ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاه بادام‌کوهی در منطقه زاگرس جنوبی به روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه آب و هواشناسی کشاورزی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

منطقه جنگلی زاگرس جنوبی در زمره جنگل‌های طبیعی است و با توجه به گونه با ارزش بادام کوهی که بیشتر عرصه را در برگرفته است، پرداختن به بهره‌برداری اصولی و توسعه و احیا آن ضروری می‌باشد. به ‌منظور شناسایی نیازهای اکولوژیکی بادام‌کوهی پرسشنامه‌ای به‌روش دلفی تهیه شد و در اختیار 64 نفر از کارشناسان منابع‌طبیعی و اساتید دانشگاه قرار گرفت. در این پژوهش از مجموع 37 معیار تعیین شده 27 معیار به عنوان معیار قطعی انتخاب شدند. ارزیابی شرایط رویشگاهی گونه مطالعه شده با استفاده از وزن‌دهی به معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم‌افزار 2000 Expert Choice انجام شد. در این تحقیق با استفاده از روش AHP و بهره‌گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی معیارها صورت گرفته و برای ادغام لایه‌ها از روش رویهم‌گذاری استفاده شد. نتایج مطالعه‌های ارزیابی توان اکولوژیکی بر روی نقشه با مقیاس 1:25000 نشان داده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در حدود 599 هکتار معادل 59/35 درصد از منطقه در وضعیت عالی،471 هکتار معادل 97/27 درصد در وضعیت خوب و 614 هکتار معادل 44/36 درصد در وضعیت ضعیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ecological Capability of Amygdalus Scoparia Habitat in South Zagros Region by Using of MCDM Method

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Jozi 1
  • Nasrin Moradi Majd 2
1 Departmentof Environment, North Tehran branch, Islamic Azad University
2 Department of Geography, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
چکیده [English]

Forest region of South Zagros is one natural forests and due to valuable species of almonds that cover most of area, it is necessary to pay attention to its basic exploitation and development and restoration. In order to identify ecological needs of almonds, Delphi method questionnaires were prepared and provided to 64 natural resources experts and university professors. In this study, out of 37 criteria, 27 criteria were selected as definitive criteria. Evaluation of habitat conditions of studied species was done using weighting of criteria using hierarchical analysis process in 2000 Expert Choice software. In this research, criteria were evaluated using AHP method and using GIS and overlay method was used to integrate layers. Results of ecological potential assessment studies were shown on a map with a scale of 1: 25000. The results of this study showed that about 599 hectares, equivalent to 35.59% of area in excellent condition, 471 hectares, equivalent to 27.97% in good condition and 614 hectares, equivalent to 36.44% in poor condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Amygdalus Scopartia habitant
  • Ecological Capability
  • Analytical Hierarchy Process
  • South Zagros foresty region
Adl, H. R.; Makhdoom, M. & Marwa Mohajer, M.R. 2007. Evaluation of adaptation of the most important factors affecting the ecological potential of three western, central and eastern regions of northern Iran, Iranian Journal of Forests and Poplar, 15: 113-127. (In Persian)
Akhondali, A.R.; Akhondi, M.R. & Akhondali, A.R. 2003. Synthesis and integration of Boalhassan-Dezful forest resources management plan, Forests, Rangelands and Watershed Management Organization, General Department of Natural Resources, Khuzestan Province, pp. 1-15. (In Persian)
Ananda, J. 2006. Implementing Participatory Decision Making in Forest Planning, Environ Manage.39:534-544.
Asafou-Ajaee, J. 2002. Environmental economy for non economists, Mc GRAWHILL , p:127
Carmean, W.H. 1991. Forest site quality evalyation in north central Ontario. Lake head univ.press.
Chuanyan, Z.; Zhongren, N.; Guodonga, C.; Junhua, Z. & Zhaodong, F. 2006. GIS-assisted modeling of the spatial distribution of Qinghai spruce (Picea Crassifolia) in the Qilian mountions,northwestern china based on biophysical parameters, Ecological Modelling 191(2006) 427-500.
Elfrengren, K. & Korpela, J. 2007. AHP-based expert analysis of forestindustry strategis, International Journal of Industrial andsystem Engineering. 4: 375-392.
Khajeabdullahi, M.H. 2007. Cultivation of almonds in sloping lands, Khuzestan Jihad Agricultural Organization, Extension and Exploitation System of the Ministry of Jihad Agriculture, No. 199, p.3. (In Persian)
Mashimo, Y. & Armitsu, K. 1981. Site classification for forest land use in Japan, 17 th IUFRO world congress, Tokyo, Division I: 103-116 .
Mohammadi, Z. &Mohammadi Limaei, S. 2014. Selection of appropriate criteria in urban forestry (Case study: Isfahan city, Iran), Journal of forest science, 60 (12): 487–794.
Piran, H.; Maleknia, R.; Akbari, H.; Soosani, J. & Karami, O. 2013. Site selection for local forest park using analytic hierarchy process and geographic information system (case study: Badreh County), International Research Journal of Applied and Basic Sciences , 6 (7): 930-935 .
Saaty, T.l. 1980. The analytical hierarchy process: planning priority setting resource allocation, New york: hillbook co.
Safianian, A.R.; Behroozi Rad, B.; Mahini, A. & Hajjah Nia, Sh. 2008. 4th National Conference on Environmental Crises in Iran and Strategies for Improving Them, Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Branch, p.64. (In Persian)
Saaty, T. l. 1988. Mathmatical Methods of Operations Research, Dover Publications, New York.
Savari, F.; Varshosaz, K. & Morshedi, J. 2014. Ecological capability evaluation of Rekat watershed for forestry land use, using AHP & Makhdom method, Journal of Wetland Ecobiology (JWEB), Vol. 21.
Song, G.; Chen, Y Tian, M.; Shihai Lv, S.; Zhang, S. & Liu, S. 2010. The Ecological Vulnerability Evaluation in Southwestern Mountain Region of China Based on GIS and AHP Method International Conference on Ecological Informatics and Ecosystem Conservation. Beijing. Pp 465-475.
Zobel, B. & Tabert, J. 1984. Applied Forest Three Improvement, John Willeyand Sons Inc, USA. 159p.