برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اینکه گونه یوزپلنگ آسیایی یکی از گونههای در معرض تهدید حیات وحش ایران است و منطقه بافق از زیستگاه های مهـم ایـنیوزپلنگ  بهشمار میآید، بنابراین این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی یوزپلنگ آسیایی در منطقه بافق و اندازه گیری عوامل مـؤثر بـر میـزانتمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از آن با استفاده از روش ارزشگذاری مـشروط و پرسـشنامه انتخـاب دوگانـه مـی پـردازد . بـرای  اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لوجیت استفاده شده است. براین اساس به روش نمونهگیری تصادفی، تعـداد 290 پرسـشنامه ازساکنان منطقه بافق جمعآوری شد . نتایج نشان میدهد که 227 نفر از تعداد کل، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت یوزپلنـگ  آسـیایی بافق بودند . با توجه به نتایح این پژوهش؛ با افزایش یک درصدی مبلغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبلغ برای حفاظت یوزپلنگ     آسـیایی منطقه بافق ، معادل 3044/0 درصد کاهش  مییابد. تمایل پرداخت برای حفاظت ار یوزپلنگ آسیایی منطقه بافق 99/25064 ریـال بـهطـور  ماهانه برای هر خانوار برآورد شده است که با تعمیم نتایج، ارزش حفاظتی سالانه هر یوزپلنگ اسیایی در ایران بهطور تقریبی معـادل 5262 میلیارد ریال تخمین زده  می شود. مهمترین متغیرهای اثرگذار برای حفاظت از یوزپلنگ، متغیرهای مبلغ پیشنهاد، سطح درآمـد، تحـصیلات، جنسیت و نوع مشاغل بوده اند. با کمک نتایج به دست آمده  می  توان سیاستگزاری مناسب قیمتی برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اتخاذ کرد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of People’s Willingness to Pay for Conservation of Srare and Threatened Species of Cheetah in Iran.

نویسندگان [English]

  • narges rohani 1
  • hamed rafiee 2
1
2
چکیده [English]

Cheetah is one of the threatened species of wildlife of Iran, and Bafgh is one of the most important habitats of cheetah. In this study, cheetah’s conservation value in Bafgh zone and effective factors on people willingness to pay has been estimated. On the bases of stochastic sampling method, 290 questionnaires were gathered from Bafgh zone.  Results show that 227 people in Bafgh have willingness to pay for preservation of cheetah. In attention to these results with increasing one percent in Bid variable, acceptation probability would decrease to 0.3044 percent. Monthly, willingness to pay for conservation of cheetah in Bafgh zone is estimated about 23$ per family. Generally, annual conservation value for Cheetah in Iran are estimated about 5$ billion. Most important and effective variables for conservation of Cheetah are Bid, income level, education, genus and type of jobs. With attention to these results, suitable policy making could determined.    
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Conservation value
  • Cheetah