تحلیل و ارزیابی شاخص‌‌های ادراکی ‌‌زیست‌پذیری شهری ‌‌(مطالعه شهروندان شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

امروزه ‌شهرها با مشکلات عدیده‌‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و کالبدی همچون کاهش زیست‌پذیری و کمرنگ‌تر شدن اهمیت اکولوژی شهری در ساختار زندگی شهری مواجه هستند. بنابراین ضرورت و اهمیت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منتج از آن همچون رویکرد زیست‌پذیری، سبب ایجاد شهری به دور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و کالبدی خواهند شد. با توجه به مطالب فوق مقاله حاضر با هدف ارزیابی وضعیت شاخص‌‌های (ادراکی و ذهنی) زیست‌پذیری شهر یاسوج به دنبال تبیین علمی‌تر و نگاه کارشناسانه‌تر بر عوامل آن است. بر این اساس با توجه به مطالعه ادبیات نظری مربوط به زیست‌پذیری، چارچوب مفهومی متشکل از عوامل هشت‌گانه، برای بررسی تدوین و مبانی تحقیق و تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای- پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته؛ 384 نفر از شهروندان ساکن نواحی 4 گانه شهر یاسوج به روش نمونه گیری احتمالی (نصادفی ساده) مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت بررسی زیست‌پذیری شهری از 4 شاخص ‌‌(اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی) با 52 گویه استفاده شده است. به منظور وزن‌‌دهی شاخص‌‌ها از تکنیک آنتروپی شانون و برای رتبه‌‌بندی نواحی و تصادفی یا خوشه‌‌ای بودن وضعیت شاخص‌‌های زیست‌پذیری شهری به ترتیب از تکنیک‌‌‌‌های آنتروپی شانون، کوپراس و آمار خودهمبستگی فضایی موران و از نرم‌افزارهای‌‌ Spss و Arc Gis استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که الگوی توزیع فضایی شاخص‌‌های زیست‌پذیری ادراکی در شهر یاسوج به صورت خوشه‌‌ای می‌‌باشد. همچنین یافته‌‌های دیگر پژوهش نشانگر این می‌‌باشد که وضعیت شاخص‌‌های زیست‌پذیری در تکنیک کوپراس نشان می‌دهد که شاخص اقتصادی با Qi (053/0) بالاترین رتبه و شاخص محیط‌زیستی با Qi (027/0) پایین ترین رتبه را در بین بقیه شاخص ها دارد. در انتها وضعیت کلی زیست‌پذیری در سطح نواحی 4 گانه شهر یاسوج، نامناسب می‌‌باشد. به طوری که که ناحیه 1 بهترین وضعیت و نواحی 2، 3 و 4 به ترتیب در رتبه‌‌های بعدی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Cognitive Urban Livablety (Case Study of Citizens of Yasuj City)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Aliakbari 1
  • Reza Mokhtari Malek Abadi 2
  • Seyed Chamran Mousavi 3
1 Profe. of Geography, Urban Planning, Payame Noor University of Tehran, Iran
2 Assoc. Profe. of Urban Planning Geography, Payame Noor University of Tehran, Iran
3 PhD in Urban Planning Geography, Payame Noor University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, cities face many problems in the economic, social, environmental and physical fields such as reducing the viability and diminishing the importance of urban ecology in the urban housing structure. Therefore, the necessity and importance of paying attention to sustainable development theory and its resulting approaches, such as the habitability approach, will create a city away from the economic, social, environmental and physical problems. According to the above, the present article aims at evaluating the status (perceptual and mental) of the indicators of Yazd city life after more scientific explanation and a more expert look on its factors. Accordingly, in view of the study of theoretical literature on survival, a conceptual framework consisting of octogenic factors has been developed to study the formulation of research and analysis. In order to achieve this goal, using a library-survey method and a researcher-made questionnaire, 384 residents of the four areas of Yasouj city were evaluated by probabilistic sampling method (simple denomination) and examined for bioavailability A city of 4 indicators (social, physical, economic, environmental) with 52 items has been used. In order to weigh the indicators, the Shannon entropy technique and for ranking the regions and the randomness or clustering of the status of urban biomass indicators, respectively, were from the Shannon entropy, Coopers and Muran spatial relationship statistics And Spss and Arc Gis software have been used. The results of the research show that the spatial distribution pattern of perceptual bioequivalence indicators in the city of Yasuj is clustered. Other findings of the study also indicate that the status of bioaccumulation indices in the Cooper's technique shows that the economic index with Qi (0.053) is the highest and the environmental index with Qi (0.027) is the lowest Among other indicators. In the end, the general status of habitat is inappropriate on the level of four areas of Yasuj city. So that area 1 is the best situation and areas 2, 3 and 4 are ranked respectively, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livablety
  • City livablety
  • Sustainable development
  • Quality of life
  • City of Yasuj
Abdol Aziz, N. & Abdul Samad, H. 2013. Linking Urban Form To A Liveable City, Malaysian Journal of Environmental Management, No8, pp. 87-107.
Afsharkhan, J; Balali, A. & Ghodsi, A. 2012. Investigating the social dimensions of urban traffic control; Case Study: Mashhad, Journal of City Studies, Year 2, Issue 4, Fall 2012. pp. 43-44. (In Persian)
Alexandra, N. 2014. Livability and LEED-ND: The Challenges and Successes of Sustainable Neighborhood Rating Systems.
Ali Akbari, A. & Akbari, M. 2014. Structural-Interpretive Modeling of Factors Affecting the Viability of Tehran Metropolis, Spatial Planning and Planning, Volume 21, Number 1 Page 19. (In Persian)
Ali Akbari,I; Mokhtari Malekabadi, R & Mousavi,ch.2020. Spatial Analysis of Yasuj City with livability Approach, Case Study: Yasuj City. Doctoral dissertation Ph.D. Department of Geography and Urban Planning, . (In Persian)
American Asoociation of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 2010 the Road to Livability: how state departments of transportation are using road investments to improve community livability, AASHTO.
Asgharpour, M. 2008. Multi-Criteria Decision Making, Third Edition, Tehran, University of Tehran. (In Persian)
Bandarabad, A. & Ahmadinejad, F. 2013. Evaluation of quality of life indicators with emphasis on the principles of livable city in District 22 of Tehran, Journal of Urban Research and Planning, Fifth Year, Issue 16, Spring 2014. P. 14 . (In Persian)
Bazundi, F. & Shahbazi, M. 2014. The role of vitality in creating the mental image of citizens and the extent of utilization of urban space (Case study: Sidewalk on Sepahsalar Street, Tehran. (In Persian)
Blassingame, L. 2007. Sustainable cities: oxymoron, utopia, or inevitability? Social Science Journal, Vol 35, pp. 1-13.
Cities, P. A. 2009. Sustainable Urban System: the Long Term Plan for Greater Vancouver, Vancouver, Canada, Cities PLUS.
Dajian, P. & Peter, R. P. 2010. World Expo and urban life quality in Shanghai in terms of sustainable development. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 4(1), 247-67
Ebrahimzadeh, A. & Habibzadeh Lamso, K. 2008. Analysis and evaluation of rural land use - the city of Gulogah Babol using GIS, Human Geography Research, Spring 2010, Volume 42, Number 71. p. 37. (In Persian)
Falah Manshadi, R. & Fallah Manshadi, A. 2015. Analysis and review of necessary measures for the implementation of integrated urban transportation in metropolitan areas; Case Study: Tehran, Quarterly Journal of City Research and Planning, Volume 6, Number 20, Spring 2016, pp. 98-83 . (In Persian).
Ghorbani, R. & Noshad, S. 2007. Smart Growth Strategy in Urban Development Principles and Strategies, Geography and Development Quarterly, Fall and Winter 2008, Volume 6, Number 12, pp. 180-163. (In Persian).
Heydari, T. 2017. Typological Analysis of the Viability Approach in Urban Dilapidated Tissues (Case Study: Dilapidated Tissue in the Central Part of Zanjan), Two Quarterly Journal of Urban Social Geography, Fifth Year, No. 1, Consecutive 12. P. 58-59. (In Persian)
Heylen, K. 2016. Liveability in social housing: three cose studies in flanders, paper presented at the ENHR CONFERENCE housing in an expandiug Europe: theory, policy, partici pation and implementation overnment Malaysia.
Homo Consulting Engineers. 2009. Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provincial Planning Deputy. (In Persian)
Isa Lu, A.; Bayat, M. & Bahrami, A. 2012. The idea of livability, a new approach to improve the quality of life in rural communities, a case study: Qom city, Kahak section, Quarterly Journal of Housing and Rural Environment, No. 146, p. 45. (In Persian)
Isa Lu, A. S. & Jafari, H. 2014. The idea of viability, a new approach to improve the quality of life in rural communities, study of Qom city, Kahak section, Quarterly Journal of Housing and Rural Environment, No. 146, pp. 53-54 . (In Persian)
Kashef, M. 2016. Urban livability across disciplinary and professional boundaries.Frontiers of Architectural Research, 5(2), 239–253.
Khorasani, M. 2012. Explaining the viability of villages around the city with a quality of life approach Case study of Varamin city, Supervisor Mohammad Reza Rezvani, Consultant Professor Seyed Hassan Motiee Langroudi and Mojtaba Rafieian, Tehran, University of Tehran. (In Persian).
Kumar Dey, P.; Nath Ghosh, A. 2011. A MCDM Approach for Evaluating Bowlers Performance in IPL", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 2, No. 11.
Landry, Ch. 2009. Urban Vitality: A New source of Urban Competitiveness, prince claus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heroes. 173.
Lau, L.; Hashim, A. H. 2010. Liveability Dimensions and Attributes: Their Relative Importance in the Eyes of Neighbourhood ResidentS, Journal of Construction in Developing Countries, Vol. 15(1),
Leby, J. L. & Hashim, A.H. 2012. Liveability Dimensions and Attributes: Their Relative Importance in the Eyes of Neighborhood Residents. Journal of Construction in Developing Countries, 12 (1), 76–31.
Li, Z. & Wu, F. 2007. Socio-spatial differentiation and residential inequalities in shanghai: A case study of three neighbourhoods. Journal Housing Studies, 21(5), 695–717.
Litman, A. 2010. Economic value of walkability, world transport policy & practice, volume 10.
Litman, T. 2013. Online TDM encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, Website: http:\www.vtpi.org
Mousavi Shiri, M.; Sadegh, B. & Muhammad, B. 2013. Application of the nearest neighbor method K in predicting financial distress of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Bimonthly Monetary Economics Quarterly, Volume 20, Number 6, Page 23. (In Persian)
Mozaffari, M. & Eghbali, P. 1395. Applying COPRAS Decision Making Technique to Rank Civil Contract Contractors, 2nd International Conference on Management and Entrepreneurship, p. 154. (In Persian)
Nastaran, M. & Mathematics, P. 2014. A study of the development conditions of Yasuj city according to the location of neighboring villages, Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Yasuj University. Pp. 121-122. (In Persian)
Nelson, A. 2010. Livable Copenhagen: The design of a bicycle city, center for public space research, Copenhagen, University of Washington, Seattle.
Nemati Mehr, M. & Ghaffari, A. 1391. Dimensions of environmental viability in practice Comparative comparison of US, UK and Australian programs, 10th year environmental sciences, second issue, winter p. 97. (In Persian)
Norouzian-Maleki, S. 2015. Developing and testing a framework for the assessment of neighbourhood liveability in two contrasting countries: Iran and Estonia. Journal Ecological Indicators, 48, 263–271.
Norris, T. & Pittman, M. 2009. The health community’s movement and the coalition for healthier cities and communities. Public Health Reports 115:118-124.
Mia R ,O, 2008. Opportunities for Creating Livable Communities, AARP, Reprinting with Permission only, Washington, DC.
Perogordo Madrid, Daniel .2011. The Silesia Megapolis, European Spatial Planning
Purtaheri, M.; Hajinejad, A.; Fattahi, A. & Nemati, R. 1392. Assessment of Physical Vulnerability of Rural Settlements against Natural Hazards (Earthquake) Using Coopras Decision Model (Case Study of Chalan Cholan Villages in Dorud County) Journal of Spatial Planning and Planning, Volume 18, Number 3, Fall 2014. Page 63. (In Persian)
Radcliff, B. 2011. Politics, markets and life satisfaction: The Political economy of human happiness, American Political Science Review, Vol 95, No 4, pp 939-955. .
Rashidi Ibrahim Hessari, A.; Tulai, S. & Mousavi, M. 2016. Spatial analysis of Tabriz metropolitan area with a biodegradability approach, Quarterly Journal of Geographical Space, Volume 16, Number 56, pp. 32-33. (In Persian)
Saitluanga, B. 2014. Spatial pattern of urban livability in Himalayan Region: A case of Aizawl City, India. Social indicators research, 117(2), 541-559.
Sasanpour, F; Tulai, S. & Jafari Asadabadi, H. 2015. Measuring and evaluating urban viability in the twenty-two districts of Tehran metropolis, Regional Planning Quarterly, Fifth Year, No. 18, Summer 2015, p.17 . (In Persian)
Shamsuddin, S; Hassan, N. & Bilyamin, S. 2012. Walkable environment in increasing the liveability of a city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 167-178.
Soleimani Mehrnjani, M. & Toolaei, S. 2015. City One Viability: Concept, Principles, Dimensions and Indicators, Geographical Research on Urban Planning, Volume 4, Number 1, Spring 2016, pp. 53-53. (In Persian)
Song, Y. 2016. A Livable City Study in China; Using Structural Equation Models, Thesis submitted in Statistics, Department of Statistics, Uppsala University.
Statistical yearbook of Yasuj city. 2014. Yasuj Municipality Publications, Volume One, Yasuj. Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Planning, p. 142. (In Persian)
Statistics Center of Iran, Results of the Population and Housing Census of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces, 2016. p. 128. (In Persian)
Stein, E. 2015. Community and quality of Life, National Academy Press, Washington, D.C.
Throsby, D.  2005. Cultural heritage as financial asset in strategies for urban development and poverty alleviation. In Book of abstracts: Life in the urban landscape: International conference for Integrating urban knowledge & practice (pp. 2-14). Formas.
Van Kamp, I; Leidelmeijer, K& Marsman, G . 2014. Urban environmental quality and human well-being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning, pp 5-18.
Washington, S. D. O. T. 2010. Livable Communities Policy, WSDOT, 2010. 67–91.
Yang, B. 2017. Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's cities, Journal of Cleaner Production, 141 (2017) 868e880.
Zhang, W. & Gao, X. .2008. Spatial differentiations of traffic satisfaction and its policy implications in Beijing. Journal Habitat International, 32(4), 437–451.
Pandey,R .2013. Understanding Qualitative Conceptions of Livability: Indian Perspective, international Jurnal of Research in Engineering and Technology