اصول طراح ی منظرطبیعی در مناطق حفاظت شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشگر دکترای معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد معماری منظر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دو د یدگاه کاملاً  متفاوت در رابطه انسان   با طب یعت وجود دارد که در یک د یدگاه انسان  بهعنوان حافظ طبیعت و حتی نجات بخش آن تعریف میشود و در دیدگاه دوم انسان عامل تجاوز به حریم طبیعت و مداخله گری- سودجویی تـصو یر مـ ی شـود . بنـابرا ین، اهـداف و انگ  یـزه هـا وطرحهای توسعه که به منظور بهرهبرداری از طبیعت مطرح           میشود نیـ ز بـس یار بـا ی          کـدیگر متفـاوت خواهـد بـود. بـا توجـه بـه گـستردگی تخریبهای  طبیعت، سازمانها و نهادهای ب ینالمللی تصم یم به تعیین و شناسایی مناطق منحصر به فرد طبیعی در جهان که نیازمند حفاظت، نگهداری و معرفی  بهعنوان  میراثی جهان ی         است، کردهاند. بنابراین،               مناطق حفاظتشده به عنوان اراضی وس یع و با ارزش حفـاظت  ی ز یـاد کـهبه منظور حفظ تنوع گونه های زیستی آن و  بهعنوان میراثی که باید مورد استفاده نسل های آینده هر سرزمین قرار بگیرد تعریف م یشوند.   
در پژوهش حاضر که در راستای طرح جدیدترین دیدگاه های IUCN در حفاظت از منابع طبیعی و تبیین اصول طراحی منظر در این مناطق با  تأکید بر معیارهای ارائه شده از سوی ا ین سازمان شکل گرفته است، از روش تحقیق            توصیفی-  تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل ازپژوهش           حاکی از آن است که تمرکز و انطباق طراحی بر ارزشهای  ویژه اکولوژ یکی، اجتماع ی و فرهنگی بستر، بـومگرا یـی،  اح یـا و مرمـت ارزشهای اکولوژیکی و طراحی با هدف نمایش و تقویت زیبایی های اکولوژیکی مناطق از اصول اساسی در طراح ی این مناطق است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Landscape Design Principles of Protected Areas with Emphasis on IUCN Criteria

نویسندگان [English]

  • mohamadreza bemaniyan 1
  • feriyal ahmadi 2
  • sara pouryusef 3
چکیده [English]

Two comprehensively opposite views on interaction between human and nature have been defined. Firstly, human as conservationist and even reviver of the nature and secondly, human adverse as an interfering factor. Therefore, motives, reasons and, development plans which are prepared to use nature would be different with each other. Considering the extension of damages to nature, international organizations and unions decided to identify and determine unique natural areas throughout the world that need protection, maintenance and introduction as world natural heritages. Consequently, protected areas as vast lands with high conservation values are defined to conserve their biodiversities and protect them as natural heritages that should be utilized by future generations.
So, in current research descriptive- analytic research method is used to analyze, latest IUCN perspectives and guidelines in natural conservation and assign landscape design principles in protected areas. The results suggest that focusing on accompanied design with ecological, social and cultural context values and considering to the indigenous features and restoration design for promoting natural beauties are the basic principles in regenerative landscape design in these areas.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural landscape
  • Protected area
  • Landscape design principles in protected area