ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط‌‌زیست، دانشکده محیط‌‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشکده محیط‌‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استاد دانشکده محیط‌‌زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک‌های محیط‌‌زیستی در مرحله ساختمانی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی به انجام رسیده است. پس از شناسایی فعالیت‌ها و فرایندها در ساخت واحد یوتیلیتی، میزان آلاینده‌‌‌‌های گازی,CO ,NOX ,SO2  H2S و ذرات معلق در خروجی دودکش دیزل‌ژنراتورها و میزان صوت در ایستگاه‌های مورد نظر، اندازه‌گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت آلاینده‌های هوا مانند CO و NOX در برخی از ایستگاه‌های نمونه‌برداری شده در مقایسه با مقادیر استاندارد بالاتر است. اندازه‌گیری میزان صوت در ایستگاه‌های نمونه‌برداری شده، همچنین نشان داد که شدت صوت در این ایستگاه‌ها بالاتر از حد استاندارد است. جنبه‌های محیط‌زیستی با روش «تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن بر محیط‌‌زیست EFMEA(1)» شناسایی و ارزیابی شدند و عدد اولویت ریسک از حاصل ضرب سه مشخصه شدت در احتمال وقوع در گستره آلودگی یا امکان بازیافت، محاسبه شد. 147 ریسک محیط‌زیستی در ساخت واحد یوتیلیتی مورد شناسایی قرار گرفت که 20 درصد از جنبه‌ها در سطح ریسک پایین، 62 درصد از جنبه‌ها در سطح ریسک متوسط و 18 درصد از جنبه‌ها در سطح ریسک بالا هستند. بالاترین عدد اولویت ریسک، 210 و مربوط به ذخیره‌سازی گاز H2S در فاز 9 و 10 و پس از آن شرایط اضطراری با عدد اولویت ریسک 160 است. از اقدام‌های اصلاحی پیشنهادی، استفاده از سیستم هشدار، زمان بالا ‌رفتن غلظت گاز H2S و انجام مانورهای آزمایشی در فعالیت ذخیره‌سازی گاز H2S است. از دیگر اقدام‌های اصلاحی پیشنهادی برای جلوگیری از اتلاف منابع، بازرسی مداوم از کلیه تجهیزات و شناسایی نقاط تلفات مصرف انرژی و مواد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Risk Assessment on South Pars Phases 15 and 16 Utility by Using EFMEA Method

نویسندگان [English]

  • ali jouzi 1
  • shokouh farid 2
  • reza arjmandi 3
  • jafar nouri 4
چکیده [English]

This research has been performed in order to identify and assess environmental risks in the construction of Utility Phases 15 and 16 South Pars. After identifying the activities and the process in construction Utility Unit, the amount of gas pollutants CO, NOX, SO2, H2S, and suspended particles in the exit of the chimney of sampled diesel generator and the amount of noise in the sampling stations were measured. The result shows that the amount of air pollution like CO and NOX in some of the sampled stations is higher in comparison with standard amounts. Measuring the amount of noise in the sampled stations also showed that the severity of noise in these stations is higher than the standard. Environmental aspects were identified and assessed by Environmental Failure Mode and Effect Analysis(EFMEA) method, and risk priority number was calculated by multiplying the three parameters severity, occurrence, and detection. 147 environmental risks were identified in Utility construction. 20% of the aspects were low risk, 62% of medium risk, and 18% of them were high risk. The highest RPN is 210 and is related to storage of H2S in Phases 9 and 10 and after that the emergency is of RPN 160. Among the suggested modifying action is using the alarm system when H2S density increases and performing experimenting maneuvers in the storage H2S. Among other suggested modifying actions is to avoid wasting the resources in continuous mitigation of all of the equipment and identifying wasting spots of energy and materials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Utility unit
  • Risk priority number
  • South pars phases 15 and 16
  • Environmental failure mode and effect analysis