ارائه مدل جدید تلفیقی مکان یابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست

3 کارشناس ارشد شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از عوامل کلیدی در  برنامهریزی های توسعه منطقه ای، مکان یابی محل مناسب استقرار مناطق صنعتی است. امروزه استفاده از داده های مکانی و تحلیل درست این داده ها برای بهره گیری در مکانیابی مناسب شهرکهای صنعتی با اهمیت بوده و از رشـد  فزاینـده ای در سـطح  تحقیقات روز، برخوردار شده است. بنابراین تعیین تابع تلفیقی مناسب در طراحی و اجرای GIS کاربردی برای مکان یـابی  بهینـه  و مناسـب  ضروری و اجتناب ناپذیر است. توابع تلفیقی از انواع توابع تجزیه و تحلیل مکانی GIS هستند که امکان انتخاب مکان بهینه را بـا  اسـتفاده  از نقشه های ورودی و از طریق عملگرهای تلفیقی فراهم میکنند. این توابع از لحاظ نحوه عملکـرد  بـه  انـواع  مختلفـی  ماننـد  بـولین ، AHP، همپوشانی شاخص، منطق فازی، ژنتیک و وزن های نشان دهنده تقسیم می شوند. 
در این تحقیق ابتدا شاخصها و معیار های مناسب برای مکانیابی شهرکهای صنعتی تعیین و سپس آمـاده  بـرای  ورود بـه  توابـع  فـازی  و تحلیل سلسله مراتبی در محیط های Export Choice ،Arc Sdm شد. پس از آن نتایج و دقت عملکـرد  ایـن  دو روش مـورد  بررسـی  و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، برتری و دقت مدل فازی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development of a New Methodology Base on GIS and Fuzzy Logic and AHP to Locate Industrial Area (Case Study: Birjand)

نویسندگان [English]

  • saeedreza ahmadezadeh 1
  • fatemeh hajizadeh 2
  • mehdi ziyaee 3
چکیده [English]

The site selection of industrial areas is a key factor in regional planning due to the social, economic and environmental impacts of this kind of development. A proper location must fulfil a wide range of factors like ecological sustainability, access to transport and communication infrastructures, work force availability, proximity to main market and to the raw materials.
Today using of spatial data and the abilities of Geographical Information system are important for industrial site selection. Therefore it is necessary to determine the appropriate combination functions in the design and implementation of practical GIS for finding the proper place.
Combination functions are one of the GIS spatial analysis functions that choose appropriate place with using of input maps and Combination operators.
These functions includ Boolean, Analysis hierarchical process (AHP), index overlap, Fuzzy logic, genetic, Weight of evidence.
In this research at first the proper factors and criteria for finding industrial areas were determined and then were prepared for input to fuzzy function and hierarchical analysis processing in Arc Sdm and Expert Choice environments، Afterwards results precision were evaluated. Finally fuzzy model prominence and accuracy out weight hierarchical analysis.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • Fuzzy
  • AHP
  • GIS