مدل سازی ارجحیت زیستگاهی دارکوب خال دار کوچک در فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

دارکوب خالدار  کوچک یکی از گونههای مهم پرندگان و به عنوان گونه چتر در پارک ملی گلستان محـسوب مـی    شـود. مـدلهـای  درخـتطبقهبندی برای  شناسایی رابطه میان حضور این دارکوب و متغیرهـای   ز یـستگاهی در دو دوره زمـانی متفـاوت (فـصول تول یـدمثلی و غیـ ر تولیدمثلی) و نیز برای کل دوره سالانه استفاده شد. در طول دوره تولیدمثلی توانایی دسترسی به درختان بالغ (DBH > 40cm) و درختـانخشکهدار برای آشیانهسازی و                شاخهنشینی، قلمرو ی تول ید مث لی را مشخص کرد. در خارج از فصل تولیدمثلی، انتخـاب مکـانهـا  بـر اسـاسپوشش درخت ی  بیش از 35% و حضور درختان بلندتر از 7 متر بود . در مجموع ط ی دوره سالانه، مکان هایی با تاج پوشـش انبـوه حـضور ایـ ن دارکوب را تحت تاثیر قرار داد (پوشش درختی < 40%) و  در مکان های بـازتر (40%<) حـضور درختـان بـالغ (DBH > 40cm)     دومـین و مهمترین پیشبینی کننده حضور پرنده بود. فراوانی و توانایی دسترس ی ماده غذایی میتواند عامل غا یی باشد که توض یح دهنده تغ ییـر فـصل ی مشاهده شده است همانطور که توانایی دسترس ی به خشکهدارها عامل مهمی در طول دوره آشیانهسازی          است. پ یـشنهاد مـی گـردد تـا اگـراولویت در توسعه محدوده پراکنش دارکوب است، حذف درختان خشکه دار و یا قطع درختان بزرگ به حداقل ممکنه کاهش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat preference Modelling of Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos Minor) Between Breeding and Non- Breeding Periods in Golestan National Park

نویسنده [English]

  • hosein varasteh
چکیده [English]

Lesser spotted woodpecker is one of the most important and as an umbrella species in Golestan National Park. Classification tree models were applied to explore the relationship of the occurrence of this woodpecker and habitat variables between two contrasting periods (breeding vs. nonbreeding seasons) and for the entire annual cycle. During the reproductive period the availability of mature trees (DBH > 40 cm), and snags (dead trees), for nesting and roosting, characterize the breeding territory. Outside the breeding season the choice of locations was driven by a tree cover larger than 35% and the presence of trees taller than 7 m. Overall, during the annual cycle, welldeveloped canopy sites influenced the presence of this picidae (tree cover > 40%) and on more open sites (<40%) the presence of mature trees (DBH> 40 cm) became the second most important predictor of occurrence. The abundance and availability of food could be the ultimate factor explaining the seasonal variation observed, with the availability of snags being an important factor during nesting time. It is recommended to minimize the elimination of snags, and to harvest some large trees if the priority is to expand the distributional range of the woodpecker.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification tree
  • Golestan National Park
  • Breeding and non- breeding season
  • Lesser spotted woodpecker