مقایسه ارزش تفرجی «پارک ملی سرخه‌حصار» و «منطقه حفاظت ‌شده گنو» با استفاده از روش هزینه سفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد آلودگی محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

امروزه زندگی ماشینی سبب شده تا بشر از هر فرصتی برای پناه بردن به طبیعت استفاده کند. از این‌رو، تعیین ارزش تفرجی تفرج‌گاه‌های طبیعی علاوه بر مشخص کردن نقش و اهمیت آن‌ها در زندگی ماشینی امروزه، سبب می‌شود تا حفاظت از آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کند. در این تحقیق، سعی شده تا با مقایسه ارزش تفرجی پارک ملی سرخه‌حصار و منطقه حفاظت ‌شده گنو، نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی نسبت به یکدیگر سنجیده شوند.
منطقه حفاظت ‌شده گنو و پارک ملی سرخه‌حصار به ترتیب با مساحتی معادل 437/44 و 168/9 هکتار در شهرستآن‌های بندرعباس و تهران واقع شده‌اند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این دو منطقه می‌توان به کوهستانی بودن، تنوع بالای گونه‌های گیاهی و جانوری و تعداد زیاد بازیدکنندگان از تفرج‌گاه در ایام انتهای هفته، اشاره کرد.
جهت برآورد ارزش تفرجی این دو منطقه، از روش هزینه سفر استفاده شده است. بدین‌منظور دوایر متحدالمرکزی به مرکزیت هر دو تفرج‌گاه ترسیم شد. سپس با تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی و اجتماعی استخراج شده از پرسشنامه‌ها و اضافه کردن ورودیه‌های فرضی منحنی تقاضا برای هر دو تفرج‌گاه ترسیم شد. بررسی داده‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد بازدیدکنندگان هر دو تفرج‌گاه تحصیلات دانشگاهی دارند. همچنین با توجه به بعد مسافت، میانگین هزینه دسترسی بازدیدکنندگان منطقه حفاظت شده گنو بیش از پارک ملی سرخه‌حصار است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل‌های اقتصادی بیان‌گر این مطلب است که پارامترهای بعد مسافت و تعداد دفعات بازدید، با میزان هزینه دسترسی بازدیدکنندگان هر دو تفرج‌گاه دارای رابطه معنا داری است. در نهایت، ارزش تفرجی اولیه منطقه حفاظت ‌شده گنو و پارک ملی سرخه‌حصار به ترتیب 000/250/698/5 و 000/249/625/2ریال محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Forest Harvesting to Residual Stand (Case Study: in Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • mahdi rahmate 1
  • parisa baghestani 2
  • azadeh akhavan 3
چکیده [English]

Forest operations aims at delivering plans and operations that is technically feasible, economically viable, environmentally sound, and institutionally acceptable. Reducing the impact of harvesting on residual stand and regeneration is very important, considering the use of close-to-nature forestry for Hyrcanian forest management and the low cutting volume distribution of this method. This research was carried out in compartment no. 221 in Namkhaneh district of Kheyrud Forest. The Objects of this study were to evaluate damages to the residual stand. To investigate the effect of damages on residual trees and regeneration in felling areas, 100% inventory was used. Considering the results of all felling areas in sample plots showed that 1.2 percent of trees were damaged because of felling operation. 73% of damaged trees were Beech, 25% Hornbeam and 2% other species like Acer, Oak and Alder. Most damages were on trees with less than 40 cm (d.b.h) diameter. This study showed that the most damages to regeneration groups in felling areas were large sapling with 19.7% and least damages of 10.8% were to seedling. Evaluation of quality of scars on the trunk of tree stand in felling areas with regards to position of scars showed that most scars were present at 2 m heights and were mostly superficial scars (no bark removed and damages to cambium). Training of tree cutting crews is the most important factor for decreasing residual stand damage after harvesting. The residual stand damage from a cutting operation was studied in an uneven-aged mixed forest to examine the main factors (i.e. tree species, location, size, and type) affecting stand damages. Directional tree felling in a forest stand and using some helping instrument could be useful for decreasing the residual stand damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessment
  • Tree felling
  • Residual stand damage
  • Kheyrud Forest