بررسی تغییرات ساختار ی ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای برنامه ریزی محیطزیست، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

  


 
 
افزایش عمق آثار ناشی از فعالیت های انسان موجب شدهاست که پژواک این  فعالیتها در همه مکانها حتی نـواحی کـاملاً طبیعـی (ماننـد پارکهای ملی ) نیز احساس شود.  به         نحویکه وجود  کاربریهای معارض و ناسازگار که با هدف اولیه حفاظت در  آنها در تضاد کامل اسـت ، باعث  تخریب ساختار و جلوگیری از تحقق اهداف و عملکردهای این مناطق حساس و با اهمیت شده است. در میان کاربریهـای ناسـازگاردرون مناطق حساس و تحت حفاظت،جادهها از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ چرا که به علت طول زیاد، محدوده تحت تأثیر و         آثـار ناشـی ازآن ها وسعت و پیچیدگی بیشتری خواهد داشت. با توجه به تأثیرات منفی ساختاری عملیات راهسازی و بهره برداری همزمان از جاده گذرنـدهاز پارک ملی گلستان، در این تحقیق از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین برای کمی سازی تغییرات ساختاری در راستای تعیین تـأثیر ات فضایی ناشی از این جاده استفاده شده  است. نتایج اندازهگیری متریک ها، نشان دهنده افزایش از هم گسیختگی در پارک ملی گلـستان اسـت  که در سطح سیمای سرزمین و طبقه جنگل متراکم قابل مشاهده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Landscape Ecological Metrics to Investigate Impacts of Road on Structural Changes in Golestan National Park During 1987 to 2010

نویسندگان [English]

  • lobat zebardast 1
  • ahmadreza yavare 2
  • esmaeil salehi 3
  • majid makhdoum 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The echoes of human activities are felt everywhere, even in regions usually regarded as wilderness, such as national parks. Presence of adverse activities inside these areas, which is inconsistent with conservation of their primary goal of protection, will end in structural damages and prevent the fulfillment of the function of these sensitive and important areas.  Among these adverse activities inside the protected areas, roads are of considerable importance due to their length, which makes their zone of influence wider and their impacts much more complicated. Considering the negative structural impacts of simultaneous construction and operation of road crossing Golestan national park, this research aims to use landscape ecological metrics to measure the structural changes of landscape to identify the spatial effects of this road on the park. The results show increase in fragmentation in Golestan national park, which is noticeable at landscape and dense forest class level. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan National Park
  • landscape ecology
  • Structural Changes
  • fragmentation