سنجش ردپای آلاینده‌های محیط‌زیستی در تراز تجاری اقتصاد سیستان و بلوچستان براساس الگوی جدول داده- ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، دانشگاه زابل

2 گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

ایران کشوری دارای منابع نفت است. مشتقات حاصل از آن، اصلی‌ترین منبع سوخت مصرفی در بخش‌های اقتصادی است. اگر جامعه بخواهد از منابع انرژی برای رشد اقتصادی استفاده نماید، باید عقلانیت اقتصادی را در میزان مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها و ملاحظات محیط‌زیستی رعایت کند. الگوها و مدل‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آلاینده‌ها در بخش‌های اقتصادی ارایه شده است. مدل ماتریس جدول داده- ستانده لئون‌تیف یکی از کاراترین الگوهای سنجش آلاینده‌ها است. این مقاله نتیجه محاسبات انتشار آلاینده‌ها در 33 فعالیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در قالب جدول داده- ستانده دو منطقه‌ای است که ردپای بوم‌شناختی آلاینده‌ها را در تراز تجاری با دنیای خارج نشان می‌دهد. براساس نتایج تحقیق، اقتصاد استان 372617 تن انواع گازهای آلاینده مجازی در کالاها به دنیای خارج صادر کرده است و 514669 تن انواع گازهای آلاینده به استان وارد کرده است. بنابراین، تراز تجاری مقدار آلاینده‌ها در اقتصاد استان با دنیای خارج منفی و به میزان (142052) تن است. یعنی انتشار انواع آلاینده‌هادر کالاهای واردشده به استان از آلاینده‏های صادرشده بیشتر است. این تکنیک، سیاستی مدیریتی در تجارت کالاهای کربن‌دار است. در سیاست مدیریت تجاری باید کالاهایی را صادر کنیم که کربن کمتری انتشار داده‌اند و کالاهایی را وارد کنیم که برای تولید آن کربن بیشتری منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Effect of the Environmental Pollutants in the Trade Balance of the Economy of Sistan & Baluchestan Province based on the input-output Table Pattern

نویسندگان [English]

  • Kourosh Javadi pashaki 1
  • Mahmoud Ahmad pour 2
  • Mashala Salar pour 2
  • saman ziaee 2
1 Agriculture Economy, Environment and Natural Resources, of Zabol University
2 Educational Department Agriculture College of Zabol University
چکیده [English]

The I.R. Iran has a lot of oil resources of which products are the main sources of fossil fuel in its economic sectors. Using energy sources for achieving economic growth requires countries to consider the economic rationality of fuel consumption and observe environmental considerations about emission of pollutants. Different patterns and models have been proposed for measuring the pollutants size and footprint in the economic sectors. The matrix model of the input - output table has been one of the most effective patterns for measuring the pollutants. This paper presents the results of calculation of pollution resulted from 33 economic activities in Sistan & Baluchestan  province in the form of input-output table and also the ecological footprint of pollutants in trade balance of this province with the outside world. These results show that 372617 tons of virtual gases have been exported to the outside world and 514669 tons of virtual gases have been imported. Therefore, the trade balance of pollutants in the economy of this province with the outside world is negative (142052 tons). This implies that the amount of gases in imported commodities is higher than the exported one. This technique is a management policy for trade of carbon - based products. In this trade policy, we need to export goods produced by the lowest amount of carbon emission and import commodities and goods that high level of carbon emission has been produced for their production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental pollutants
  • trade balance
  • input – output table economic sectors
  • Sistan & Baluchestan province
Akhbari, M. 1378. The application of data technique hasbeen drawn from the analysis of environmental effects of economic activity and extraction of increasing coefficients of pollution exchange, pollution production, labor and labor productivity, employment. Review of Economic Policies and Policy. (In persian).
Budget law of the country. 1393. The country's program and budget. (In persian).
Ghezelbash, M. & Esfandiari, A. 1389. Direct and indirect observations of the creation of various environmental pollutants for different economic sectors. Islamic Azad University of Shiraz. (In persian).
Manzoor, D. & Haghighi, A. 1390. In energy prices on environmental poiiutant release in Iran, public balance modeling is calculated. Journal of ecology, Year (thirty - seventh Number). Winter 90, 12–1. (In persian).
Mattila, T.; Judl, J.& Seppälä, J. 2014. Carbon Footprint of Mobile Devices: Open Questions in Carbon Footprinting of Emerging Mobile ICT Technologies, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.
Miller R. E. & Blair P. D. 2009. Input−Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge.
Nasrollahi, Z.; Ahmadi, Z. & Eshrati, S. 1391. To measure environmental effects of economic activity in Iran with the data table approach. Quarterly Journal of Economic Modelling (Sixth, Number 1). Spring 2012. (In persian).
Pandey, D. & Agrawal, M. 2014. Carbon Footprint Estimation in the Agriculture Sector, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.
Quinteiro, P.; Almeida, M.; Cláudia Dias, A.; Araújo A. & Arroja; L. 2014. The Carbon Footprint of Ceramic Products, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Vol. 1, Springer.
Researches Centre Economic of Iran. 2005. Input-output table from Yazd Province. Tehran University, Allameh Tabatabai University.
Roos, E., C. Sundberg P. A. & Hansson. 2014. Carbon Footprint of Food Products, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer
Sadeghi, K.; Karimi, Z.; Motafaker Azad, H. &Andayesh, H. 1394. Studying the effects of carbon footprint in Iran with the approach of the social accounting matrix (SAM). The Quarterly Review of Economics (former economic studies. (In persian).
Statistical calendar. 1393. Management and Planning Organization of Sistan & Baluchestan Province
Statistical Centre of Iran. 1381. The results of the public census of the industry and the mine. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. Especially the registration information of banks and insurance companies.
Statistical Centre of Iran. 1393. Results of the survey plan from the Department of Construction and Housing. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The country's statistical calendar.
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the cost information and income of urban and rural households. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the design of the industrial dairy farm and the provincial industrial enterprises. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1393. The results of the industrial workshops, 10 employees and more. (In persian).
Statistical Centre of Iran. 1395. and 1390. Results of the general population census. (In persian).
Statistical Centre of Iran. Office of Economic Accounts, 1393. National and regional accounts of www.amar.org.ir. (In persian).
Varun, M. & Kumar, C. 2014. Carbon Footprint and Energy Estimation of the Sugar Industry: An Indian Case Study, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 2, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.
Vázquez-Rowe, I.; Villanueva-Rey, P.; Moreira, M.T. & Feijoo, G. 2014. A Review of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions from Worldwide Hake Fishing, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Vol. 2, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer.
Zhang, G.; Liu, M. & Ga, O. X. 2014. Dynamic Characteristic Analysis of Indirect Carbon Emissions Caused by Chinese Urban and Rural Residential Consumption Based on Time Series Input-Output Tables from 2002 to 2011.Math. Probl. Eng., 297637.
Zhao, R. X.; Chuai X.; Huang, L. Lai & J. Peng. 2014. Carbon Emission and Carbon Footprint of Different Industrial Spaces in Different Regions of China, Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors,Vol. 1, Edited by Subramanian Senthilkannan Muthu, Springer
Zhu, Q.; Peng, X. & Wu, K. 2012. Calculation and decomposition of indirect carbon emissions from residential consumption in China based on the input–output model. Energy Policy, 48, 618–626.
Zongxian Feng; Jinjun Xue & Yu'e Song. 2013. Research on carbon emissions in China's export trade based on input-output model, Chinese Journal of Population Resources and Environment, 11:1, 1-9, DOI: 10.1080/10042857.2013.777202.