ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش توان اکولوژیکی منطقه سجافی در شهرستان هندیجان، با توجه به گسترش روز افزون توسعه در مناطق سـاحلی  و همجـوار  آن از یک سو و آسیب پذیری بالقوه آنها از سوی دیگر، در مقیاس 1:100000 و با روش رویهم گذاری نقشه ها به روش بولین با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی شد. همچنین برای کاستی های موجود منطق     بـولین در روش          رویهـم  گـذاری، از منطـق فـازی  در روش مذکور استفاده و نتایج حاصل از آن (منطق فازی) با روش فوق مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد، از میان کاربری هـای  مناسـب  بـا             تـوان منطقه مطالعاتی، توسعه و کاربریهای آبزی پروری و اکوتوریسم سهم بالایی دارند و سایر کاربریها سهم بسیار کمرنگی از سطح منـطقه را شامل  میشدند. نسـبت مـساحت پهنه های دارای توان برای آبزی پروری و اکوتوریسم به سطـح محـدوده                  برابـر 68%                 بـرای آبـزی              پـروری، 25% بـرای اکوتوریسـم است. همچنین استفاده از منطق فازی در روش مذکور، کم اهمیت نبوده است، به طوری کـه  درصـدهای  مربـوط  بـه  مدل توسعه              آبزیپروری و اکوتوریسم تغییر چشمگیری داشته و طبقه خوب برای کاربری         آبزیپروری از 68 درصد به 72 درصد تغییریافته و در کاربری اکوتوریسم از 25درصد به 30 درصد تغییر یافته است. اما بیشترین تغییر مساحت در طبقه نامناسب مشاهده  میشود. به طوری کـه  میزان درصد این طبقه در کاربری           آبزیپروری از 14 درصد به 5 درصد و در کاربری اکوتوریسم از 69 درصد به 59 درصد تغییر کـرده  اسـت
این موضوع نشان  میدهد که استفاده از    منطق فازی می تواند نقش تعیین کننده ای در طبقه بندی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Capability Evaluation of Sajafi Region Using Geographic Information System (GIS) and Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • sara narimisa 1
  • mohammadbagher nabave 2
  • mohammadtaghe sadatpour 3
1
2
3
چکیده [English]

In this research the ecological Capability Evaluation of the Sajafi district in Hendijan, was evaluated due to the increasing development in its coastal areas and adjacent areas on one hand and their vulnerabilities on the other hand, in 1,100000 scale. Boolean method with the help of the Geographical information system GIS along with Fuzzy Logic was used. The results of Fuzzy Logic were compared with Boolean method. Results show that the application of Fuzzy Logic has lead to a considerable change and the suitable class for aquaculture has changed from 68% to 72% and in ecotourism application from 25% to 30%, but the most change in the surface area is observed in the unsuitable class so that the percentage of this kind in aquaculture application has changed from 14% to 5% and in ecotourism application from 69% to 59%. This shows that the use of Fuzzy Logic can have a significant impact in capability evaluation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological capability evaluation
  • geographic information system (GIS)
  • Sajafi region
  • Fuzzy logic