اعضای هیات تحریریه

مجله پژوهشی

مدیر مسئول

دکتر مجید مخدوم

دکترای محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdoumgmail.com
021- 66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست» (سردبیر)

سردبیر

دکتر مجید مخدوم

ارزیابی محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

mmakhdimgmail.com
021-66950848


مدیرمسئول و عضو هیات تحریریه هر دو نشریه پژوهشی و ترویجی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

 نشریه علمی- ترویجی «محیط زیست و توسعه»

نشریه علمی پژوهشی «پژوهش های محیط زیست» (سردبیر)

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

اکولوژی و مدیریت حیات وحش دانشگاه شهید بهشتی، ایران

b-kiabisbu.ac.ir
0000-0001-8581-3489

دکتر نصرت الله صفائیان

دکترای اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

nosrat.mnsafagmail.com

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد منابع و محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

h-liaghatisbu.ac.ir
0000-0003-0604-6328

دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

دکترای محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

rassoulmahinygmail.com
01732427040

دکتر حمید امیرنژاد

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

h.amirnejadsanru.ac.ir
0000-0002-4307-1146

دکتر مریم شکری

دکترای مهندسی فیتو اکولوژی دانشگاه نور، مازندران

maryam.mnsafagmail.com

دکتر نغمه مبرقعی دینان

دکترای پرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، ایران

n_mobargheiyahoo.com
021 22431971

دکتر افسانه شهبازی

مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

a.shahbazygmail.com
021-22431971

مدیر داخلی

سیده لیلا حمیدشریفی

مدیر داخلی و صفحه آرا

pubeia1gmail.com
66950848

گرافیست

شهاب کاظمی

گرافیست

pubeia1gmail.com