مقایسه کارایی واحدهای برنامه‌ریزی حاصل از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب شبکه‌ای از مناطق حفاظت شده که معرف درصد معینی از تنوع‌زیستی کل هر کشور یا منطقه‌ای باشد، در حال حاضر به‌عنوان مؤثرترین راه‌حل جهانی حفاظت تنوع‌زیستی معرفی شده است. کارایی شبکه مناطق انتخاب شده به طور معمول علاوه بر معرف بودن برای تنوع‌زیستی کل، بر حسب حداقل مساحت و به عبارتی وجود کمترین مساحت اضافی در شبکه تعریف و مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این مقاله، با انتخاب تیپ‌های گیاهی به‌عنوان جانشین تنوع‌زیستی کل استان کهگیلویه و بویراحمد و استفاده از روش سیستماتیک برنامه‌ریزی حفاظت، کارایی دو نوع واحد برنامه‌ریزی که از تلفیق تیپ‌های گیاهی با تیپ‌های اراضی و تیپ‌های گیاهی با طبقات ارتفاعی تشکیل شده‌اند؛ در انتخاب شبکه‌ای از مناطق حفاظت‌شده که با وجود بر آورده شدن اهداف حفاظتی همه تیپ‌های گیاهی و فرض وجود یا عدم وجود مناطق حفاظت شده موجود، کمترین مساحت کل و به عبارتی کمترین مساحت اضافی را داشته باشند، مورد مقایسه قرار گرفته‌است. نتایج نشان‌ می‌دهد که در شرایط مشابه، واحدهای برنامه‌ریزی نوع اول مساحت اضافی کمتری (59/9 درصد وسعت کل محدوده مورد مطالعه با فرض وجود و 26/7 با فرض عدم وجود مناطق حفاظت شده موجود) را نسبت به واحدهای برنامه‌ریزی نوع دوم(5/12 درصد و 96/7 درصد)، وارد شبکه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Environmental and Strategic Assessment of the Largest Landfill in Northern Iran (Saravan) by Using SWOT Method

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • ahmadreza yavari 2
  • nabiallah yarali 1
چکیده [English]

In this research, the compilation of the Check List method of Environmental Impact Assessment and the SWOT Analysis for environmental and Strategic Assessment of Saravan landfill are preformed. At first, by extensive field studies (involving direct observation, interviews and using existing statistics and  reports in related organizations), based on indicators of effectiveness, leading, the effects of short-term and long-term, reversible and irreversible effects, Check List Method was used to identify the environmental effects in the study area, in Physical biological, economic, social, cultural and political environment. And then Compilation of check list method of environmental impact assessment and SWOT analysis resulted in IFE and EFE matrix.
Based on the results, the final score of 2.90 in the internal matrix indicates poor system of internal factors and not using the strengths of the system, therefore planning and organizational management practices against these factors is required. While the final score of 3.28 in the external matrix reflects the good condition of the external factors. In rest of the research, strategies, patterns of optimizing and models for the environmental problem effects in this study area has been proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Environmental impact assessment
  • SWOT Analysis
  • Saravan