تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر تولید فضای شهری فرهنگ‌محور (نمونه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 2 استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 H.Zabiدانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

‌‌‌‌امروزه فرهنگ به‌‌عنوان یکی‌‌از سرمایه‌‌های شهری قلمداد می‌‌شود و تولید فضاهای شهری با‌‌ کیفیت بر ‌‌مبنای زیرساخت‌‌های فرهنگی چالشی برای شهرهای بزرگ است. هدف این تحقیق آگاهی از پیوند اخلاقیات و فرهنگ با «‌‌کیفیت فضا» و ارایه راهکارهایی برای دستیابی به فضای آگاهی‌‌بخش با مطالعه شهر شیراز است. روش پژوهش در بعد نظری، کیفی و برگرفته از تحلیل‌‌گفتمان و در بعد عملی، کمی و با‌‌ استفاده از روش تحلیل عاملی توسط نرم‌‌افزار ‌‌SPSS است. نوع نگاه به فضای شهری موردنظر، دیدگاه متفکرین مکتب نئومارکسیست، به‌‌ویژه هنری لفور است که بر مفهوم «تولید فضا و به‌‌تبع آن تولید فرهنگ» پافشاری، و تولید «‌‌فضای شهری» را در متن «فضای جهانی، آگاهی تاریخی جوامع و بعد وجودی افراد یک سرزمین» تبیین می‌‌کند. پس از مشخص شدن متغیرهای موثر در تولید و احیای فضای شهری فرهنگ‌‌محور با تکیه بر ‌‌مبنای نظری و تحلیل گفتمان، نسبت ‌‌به مصاحبه و ارزیابی آنها در شهر شیراز اقدام شد. در ‌‌واقع جهت بررسی اثرات فضای شهری بر فرهنگ افراد، نسبت به بررسی شاخص‌‌های موردنظر در سطح شهر شیراز و محلات آن اقدام شد. نتایج حاکی از آن دارد که با ‌‌توجه به نبود سیاست‌‌های شهری مناسب در حوزه برنامه‌‌ریزی، فضاهای شهری شیراز به‌‌سود رانت‌‌خواران به‌‌خصوص در شیوه توزیع مسکن متعین شده و فضاهای این شهر از هدف کلان تنظیم سیاست‌‌های فرهنگ‌‌محور خود به دور مانده‌‌اند. بنابراین، براساس نتایج روش تحلیل عاملی باید نسبت ‌‌به تغییراتی به ترتیب اولویت در حوزه ساختار اقتصادی شهرها، ساختار اجتماعی، کیفیت محیط و منابع و برند‌‌شهری اقدام نمود. در ‌‌انتها نیز قالب مدل‌‌مفهومی تولید فضای شهری فرهنگ‌‌محور در شهر شیراز تبیین شده ‌‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors on Culture Oriented Urban Space (Case of Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Rozita Arabian 1
  • Hamid Majedi 2
  • Hossein Zabihi 3
1 PhD. Candidate of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Profe. of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assoc. Profe. of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Culture has been considered as one of the urban capital, and cities have faced with challenges in production of the high-quality places based on cultural infrastructures. The main purpose of this research was to recognize the morality and culture combination with space and giving solutions to attain informative space regarding Shiraz city. The research methods in theoretical aspect, was qualitative based on “Discourse Analysis” and in practical aspect, was quantitative based on “Factor Analysis” by statistical package for social science “SPSS” software. In theoretical framework, the researcher studied on “Neo-Marxism” theorists specially “Henri Lefebvre” who emphasized on the “production of space and the subsequent production of culture” that are produced and reproduced through “global space, historical awareness of communities and dimensions of human existence in a land”. Data gathering and evaluation of variables affecting on production of culture-led space in Shiraz city was carried on After recognizing variables according to theoretical framework and discourse analysis. Actually to study the effect of urban spaces on citizen’s culture, research variables was evaluated in the neighborhood of Shiraz city. Results showed that, in Shiraz city, urban spaces were distributed in favor of rentiers Specially, in the distribution of housing areas, cause of the lack of appropriate urban policies in urban planning. According to factor analysis for the production of culture-led urban spaces in Shiraz city, economic structure, social structure, environmental quality, resource and city branding are four main factors in prior, finally the research conceptual framework was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space
  • Production of space
  • Culture
  • Discourse analysis
  • Culture oriented urban space
Abdulkarimi, B. 2008. Heidegger's interpretation about critique of pure reason; Comparison of ontological interpretations with epistemological interpretations. 12th edition published in "ketabmahe Falsafeh". 37-26. (In Persian)
Abdulkarimi, B. 16th of October 2014. Some philosophical reflections on psychology and psychoanalysis. Lecture text at SIAVOUSHAN Psychology Center. Tehran. (In Persian)
Ahmadi, S. 2019. Explaining abstract space in preparing urban development plans (the case of study: detailed plan of Shiraz). PhD Thesis in Geography and Urban Planning. under the guidance of Dr. Ali Movahed. Kharazmi University of Tehran. (In Persian)
Alonso, W. 1964. Location and Land Use, Harvard University Press.
Anataki, C. & Billing, M. G. & Edwards, D. & Potter, J.A. 2002. Discourse analysis means doing analysis: A critique of six analysis shortcomings.
Authenticity. 2008. Creative city planning framework a supporting document to the agenda for prosperity: prospectus for a great city. prepared for the city of Toronto.
Beatriz, G. 2004. Cultural Policy and Urban Regeneration in Western European Cities: Lessons from Experience. Prospects for the Future. Routledge. 312-326.
Consulting engineers of city and home. 2009. Structural-strategic plan of Shiraz. Shiraz municipality. Shiraz. (In Persian)
Consulting engineers of city and home. 2014. The third detailed plan of Shiraz. Shiraz municipality. Shiraz. (In Persian)
Consulting engineers of naqsh,e,jahan-pars. 1994. The second detailed plan of Shiraz. Shiraz municipality. Shiraz. (In Persian)
Consulting engineers of naqsh,e,jahan-pars. 1989. Shiraz development. civilization and influence plan. Shiraz municipality. Shiraz. (In Persian)
Farooqi, F. 2012. Developing urban design criteria with culture-based regeneration approach to promote cultural tourism in the old texture. Case study: some part of the historical texture of Sanandaj. Master Thesis. Trabiat Modares University. (In Persian)
Fairclough, N. & Piran. 2000. Critical discourse analysis. Center for Media Studies and Research, Tehran. (In Persian)
Gillespie. M. & Fooladvand, E. 1998. Collection of philosophical and political articles; Heidegger's Political Thought Article. Tarheno publications. Tehran. (In Persian)
Hekmat Nia, H. & Mousavi. M. N. 2006. Application of the model in geography; with emphasis on urban and regional planning. ElmeNovin Publications. (In Persian)
Jabbari Darestani, E. 2012. A reflection on the history of the universe from Heidegger's point of view. Surah Magazine. 8: 60-61. (In Persian)
Javan, J.; Dalil, S. & Salmani Moghadam. M. 2013. The dialectic of space from Lefebvre point of view. Geographical Studies of Arid Areas. 3(12): 1-17. (In Persian)
Kalantari, H. 2000. Data processing and analysis in socio-economic research using Spss software. Fourth Edition, Farhang Saba Publications. Tehran. (In Persian)
Kalantari, S.; Abbaszadeh, M.; Saadati. M.; Pourmohammad. R. & Mohammadpour, N. 2009. Discourse analysis: with emphasis on critical discourse as a qualitative research method. Journal of Sociological Studies. 2(4): 7-28. (In Persian)
Khaki, M. & Jahan Bakhshian, M. 2013. Creating a sense of collective belonging in the contemporary city of Iran by revitalizing the Islamic-Iranian culture and identity in the body of urban views. The Second National Conference on Islamic Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts. 494-504-505. Tabriz. (In Persian)
Lefebvre, H. 1974/1991. The Production of Space. (D. Nicholson-Smith, Trans.) Basil Blackwell.
Lefebvre, H. & Abdollahzadeh, M. 2016. The production of space. Tehran Urban Research and Planning Center Publications. Second Edition. Tehran. (In Persian)
Lotfi, S. 2011. Cultural-based urban reconstruction, reflection on cultural themes and the act of urban regeneration. Journal of Fine Arts. Architecture and Urban Planning. (45): 47-60. (In Persian)
Mills, Edwin S. 1970. Urban Density Functions. Urban Studies. 7 (1): 5-20.
Muth, Richard F. 1985. Models of Land-Use. Housing. and Rent: An Evaluation. Journal of Regional Science. 25 (4): 593-606.
Rafeian, M. & Alvandipour. N. 2015. Conceptualization of the Idea of the Right to the City: Seeking a Conceptual Model. University of Tehran: Journal of Iranian Sociology. 16 (2): 25-47. (In Persian)
Research and translation unit in consulting engineers of maab. 2014. Cultural capitals in different countries of the world. (In Persian)
Schopenhauer, A. & Mobasheri, M. 1851. The wisdom of life. Nilufar Publications. Tehran. (In Persian)
Shiraz Municipality. 2017. Statistics, Information and Computer Services Department. Shiraz. (In Persian)
Statistics Center of Iran. 2016. General Population and Housing Census. Tehran. (In Persian)
Turkme, A. & Shirkhodai, A. 2015. Production of Henri Lefebvre space. University of Tehran: Extension Scientific Quarterly of Society. Culture and Media. 4(14): 11-30. (In Persian)
Zhelunitsyn, A. & Torkmeh, A. 2007. Space and social theory. First Edition. Elmi Farhangi Publications, Tehran. (In Persian)
Zieleniec, A. 2007. Space and Social Theory. SAGE Publications.