نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی محیط‌زیستی (مطالعه موردی: پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، ایران

3 مربی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، ایران

4 پژوهشگر، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، ایران

5 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، ایران

6 کارشناس ارشد، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، ایران

چکیده

بهبود وضعیت و ارتقا کیفیت محیط‌زیست کشور از طریق مدیریت پژوهش‌های هدفمند از مهمترین اهداف مراکز پژوهشی در این حوزه است. در این راستا سیاست‌گذاری و تعیین اولویت‏های تحقیقات محیط‌زیست می‌تواند در نیل به این هدف نقش به‌سزایی داشته باشد. این مقاله که از داده‌های گردآوری شده یک طرح پژوهشی با عنوان «نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار» استفاده کرده، رویکردی نظام‌مند برای شناسایی اولویت‌های پژوهشی به کار گرفته است. فرایندی که بر پنج اصل استوار است. این اصول شامل مشارکت ذ‌‌‌‌ی‌نفعان، تحلیل وضعیت موجود و برآورد نیازها، شناسایی محورهای پژوهشی، امتیازدهی محورهای پژوهشی براساس معیارهای جذابیت و امکان‌پذیری و تعیین اولویت‌ها بر اساس بیشترین توافق بود که در سطح موسسه پژوهشی (پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار) اجرا شد. کارشناسان شرکت‌کننده در این طرح، 66/16 درصد از پژوهشکده محیط‌زیست، 15/15 درصد از دفتر آب و خاک، 63/13 درصد از ادارت کل شهرستان‌ها، 09/9 درصد از دفتر زیست‌بوم‌های دریایی، 54/4 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مابقی از سایر بخش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بودند. در مجموع 346 محور پژوهشی در موضوعات اکولوژی 28 عنوان؛ علوم پایه 5 عنوان؛ مهندسی و فناوری محیط‌زیست 41 عنوان؛ اقتصاد محیط‌زیست 44 عنوان؛ حقوق محیط‌زیست 31 عنوان؛ مدیریت محیط‌زیست 108 عنوان؛ علوم طبیعی 26 عنوان؛ نظام‌های اجتماعی 22 عنوان؛ ایمنی زیستی 27 عنوان و فناوری محیط‌زیست 14 عنوان؛ در معرض قضاوت کارشناسان قرار گرفت و مهمترین اولویت‌های پژوهشی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment and Prioritizing Environmental Research (Case Study: Environmental Research Institute and Sustainable Development)

نویسندگان [English]

 • soraya ahmadi 1
 • Ardavan Zarandian 2
 • sepideh yasami khiabani 3
 • alireza rahmati 4
 • ghasem ghorbanzadeh 2
 • fariba almotahari 5
 • nasrin saghazadeh 6
 • elahe pourkarimi 4
1 Assistant Professor, Academic Center for Education, Culture and Research. Shahid Beheshti University, Iran
2 Assistant Professor, Environmental Research Institute and Sustainable Development, Iran
3 Academic Center for Education, Culture and Research, Iran
4 Researcher of Environmental Research Institute and Sustainable Development. Iran
5 MA of Social Science , Iran
6 Academic Center for Education, Culture and Research, Iran
چکیده [English]

Improving the quality and status of country’s environment through targeted research management is one of the most important goals of the research centers in this field. In this regard, administration and prioritizing the environmental research can play a significant role in achieving this goal. This paper uses the collected data from a research project called "Needs Assessment and Prioritization of the Research Institute of Environment and Sustainable Development", a systematic approach to identifying the research priorities. This process is based on five principles. These principles include beneficiaries participation, status analysis and needs assessment, identification of research bases, scoring the research bases, based on feasibility and attractiveness criterions and prioritization based on the highest agreement rates at the research institute (the Institute of Environment and Sustainable Development). The experts participating in this project were, 16.66% from Environmental Research Institute, 15.15% from department of Water and Soil, 13.63% from county departments, 9.09% from department of Marine Ecosystems, 54.4% from faculty members of universities and the rest of them, from the Environmental Protection Agency. In total, there are 346 research bases, 28 titles in ecology; 5 titles in science; 41 titles in environmental engineering and technology; 44 titles in environmental economics; 31 titles in environmental law; 108 titles in environmental management; 26 titles in natural science; 22 titles in social systems; 27 titles in Biological Safety and 14 titles in Environmental Technology. These research bases were analyzed by the experts and the most important research priorities were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research Needs assessment
 • Stakeholders
 • Attractiveness
 • Possibility
 • Delphi
Abeda, A. J.; Jimenez, B. J. & Moreno, E. C. 2010. Measuring Stakeholder Integration: Knowledge, Interaction and Adaptational Behavior Dimensions, Journal of Business Ethics, 93,419-442.
Abtahi Frooshani, Z.; Khoshnavapour, N. & Abtahi Frooshani, S.T. 2015. Analysis of Key Stakeholders Using the Power and Interest Matrix (Case Study: Field development of South Pars), Scientific Journal of Oil & Gas Exploration & Production, 27, 32-39.(in persian)
Azodi Deilami, B. & Bagheri Moghaddam, N. 2008. Stakeholder Recognition and Analysis Techniques with Strategic Planning Approach in Governmental and Non-Profit Organizations, International Power System Conference, Niroo Research Institute, Iran. (in persian)
Babaei, M. 2007. Information Needs Assessment, Tehran, IRANDOC. (in persian)
Bullinger, H. J. 2008. The future needs research, Fraunhofer, Gesellschaft München.
Esmaeilzadeh, H.; Khavarian Garmsir, A. & Kanooni, R. 2014. Strategic Research with Macro environmental Factors in Urban Tourism Using Quantitave and Qualitative models (Case Study: Yazd Tourism Development), journal of Urban Tourism, 1(1), 17-33. (in persian)
Fathi Vagargah, K., 2005, Educational Needs Assessment (Models & Techniques). (in persian)
Helweg Otto, J.; Orlins, j.; Bucks, D.; Regan Murray. R. & Trueman, D. 2006. Research Needs in Water Resources and Environment: A Panel Discussion, University of Nebraska- Lincoln, U.S. Environmental Protection Agency.
Jamali Mahmoei, H. 2011. Research Evaluation: Approaches, Techniques and Challenges, rahyaft, 49, 39-51. (in persian)
Katsouyanni, K. 2004. Baseline Report on Research Needs in the framework of the European Environment and Health Strategy ((COM 2003) 338 final), Technical Working Group on Research Needs.
Kuruvilla, SH.; Mays, N.; Pleasant, A. & Walt, G. 2006. Describing the impact of health research: a Research Impact.
Ministry of Climate and Environment. 2016. Priority research needs of the Ministry of Climate and Environment (2016-2021), Klima- og, miljødepartementet.
Minoo, F. 2016. Future Studies of Oil Indusry Strategies, ACECR. (in persian)
Olander, S. & Landin, A. 2005. Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects. International Journal of Project Management, 33(4), 321-328.
Rothman, J. & Gant, L. M. 1987. Needs Assessment: Approaches and models for community intervation. U.S.A: Iowa State University Press.
Taghavi, M; Mohaghegh, M. & Pakzad. M. 2010. The Principles of Research and Technology Priorities Determination, jtd, 37-70. (in persian)
Tavari, M.; Sookhkian, M.A. & Mirnezhad. S.A. 2008. Dentifying and Prioritizing Factors that Affect Human Resource Productivity by Using MADM Techniques, imj, 1(1), 71-88. (in persian)
Zokaei, M. 2015. Iran Envonmental Report: 2004-2013, Tehran, Department of Environment. (in persian)