ارایه رهیافت هستی‌‌شناسی به‌‌منظور مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه برنامه‌‌ریزی محیط‌‌زیست، دانشکده محیط‌‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس شرح خدمات، مطالعه‌های آمایش‌‌ در ایران شامل بررسی تعداد زیادی داده و اطلاعات متنوع است که نیاز به روش‌‌هایی برای مدیریت حجم بالای داده‌‌ها و اطلاعات دارد. با تبیین دانش مطالعه‌های آمایش در هر یک از بخش‌‌های مربوط، تبادل داده‌‌ها و همچنین اشتراک‌‌گذاری اطلاعات بین آن‌‌ها راحت‌‌تر صورت می‌‌گیرد. در سال‌‌های اخیر، توسعه هستی‌‌شناسی در حوزه‌‌های مختلف، واژه‌‌ها، عبارت‌ها و ارتباطات میان آن‌‌ها را به ‌‌صورتی شفاف و رسمی توصیف می‌‌کند و یک دسته‌‌بندی از مفاهیم موردنظر در یک حوزه مشخص ارایه می‌‌دهد. استفاده از رهیافت هستی‌‌شناسی به تبادل اطلاعات و تفاهم درباره مفاهیم و ارتباط بین کاربران حوزه‌‌های مختلف دانش موردنظر می‌‌انجامد. در این مقاله با استفاده از نرم‌‌افزار Protégé، ارتباط‌های میان اطلاعات آمایش‌‌ سرزمین از طریق زبان هستی‌‌شناسی وب (WOL) به‌‌طور معنادار تعریف شده است. به‌‌دلیل گسترده بودن مطالعه‌های آمایش ‌‌سرزمین در رشته‌‌های مختلف، این مطالعه تنها محدود به بخش محیط‌‌زیست است. هدف اصلی این مقاله ارایه یک مدل برای مدیریت دانش آمایش ‌‌سرزمین بر پایه هستی‌‌شناسی و ایجاد یک چارچوب از مفاهیم و ارتباطات مختلف در این حوزه، به‌‌منظور اشتراک‌‌گذاری بین متخصصان و سازمان‌‌های درگیر برای ارتقای دانش و افزایش کارایی این مطالعه‌ها در ایران است. همان‌گونه که می‌‌دانیم، اطلاعات آمایش استان‌‌های 31 گانه ایران در حال تکمیل شدن است و هر یک از استان‌‌ها براساس سامانه‌‌های رایانه‌‌ای و نرم‌‌افزارهای خود، این اطلاعات را در دسترس قرار می‌‌دهند. استفاده از رهیافت هستی‌‌شناسی می‌‌تواند در این زمینه نیز راهگشا باشد و ضمن روشن نمودن مفاهیم و ارتباطات، از دوباره‌‌کاری‌‌ها تا حد زیادی جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Ontology Approach to Manage Land Use Planning Knowledge in Iran

نویسندگان [English]

  • masoumeh vahedi 1
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 1
  • Seyed Hamed Mirkarimi 1
  • Sanaz Sanaye 2
1 Environment science, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Land-use planning knowledge in Iran includes a large body of data and information that necessitates efficient managing methods. Through definition of knowledge in land use planning studies of each sector, data exchange and sharing of information become easier and more useful. In recent years, ontological structuring of the terms related to a specific domain of knowledge and the relationships among them has developed greatly. The use of ontology approach facilitates exchange of information and understanding of the concepts and the relationships among users in different areas of knowledge. In this paper, using the software Protégé, the relationships were defined among land use information via the Web Ontology Language (WOL). Due to the vast extent of data gathered in land use planning studies in different fields, this study is limited to the environmental sector. The main purpose of this paper is to provide a model for managing land use planning knowledge based on ontology, and create a framework of concepts and different relationships in this field. In doing this, the hope is to share data and knowledge among specialists and organizations involved and increase the efficiency of these studies in Iran. As we know, the land use planning for the 31 provinces of Iran is becoming completed where each province has used its hard and software to handle and disseminate data and information produced during the process. Using the ontology concept introduced in the paper can help unify these measures and prevent reinventing the wheel as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use planning studies
  • Ontology
  • Data management
  • Knowledge base
  • Protégé
Aden, j. & Morgan, R, 2001. Regional Planning, A. Comperehensive View. Leonard Hill Books.
Ahmadi Foroushani, S.M. & Mahmoudi, S.M. 2010. Status of Land Administration in the Town and Country Planning. Town and Country Planning2(2).
Chalabianlou, R.; Makhdoom, M.; Yavari, A. & Jafari, H. 2011. Ontological explication of ecological knowledge for conservation planning of desert ecosystems. Environmental researches.97-107.
Calvanese, D.; De Giacomo, G.; Lembo, D.; Montali, M. & Santoso, A. 2012, September. Ontology-based governance of data-aware processes. In International Conference on Web Reasoning and Rule Systems (pp. 25-41). Springer Berlin Heidelberg.
Ding, Y. & Foo, S. 2002. Ontology research and development. Part 1-a review of ontology generation. Journal of information science, 28(2), pp.123-136.
Effati, M.; Rajabi, M. & Shabani, S. 2012. Developing a knowledge-driven geospatial information system for regional transportation corridors accidents prediction. Journal of transportation engineering. 345-359.
Gruber, T.R. 1993. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge acquisition, 5(2), pp.199-220.
Guarino, N. 1998. June. Formal ontology and information systems. In Proceedings of FOIS (Vol. 98, No. 1998, pp. 81-97).
LeClair, A. & Khedri, R. 2016. Conto: A Protégé Plugin for Configuring Ontologies. Procedia Computer Science, 83, pp.179-186.
Makhdoom, M.; Darvishsefat, A.A.; Jafarzadeh, H. & Makhdoom, A.R. 2001. Environmental assessment and planning with GIS. University of Tehran Publication310.
Macris, A.M. & Georgakellos, D.A. 2006. A new teaching tool in education for sustainable development: ontology-based knowledge networks for environmental training. Journal of Cleaner Production, 14(9), pp.855-867.
Makhdoom, M. 2010. The foundation of land management. University of Tehran Publication. 289.
McGuinness, D.L. & Van Harmelen, F. 2004. OWL web ontology language overview. W3C recommendation, 10(10), p.2004.
Montenegro, N.; Gomes, J.C.; Urbano, P. & Duarte, J.P. 2012. A land use planning ontology: LBCS. Future Internet, 4(1), pp.65-82.
Noy, N.F. & McGuinness, D.L. 2001. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology.
Roussey, C.; Pinet, F.; Kang, M.A. & Corcho, O. 2011. An introduction to ontologies and ontology engineering. In Ontologies in Urban Development Projects (pp. 9-38). Springer London.
Salehi, E. & Pourasghar, S.F. 2009. An analysis of challenge facing territorial management in Iran. Rahbord. 149-181.
Sanaye Goldouz. S. 2010. Analysis of environmental impact assessment models and development of knowledge network for environmental impact assessment in Iran. PhD Dissertation, University of Tehran.
Salmanmahiny, A. 2011. Fundamentals of environmental protection. DeyNegar Publications. Second edition. 476.
Smith, B.; Ashburner, M.; Rosse, C.; Bard, J.; Bug, W.; Ceusters, W.; Goldberg, L.J.; Eilbeck, K.; Ireland, A.; Mungall, C.J. & Leontis, N. 2007. The OBO Foundry: coordinated evolution of ontologies to support biomedical data integration. Nature biotechnology, 25(11), pp.1251-1255.
Sowa, J. F. 1999. Knowlegde Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations, Brooks Cole Publishing Co., Pacific Grove. 594pp.
Uschold, M. & Gruninger, M. 1996. Ontologies: Principles, methods and applications. The knowledge engineering review, 11(02), pp.93-136.
Uschold, M. 2000. August. Creating, integrating and maintaining local and global ontologies. In Proceedings of the First Workshop on Ontology Learning (OL-2000) in conjunction with the 14th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2000).
Wanner, L.; Rospocher, M.; Vrochidis, S.; Johansson, L.; Bouayad-Agha, N.; Casamayor, G.; Karppinen, A.; Kompatsiaris, I.; Mille, S.; Moumtzidou, A. & Serafini, L. 2015. Ontology-centered environmental information delivery for personalized decision support. Expert Systems with Applications, 42(12), pp.5032-5046.