp.393-408.
Ehrlich, P.R. & Ehrlich. A.H. 1981. Extinction: The Causes and Consequences of the Disappearance of Species. Random House, New York.
Fisher, B. & Turner, K. 2008. Ecosystem services: Classification for valuation. Biological Conservation 141: 1167-1169.
Fisher, B.; Turner, R.K. & Morling, P. 2009. Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics 68(3): 643-653.
Haines-Young, R.H. & Potschin, M.P. 2010. The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being In: Raffaelli, D. & C. Frid (eds.): Ecosystem Ecology: a new synthesis. BES Ecological Reviews Series, CUP, Cambridge (in press).
MEA [Millennium Ecosystem Assessment]. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.
Wallace, K.J. 2007. Classification of ecosystem services: problems and solutions. Biological Conservation 139: 235-246.
Wallace, K.J. 2008. Ecosystem services: Multiple classifications or confusion? Biological Conservation 141: 353-354.
Westman, W.E. 1997. How much are Nature's services worth? Science, 197, 960-64.