ارزیابی استراتژیک سند برنامه توسعه ششم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار با استفاده از روش ترکیبی دلفی و ماتریس ICOLD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماهیت پیچیده ارزیابی توسعه پایدار نیاز به توجه توامان به ابعاد محتوایی و رویه‌ای را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. به این مفهوم که در کنار توجه به ابعاد محتوایی و مفاهیمی که از بررسی متون نظری استخراج می‌شوند و به شکل شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی توسعه نمود پیدا می‌کنند، لازم است روش‌هایی که در ارزیابی توسعه پایدار مطرح می‌شوند را نیز مدنظر قرار داد و از طریق تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها و با توجه به اهداف پژوهش روش بهینه را از میان آن‌ها و یا از طریق تلفیق آن‌ها انتخاب نمود. اگرچه در قالب سند تفصیلی برنامه ششم کشور تلاش شده تا ‌مهم‌ترین ‌سیاست‌گذاری‌های‌ توسعه کشور بین سال 1396 تا 1400 تدوین شود، امّا با وجود بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، حکمروایی- مدیریتی و محیط‌زیستی لازم است میزان پایبندی این سند به اصول توسعه پایدار را به معرض آزمون گذاشت تا مشخص شود از یک طرف در سیاست‌گذاری‌های این سند نسبت به کدام ابعاد و شاخص‌های توسعه پایدار توجه بیشتری صورت گرفته و از طرف دیگر کدام ابعاد و شاخص‌‌ها در این سند نادیده انگاشته شده‌اند؟ در جهت پاسخ‌گویی به این سوال‌ها از تلفیق دو روش دلفی به منظور امتیازدهی به شاخص‌ها و ماتریس ICOLD در جهت تبدیل نتایج کیفی ارزیابی به نتایج کمی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سند تفصیلی برنامه ششم به تمام شاخص‌ها و ابعاد توسعه پایدار توجه یکسانی نداشته و در حالی که بر حمایت از گروه‌های محروم و مبارزه با فقر، کیفیت هوای محیط و کاهش آلاینده‌های هوا به ویژه CO2 و حفظ کیفیت و دسترسی به آب شیرین و سالم تاکید دارد، نسبت به دسترسی عمومی به خدمات و به ویژه پهنه‌های سبز، حفاظت از دریاها و مناطق ساحلی توجه کمتری را مبذول می‌دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Assessment of the Sixth Development Plan Document in the Framework of Sustainable Development Using the Combination of Delphi Technique and the ICOLD Matrix

نویسندگان [English]

  • Behnaz Aminzadeh 1
  • Milad Tofangchi 2
1 Professor, School of Urban Planning, University College of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD Student, School of Urban Planning, University College of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The complex nature of the assessment of sustainable development has made it necessary to pay attention to its substantial and procedure dimensions simultaneously. It means that, along with the attention to the substantial dimensions and the concepts derived from the review of theoretical literature and developed in the form of indicators and assessment criteria, it is also essential to consider the methods used in the assessment of sustainable development and through analyzing their opportunities and limitations, while considering the research goals, choose the optimal method among them or through their integration. Although in the Sixth Social, Economic and Cultural Development Plan Detailed Document of the Islamic Republic of Iran is attempted to propose the most important developmental policies between 2017 and 2021, but in spite of economic, social, governance, and environmental crises, it is necessary to examine the adherent of this document to determine which aspects of sustainable development have been taken into consideration in the policies. On the other hand, which dimensions and indicators have been ignored in this document? In order to answer these questions, the combination of two Delphi technique and ICOLD matrix in order to score indexes and transform the qualitative evaluation results into quantitative results. The results of this study indicate that the detailed document of the document does not pay the same attention to all indicators and dimensions of sustainable development, while emphasizes on protecting deprived groups and combating poverty, ambient air quality and reducing air pollutants, especially CO2, and maintaining the quality and availability of fresh and healthy water there are litter attention to public access to services, especially green areas, the protection of seas and coastal areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Strategic assessment
  • Sixth development plan detailed document of Iran
  • Combination of delphi technique and the ICOLD matrix
Baker M.; Hincks S. & Sherriff G. 2010. Getting involved in plan making: participation and stakeholder involvement in local and regional spatial strategies in England. Environment and Planning C Government and Policy, 28:574-594.
Bauler, T.; Douglas, I. & Daniels, P. 2007. Identifying Methodological Challenges. Copyright © 2007 Scientific Committee on Problems of the Environment.
Berke, P. R. & Manta Conroy, M. 2000. Are We Planning for Sustainable Development? An Evaluation of 30 Comprehensive Plans. APA Journal U Winter 2000 u Vol. 66, No. 1.
Cherp, A.; George, C. & Kirkpatrick, C. 2004. A methodology for assessing national sustainable development strategies. Environment and Planning C: Government and Policy 2004, volume 22, pages 913 – 926.
De Oliveira Cavalcanti, C.; Limont, M. & Dziedzic, M. 2017. Sustainability assessment methodology of urban mobility projects. Land Use Policy 60 (2017) 334–342.
Economist Intelligence Unit. 2012. The Green City Index: A summary of the Green City Index research series.
Evans, B.; Joas, M.; Sundback, S. & Theobald K. 2005. Governing Sustainable Cities. Earthscan: London.
Goladani, M. & Emami, A. 2015. The place of the environment in the five-year development plan of Iran, from the perspective of seven selected titles. Journal of Parliament and Strategy, 22nd year, No. 82, summer 2015 (in Persian).
Guy, G.; Bradley, J. & Kibert C. 1998. Developing indicators of sustainability: US experience. Center for Construction and Environment, P.O. Box 115703, University of Florida, Gainesville, Florida 32611 5703 USA.
Hambelton R. & Gross J.S. 2007. From governance to governing. In: Hambleton R, Gross JS (Eds) Governing cities in a global era. Palgrave Macmillan: New York.
Huang, L.; Wu, J. & Yan, L. 2015. Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators. Springer science and Business Media Dordrecht.
Huetinga, R. & Reijnders, L. 2004. Broad sustainability contra sustainability: the proper construction of sustainability indicators. Ecological Economics 50 (2004) 249– 260.
Jesinghaus, J. 2007. Indicators: Boring Statistics or the Key to Sustainable Development? Copyright © 2007 Scientific Committee on Problems of the Environment.
Karlsson, S.; Lyon Dahl, A. & Biggs, R. 2007. Meeting Conceptual Challenges. Copyright © 2007 Scientific Committee on Problems of the Environment.
Kiakjori, S. 2007. Rural develoment analysis and observation: experiences from Asia. International Commission on Large Dams (ICOLD), World Register of Dams, ICOLD, Paris. Retrieved from http://www.icold-cigb.net.
Maleki, S.; Ahmadi, R.; Monfared, S. & Matugi, M. 2014. Investigating the sustainability of environmental development using statistical tests in the cities of Khuzestan border province. Geographical Information Journal, Volume 23, Number 90, summer 2014 (in Persian).
Mohammed Ameen, R. & Mourshed, M. 2018. Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of sustainability indicators using analytic hierarchy process. Sustainable Cities and Society 44 (2019), 356–366.
Muldan, B. & Billharz, S. 2002. Indicators of sustainable development (translated by: Neshat Haddad Tehrani and Nasser Moharramnejad). Environmental Protection Agency Publications (in Persian).
Poorasghar Sangachin, F. 2015. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals (SDGs). Social, Economic, Scientific and Cultural journal of Labor and Society, No. 186, November 2015, pages 6 to 46 (in Persian).
Rennings, K. & Wiggering, H. 1996. Steps towards indicators of sustainable development: Linking economic and ecological concepts. Ecological Economics 20 (1997) 25-36.
Rokanuddin Eftekhari, A.; Sajasi Qedari, H.; Sadeghloo, T. 2012. Content analysis of the position of sustainable rural development in plans after the Islamic Revolution. Human Geography Research, Volume 45, Number 3, fall 2013. Pages 19 to 38 (in Persian).
Shen, L.; Ochoa, J. J.; N. Shah, M. & Zhang, X. 2011. The application of urban sustainability indicators; a comparison between various practices. Habitat International 35 (2011) 17-29.
Sixth Social, Economic and Cultural Development Plan Detailed Document of the Islamic Republic of Iran, 2015. Presidency Islamic Republic of Iran, Plan and Budget Organization. Publications of the Plan and Budget Organization (in Persian).
Spangenberg, J. & Bonniot, O. 1998. Sustainability indicators: a compass on the road towards sustainability. Wuppertal paper No. 81, February 1998.
Valentin, A. & Spangenberg, J. H. 2000. A guide to community sustainability indicators. Environmental Impact Assessment Review 20 (2000) 381–392.