پرسش‌های متداول

شماره حساب انجمن

شماره حساب انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

شماره حساب جاری 18523639- بانک تجارت- شعبه انقلاب فلسطین- کد 185- به نام انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

شماره کارت : 5859837000081220

چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟

فقط نویسنده مسئول مقاله می‌تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و دیگر نویسندگان می‌توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند. تأکید می‌شود پی گیری تلفنی و حضوری امکان پذیر نیست.

نامه معرفی نامه از طرف استاد راهنما مبنی بر تأیید به عنوان نویسنده مسئول مقاله چیست؟

در صورتی که دانشجو مقاله را در سایت ارسال می کند استاد راهنما در نامه ی تعهدنامه به سردبیر ذکر نمایند که دانشجو آقای/خانم مهندس ..... به عنوان نویسنده مسئول مورد تأیید می باشند و امضا نمایند.

چگونه نویسنده می تواند مقاله اصلاح شده را مجددا ارسال نماید؟

ارسال مقاله اصلاح شده فقط از طریق سامانه امکان پذیر است و امکان ارسال آن از طریق ایمیل به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. ID مقاله اصلاح شده با مقاله اولیه یکی می باشد.