مکان یابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

2 عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اردکان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده منابعطبیعی دانشگاه زابل

چکیده

رشد و توسعه اقتصادی– اجتما عی در چند دهه اخیر منجر به روی آوردن جوامع انسانی به ایجاد           فرصتهای گردشگری شده که امروزه بـهمانند راهی برای پر کردن اوقات فراغت، کاهش تاًثیر               تنشهای زند گی شهری و صنعتی محسوب  میشود. در کنار تمام مناطق متنوع ایران،مناطق جنوب شرقی ایران نیز یکی از قطبهای س یاحتی کشور به شمار می رود و در این بین شهرستان زابل  با برخورداری از شـهر سـوختهبه عنوان مهد تمدن دیرین، داشتن دریاچه آب شیرین هامون و مردمانی آریایی با فرهنگ غنی نقش مهمی در فراهم کـردن اکو جهـانگردی  دارد. در حال حاضر با وجود  اهمیت موضوع، مطالع ات چندانی به منظور مکان یابی        پهنههای مناسب تفرج و برنامه ریزی در این ارتباط انجـامنشده        است. در این راستا طی تحقیق حاضر اقدام به پهنهبندی منطقه چاه نیمه با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره و با تکیه بر معیارهایاکولوژیکی و برخی معیارهای اقتصادی اجتماعی شد. معیارهای                  مورد استفاده در این تحقیق شامل خاک، پایداری سازند                زمینشناسی، فاصلهاز منابع آب سطحی، شیب، جهت، پوشش گیاهی، نزدیکی به تالاب، فاصله از جاده، فاصله از مراکز شهری و روستایی، فاصله از مکـان هـایتاریخی، فاصله از مرز سیاسی و فاصله از تاسًیسات رفاهی بودند. استاندارد سازی معیارها با استفاده از نظریه فازی صـورت پـذیرفت و نقـشهمحدودیت ها با استفاده از نظریه بولین تولید شد. برای             وزندهی به معیارها از روش مقایسات زوجی در قالب تحلیل سلسله مراتبـی اسـتفادهشد و سپس با روش ترکیب خطی وزن داده شده،                لایهها با هم ترکیب شده و          شاخص قابلیت سرزمین محاسبه  شـد. در ایـن منطقـه 4 زون برای تفرج متمرکز شناسایی شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sitting for Intensive Recreation in Chahnime Zone (Zabol Township) Using Multi- Criteria Decision System

نویسندگان [English]

  • malihe erfani 1
  • tahere ardakani 2
  • aseyah sadeghi 3
  • ahmad pahlevaneoue 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Zabol township, with benefiting by Soukhte city, as home of lifelong civilization, having Hamon  lake and Aryan people with rich culture, have important role in providing ecotourism. The goal of this study is to identify suitable zones for recreation by using Multi Criteria Evaluation (MCE) emphasizing on ecological criteria and some social-economic factors. The criteria for site selection included soil, resistance of geological formation, slope, aspect, vegetation, and distance from: wetland, roads, residential area (city and village), surface water, historical centers, and political border line and welfare facilities. Each criteria is standardized with fuzzy logic and constraint map is produced with Boolean logic. The relative importance weights of the evaluation criteria are estimated using pair wise comparison method in the analytic hierarchy process. Then a weighted linear combination (WLC) method was used for combining layers. Land suitability index is evaluated in this area and 4 zones are evaluated for intensive recreation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal sustainable tourism
  • Zoning
  • Multi criteria evaluation
  • Fuzzy logic
  • Chah nime area