تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین در طی گذار آخرین دوره یخبندان- هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال‌غرب ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در این تحقیق، با مطالعه رسوبات دریاچه نئور، با استفاده از روش گرده‌شناسی (پالینولوژی)(1)، پاسخ تغییرات پوشش گیاهی منطقه نئور در شمال‌غرب ایران نسبت به تغییرات آب و هوایی در دوره دیریخبندان و هولوسن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، نمونه‌های مورد بررسی از سه متر پایینی مغزه رسوبی دریاچه به طول هشت متر انتخاب شد و سپس با تفسیر تغییرات پوشش گیاهی به‌دست آمده از نمودار گرده‌شناسی دریاچه نئور، به‌ترتیب دوره‌های آب و هوایی شامل دیرین یخبندان، سرد یانگر دریاس و هولوسن پیشین شناسایی شد.
در این پژوهش، با محاسبه نسبت‌های گرده، فازهای رطوبتی در دوره هولوسن پیشین تعیین شد. تغییرات پوشش گیاهی منطقه نئور، هم‌زمان با فاز مرطوب هولوسن پیشین از نوع جنگلی- استپی با گونه غالب درمنه بود. بر اساس شواهد به‌دست آمده از بررسی موردی مشخص شد که در این منطقه به‌دلیل وجود تنوع پوشش گیاهی و حفظ به نسبت خوب دانه‌های گرده در رسوبات، می‌توان از روش گرده‌شناسی برای بازسازی پوشش گیاهی منطقه نئور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vegetation and Climate Change During the Late- Glacial- Holocene in Iran A Case Study From Lake Neor in NW Iran

نویسندگان [English]

  • ghasem azizi 1
  • taebeh akbari 2
  • hosin hashemi 3
چکیده [English]

In this study we used pollen analysis for reconstruction of the past vegetation and paleoclimate of Lake Neor area located in the northwest of Iran. We detected the Late glacial,Younger Dryas and early Holocene by interpretation of pollen diagram of Neor Lake. As a result, the pollen analysis as well as dating results revealed some climatic events in Lake Neor area in the north-west of Iran. We also used some pollen ratios for detecting the wet and dry phases during early Holocene. The interpretation of pollen diagram of Lake Neor suggested that the forest- steppe vegetation cover with Artemisia dominated in the Neor region during early Holocene. There are also some evidences that show the usefulness of palynology method as an appropriate paleoclimatic technique in Lake Neor area for understanding the vegetation change in the context of the global climate change during late-glacial to mid-Holocene

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Paleoclimate
  • Palynology
  • Late- glacial
  • Early Holocene
  • Iran