تهیه مدل ویژه ارزیابی توان اکولوژیک برای برنامه‌ریزی راهبردی در جنگل خیرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادان گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 5 استادان گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برنامه‌ریزی جنگل طی فرایند سلسله مراتبی زمانی و مکانی صورت می‌گیرد. تعیین کارکردهای جنگل و طبقه‌بندی اراضی جنگلی برای این کارکردها مهم‌ترین فعالیت در برنامه‌ریزی بلند مدت در سطح سیمای سرزمین است. این موضوع باید با مطالعه خصوصیات رویشگاه و ارزیابی توان اکولوژیک صورت گیرد. تهیه مدل ارزیابی ویژه، ابزار مهم برای رسیدن به این هدف است. در این تحقیق یک مدل ارزیابی ویژه برای جنگل خیرود تهیه شد. پس از مطالعه، شناسایی و نقشه‌سازی عوامل اکولوژیکی (فیزیکی و زیستی)، مدل برای سه طبقه تولید چوب و یک طبقه حفاظت- حمایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی اجرا و توان اکولوژیک جنگل برای این طبقات ارزیابی شد. نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه، 47% حفاظتی- حمایتی است. 1980 هکتار (24%) از سطح جنگل برای طبقه تولید چوب طبقه یک، 751 (9%) برای طبقه دو و 1693 هکتار (20%) برای طبقه سه تولید چوب دارای توان هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of a Specific Model for Ecological Capability Evaluation for Strategic Forest Planning in Kheyrud Forest

نویسندگان [English]

  • rahim malekni 1
  • jahangir faghhe 2
  • majid makhdoum 3
  • mahmoud zobire 3
  • mohammadreza marve 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Forest planning is accomplished by a decision-making process that is spatially and temporally hierarchical. Main decisions at the strategic and landscape levels are about the determination of forest functions and forest classification for these purposes. This could be archived by ecological evaluation. Developing of specific model for ecological capability evaluation is a important tool for this goal. In this study a specific model for ecological capability was developed. Ecological parameters consisting of physical and biological parameters were studied. Then produced data were digitized. Model was run for three classes of commercial forests and a class of conservation and protected forest. Results showed that 3842 ha (47%) of studied forest classified as conservation and protected forest

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Ecological capability evaluation
  • Specific model
  • Forest function