تبارشناسی زیرگونه های گرگ براساس نشانگرهای میتوکندریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری رشته ژنتیک حفاظت دانشگاه ژوزف فوریه فرانسه

چکیده

ساختار ژنتیکی جمعیت گرگ در سطح دنیا تحت تأثیر وقوع تجزیه شدن جمعیت و نوسان‌های جمعیتی در طی دوره‌های یخبندان قرار گرفته است. با توجه به پراکندگی گسترده گرگ در ایران و نیاز به شناسایی دقیق گونه‌ها در برنامه‌های حفاطتی، در این مطالعه جایگاه و روابط زیرگونه‌های احتمالی گرگ در ایران Canis lupus pallipes، Canis lupus cubanensis و Canis lupus lupus با سایر زیرگونه‌های موجود در دنیا، بر اساس توالی کامل ژن‌های سیتوکروم b، ناحیه کنترل، ژن ND1 و ژن CO1 دی‌ان‌ای میتوکندری که از نقاط مختلف دنیا در ژن بانک ثبت شده بودند، مورد بررسی قرارگرفت. تباربندی براساس توالی‌های مربوط به هر یک از ژن‌ها انجام شد و هاپلوتیپ‌های مشترک براساس چهار ژن ذکر شده در بالا تعیین شدند و در نهایت شبکه هاپلوتیپی ترسیم گردید. نتایج نشان داد که زیرگونه Canis lupus lupus از هاپلوتیپ‌های قدیمی با پراکندگی بالا در منطقه خاورمیانه و اروپا محسوب می‌شود و با سایر زیرگونه‌های موجود در دنیا ارتباطات پیچیده‌ای دارد. همچنین در تباربندی زیرگونه‌های گرگ ناحیه کنترل و ژن سیتوکروم b  نسبت به ژنCO1 و ND1، اختلاف بین هاپلوتیپ‌ها را بهتر نمایان کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wolf Subspecies Classifications Based on Mitochondrial Markers

نویسندگان [English]

  • marziyeh asadi 1
  • hamidreza rezaee 2
  • vahid zamani 3
چکیده [English]

Population genetic structure of the population of wolves in the world and population fluctuations is dependent on glacial periods. The dispersal of wolves in Iran and the need to identify the exact species  in conservation programs, in this study, relation of supspecies  probable wolf in Iran, Canis lupus pallipes, (Canis lupus cubanensis and Canis lupus lupus) with other subspecies in the world genes based on full sequence of cytochrome b, control region genes of mtDNA, ND1 and CO1 gene in gene banks worldwide were recorded. Classification based on the sequences analysis of each gene was performed. And common haplotypet of the four genes mentioned above were determined and the haplotype network was drawn. Results showed that the subspecies Canis lupus lupus of the old haplotype with high dispersion in the Middle East and Europe has complex relationships with other subspecies in the world and also in ranking of wolf subspecies, control region and cytochrome b gene to CO1 and ND1 gene haplotype differentiate between them than superficially appear.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canis lupus lupus
  • MtDNA
  • Cytochrome b
  • Control region
  • ND1 gene
  • CO1 gene