بررسی آلودگی محیط‌زیستی فلزات سنگین و تعیین شاخص‌های محیط‌زیستی در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دنشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، شناسایی و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین موجود در گردوغبار خیابانی شهر اهواز است. شهر اهواز دارای آلودگی‌‌های زمین‌‌زاد، ترافیک سنگین، صنایع، احتراق نفت و گاز، و فعالیت‌‌های نفتی می‌‌باشد. بنابراین، ارزیابی تاثیرات محیط‌زیستی در این شهر حایز اهمیت است. برای تعیین منشا احتمالی فلزات آلاینده، از آنالیزهای چند متغیره مانند آنالیز خوشه‌‌ای (CA) و تحلیل مولفه‌‌‌های اصلی (PCA) استفاده شد. همچنین، فاکتورهایی مانند فاکتور غنی‌‌شدگی (EF)، شاخص آلودگی(PI)، شاخص آلودگی یکنواخت (IPI) و شاخص زمین انباشت (Igeo) برای تعیین درجه آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که میانگین غلظت Pb، Zn، Cu، Cd، As،Ni  و V در گرد و غبار خیابانی به ترتیب 59، 220، 78، 3/0، 3/3، 40 و 46 میلی‌‌گرم بر کیلوگرم است. نتایج حاصل از PCA و CA نشان داد که منطقه بیشتر تحت تاثیر ترافیک‌‌سنگین، آلودگی‌‌های نفتی و فعالیت‌‌های صنعتی قرار دارد. میانگین فاکتور غنی‌‌شدگی و شاخص زمین انباشت در نمونه‌‌ها به صورت V˂Ni˂Cd˂As˂Cu˂Zn˂Pb کاهش می‌‌یابد. شاخص آلودگی نشان‌دهنده سطح بالای آلودگی بعضی نمونه‌‌ها به Pb، Zn و Cu و سطح متوسط تا کم آلودگی سایر نمونه‌‌ها به As،Ni ،Cd و V است. طبق تحلیل‌‌های صورت گرفته روی نمونه‌‌های گرد و غبار خیابانی، ظاهرا منشا فلزات Pb، Cu ، Zn و Ni، انسانی بوده و فلزات Cd و As نیز تا حدودی تحت تاثیر فعالیت‌‌های انسانی قرار گرفته‌‌اند، در حالی که فلزات V و Ti منشا کاملا طبیعی دارند. طبقه‌‌بندی میزان آلودگی در گردوغبار خیابانی شهر اهواز به ترتیب زیر است: .PI≈IPI>EF>Igeo

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Investigation of Heavy Metals Concentration and Determination of Geo-Environmental Factors in Ahvaz city Street Dust

نویسندگان [English]

  • Mansour Adelpour 1
  • Parviz Rafati 2
1 Graduated Ph.D of Economic Geology, Department of Geology, College of Earth sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz (SCU), Ahvaz, Iran
2 Assist. Profe. of Architecture, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine heavy metals contamination in the street dusts of Ahvaz. Ahvaz city contains geogenic pollutants, heavy traffic, industries, oil and gas combustion and oil activities, which make it important from the viewpoint of environmental impact assessment. To determine the possible source of the heavy metals, multivariate analysis such as cluster analysis (CA) and principal components analysis (PCA) were used. Also, factors such as the Index of Enrichment Factor (EF), Pollution Index (PI), Integration Pollution Index (IPI) and Geo-accumulation (Igeo) were assessed to determine the degree of heavy metals pollution in street dust of the Ahvaz city. The results showed that the average concentrations of Pb, Zn, Cu, Cd, As, Ni and V in the street dust samples were 59, 220, 78, 0.3, 3.3, 40 and 46 mg/kg, respectively. The results of PCA and CA indicated that the region is mostly affected by heavy traffic, oil pollution and industrial activities. The average values of EF and Igeo in the samples decreased as V˂Ni˂Cd˂As˂Cu˂Zn˂Pb. PI revealed high levels of Pb, Zn and Cu pollution in samples and the moderate to low level of As, Ni, Cd and V pollution in other samples.Based on the obtained results, it seems the high concentrations of Cu, Pb, Zn and Ni and to a lesser extent Cd and As concentrations in the street dust samples was derived from anthropogenic activities; whereas the concentration of V and Ti has been mostly affected by natural sources. The classification of pollution in street dust in Ahvaz is as follows: IPI>EF> Igeo ≈ PI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental investigation
  • Heavy metals
  • street dust
  • Ahvaz
Al-Dabbas, M.A.; Mahdi, K.H.; Al-Khafaji, R. & Obayes, K.H. 2018. Heavy metals characteristics of settled particles of streets dust from Diwaniyah City-Qadisiyah Governorate-Southern Iraq. Journal of Physics: Conference Series: IOP Publishing;. p. 12-23.
Al-Dabbas, M.A.; Mahdi, K.H.; Al-Khafaji, R. & Obayes, K.H. 2018. Heavy metals characteristics of settled particles of streets dust from Diwaniyah City-Qadisiyah Governorate-Southern Iraq. Journal of Physics: Conference Series: IOP Publishing;. p. 20-23.
Amiri, M.; Sarikhani, R.; Ghasem Dehnavi, A. & Moradpour, A. 2016. The Assessment of Pollution and Distribution of Heavy Metals applying Geochemical Data and Statistical Analysis in Soils surrounded Kermanshah Refinery. Quaternary, 7(2):257-269.
Atabaki, M.R. 1396. Investigation of soil heavy metals concentrations (Pb, Cd, Zn and Cu) in different areas of Isfahan in. Journal of Research in Environmental Health, 2018;4(1):21-30 (In Persian).
Atabaki, M.R. 2018. Investigation of soil heavy metals concentrations (Pb, Cd, Zn and Cu) in different areas of Isfahan in 1396. Journal of Research in Environmental Health, 4(1):21-30.
Binggan, W. & Linsheng, Y. 2010. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical journal, 94(2):99-107.
Błaszczak, B. 2018. The Use of Principal Component Analysis for Source Identification of PM2.5 from Selected Urban and Regional Background Sites in Poland. Air Protection in Theory and Practice, 3(2):1-8.
Błaszczak, B. 2018. The Use of Principal Component Analysis for Source Identification of PM2.5 from Selected Urban and Regional Background Sites in Poland. Air Protection in Theory and Practice, 3(2):1-8.
Doabi, A.; Afyuni, M.; Khademi, H. & Karami, M. 2016. Statistical Analysis of Heavy Metal Contamination in Atmospheric Dusts of Kermanshah Province, Iran. JWSS-Isfahan University of Technology, 20(76):29-43.
Doabi, A.; Afyuni, M.; Khademi, H. & Karami, M. 2016. Statistical Analysis of Heavy Metal Contamination in Atmospheric Dusts of Kermanshah Province, Iran. JWSS-Isfahan University of Technology, 20(76):29-43.
Francis, D.B.K.; Flamant, C.; Chaboureau, J.-P.; Banks, J.; Cuesta, J.; Brindley, H. & Oolman, L. 2017. Dust emission and transport over Iraq associated with the summer Shamal winds. Aeolian Research, 24:15-31.
Francis, D.B.K.; Flamant, C.; Chaboureau, J.-P.; Banks, J.; Cuesta, J.; Brindley, H. & Oolman, L. 2017. Dust emission and transport over Iraq associated with the summer Shamal winds. Aeolian Research, 24:15-31.
Ghanavati, N. 2018. Human health risk assessment of heavy metals in street dust in Abadan. Iranian Journal of Health and Environment, 11(1):63-74.
Ghanavati, N. 2018. Human health risk assessment of heavy metals in street dust in Abadan. Iranian Journal of Health and Environment, 11(1):63-74.
Hadia, F. & Ambreen, A. 2018. Heavy metal pollution- A mini review. Journal of Bacteriology & Mycology, 6(3):179-189.
Hadia, F. & Ambreen, A. 2018. Heavy metal pollution- A mini review. Journal of Bacteriology & Mycology, 6(3):179-189.
Hatami Manesh, M.; Mirzaei, M.; Gholamali Fard, M.; Riyahi Bakhtiyari, A. & Sadeghi, M. 2015. Evaluation of copper, zinc, and chromium concentration in landfill soil and hospital waste ash of Shahrekord municipal solid waste landfill. Iranian Journal of Health and Environment, 8(1):57-66 (in Persian)
Jamal, A.; Delavar, M.A.; Naderi, A.; Nourieh, N.; Medi, B. & Mahvi, A.H. 2018. Distribution and health risk assessment of heavy metals in soil surrounding a lead and zinc smelting plant in Zanjan, Iran. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 24(3):1-16.
Jamal, A.; Delavar, M.A.; Naderi, A.; Nourieh, N.; Medi, B. & Mahvi, A.H. 2018. Distribution and health risk assessment of heavy metals in soil surrounding a lead and zinc smelting plant in Zanjan, Iran. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 24(3):1-16.
Javidaneh, Z. & Zarsevandi, A.; 2016. Rast Manesh, F. Determination of geo-environmental factors and source of heavy metals in street dust, Masjed-e-Soleiman City, Khouzestan Province. Iranian Journal of Health and Environment, 9(2):155-170.
Javidaneh, Z.; Zarsevandi, A. & Rast Manesh, F. 2016. Determination of geo-environmental factors and source of heavy metals in street dust, Masjed-e-Soleiman City, Khouzestan Province. Iranian Journal of Health and Environment, 9(2):155-170.
Kamani, H.; Mahvi, A.; Seyedsalehi, M.; Jaafari, J.; Hoseini, M.; Safari, G.; Dalvand, A.; Aslani, H.; Mirzaei, N.; Ashrafi, S. 2017. Contamination and ecological risk assessment of heavy metals in street dust of Tehran, Iran. International journal of environmental science and technology,14(12):2675-2682.
Kamani, H.; Mahvi, A.; Seyedsalehi, M.; Jaafari, J.; Hoseini, M.; Safari, G.; Dalvand, A.; Aslani, H.; Mirzaei, N. & Ashrafi, S. 2017. Contamination and ecological risk assessment of heavy metals in street dust of Tehran, Iran. International journal of environmental science and technology,14(12):2675-2682.
Konishi, S. 2014. Introduction to multivariate analysis: linear and nonlinear modeling: CRC Press;.
Konishi, S. 2014. Introduction to multivariate analysis: linear and nonlinear modeling: CRC Press.
Latif, A.; Bilal, M.; Asghar, W.; Azeem, M. & Ahmad, M. 2018. Heavy Metal Accumulation in Vegetables and Assessment of their Potential Health Risk. Journal of Environmental Analytical Chemistry, 5(1):2-34.
Latif, A.; Bilal, M.; Asghar, W.; Azeem, M. & Ahmad, M. 2018. Heavy Metal Accumulation in Vegetables and Assessment of their Potential Health Risk. Journal of Environmental Analytical Chemistry, 5(1):2-34.
Lentini, P.; Zanoli, L.; Granata, A.; Signorelli, S.S.; Castellino, P. & Dell'Aquila, R. 2017. Kidney and heavy metals-The role of environmental exposure. Molecular medicine reports, 15(5):3413-3419.
Lentini, P.; Zanoli, L.; Granata, A.; Signorelli, S.S.; Castellino, P. & Dell'Aquila, R. 2017. Kidney and heavy metals-The role of environmental exposure. Molecular medicine reports, 15(5):3413-3419.
Lu, X.; Wang, L.; Lei, K.; Huang, J. & Zhai, Y. 2009. Contamination assessment of copper, lead, zinc, manganese and nickel in street dust of Baoji, NW China. Journal of hazardous materials,161(2-3):1058-1062.
Lu, X.; Wang, L.; Lei, K.; Huang, J. & Zhai, Y. 2009. Contamination assessment of copper, lead, zinc, manganese and nickel in street dust of Baoji, NW China. Journal of hazardous materials, 161(2-3):1058-1062.
Lv, W.; Wang, Y.; Querol, X.; Zhuang, X.; Alastuey, A. & López, A. 2006. Viana, M. Geochemical and statistical analysis of trace metals in atmospheric particulates in Wuhan, central China. Environmental Geology, 51(1):121.
Lv, W.; Wang, Y.; Querol, X.; Zhuang, X.; Alastuey, A.; López, A. & Viana, M. 2006. Geochemical and statistical analysis of trace metals in atmospheric particulates in Wuhan, central China. Environmental Geology, 51(1):121.
Mahmoudi, Z. 2012. Investigation of geochemical and mineralogical characteristics of atmospheric dust in Isfahan. Thesis for Soil Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.
Matta, G. & Gjyli, L. 2016. Mercury, lead and arsenic: impact on environment and human health. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9(1):718-725.
Matta, G. & Gjyli, L. 2016. Mercury, lead and arsenic: impact on environment and human health. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9:718-725.
Meza-Figueroa, D. & De la O-Villanueva, M. 2007. De la Parra, M.L. Heavy metal distribution in dust from elementary schools in Hermosillo, Sonora, México. Atmospheric Environment, 41(2):276-288.
Meza-Figueroa, D.; De la O-Villanueva, M. & De la Parra, M.L. 2007. Heavy metal distribution in dust from elementary schools in Hermosillo, Sonora, México. Atmospheric Environment, 41(2):276-288.
Moradi, Q. & Mirzaei, R. 2017. Spatial variability analysis of heavy metals in street dusts of Kashan City. Iranian Journal of Health and Environment. 9(4):443-456.
Moradi, Q. & Mirzaei, R. 2017. Spatial variability analysis of heavy metals in street dusts of Kashan City. Iranian Journal of Health and Environment, 9(4):443-456.
Mukati, K.; Nagar, B. & Bhattacharya, L. 2017. Effect of cadmium chloride on nucleus preopticus in Heteropneustes fossilis and its recovery by herbal compound, Ashawagandha ‪. Bioscience Biotechnology Research Communications, 10(2):97-101.
Mukati, K.; Nagar, B. & Bhattacharya, L. 2017. Effect of cadmium chloride on nucleus preopticus in Heteropneustes fossilis and its recovery by herbal compound, Ashawagandha. ioscience Biotechnology Research Communications,10(2):97-101.
Muller, G. 1969. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. Geojournal, 2(1): 108-118.
Naderizadeh, Z.; Ayoubi, S. & Khademi, H. 2016. Assessment of concentration and heavy metals contamination in atmospheric dust from urban and industrial areas of Bushehr Province. Journal of natural environment, 69(1) 2531-548.
Naderizadeh, Z.; Ayoubi, S. & Khademi, H. 2016. Assessment of concentration and heavy metals contamination in atmospheric dust from urban and industrial areas of Bushehr Province. Journal of natural environment, 69 (1) 2531-548.
Nazarpour, A.; Ghanavati, N. & Watts, M.J. 2018. Spatial distribution and human health risk assessment of mercury in street dust resulting from various land-use in Ahvaz, Iran. Environmental geochemistry and health, 40(2):693-704.
Nazarpour, A.; Ghanavati, N. & Watts, M.J. 2018. Spatial distribution and human health risk assessment of mercury in street dust resulting from various land-use in Ahvaz, Iran. Environmental geochemistry and health, 40(2):693-704.
Nejatijahromi, Z.; Nassery, H.; Nakhaei, M. & Alijani, F. 2018. Assessment of the quality of groundwater for drinking purposes in Varamin aquifer: heavy metals contamination. Iranian Journal of Health and Environment, 10(4):559-572.
Ordonez, A.; Loredo, J.; De Miguel, E. & Charlesworth, S. 2013. Distribution of heavy metals in the street dusts and soils of an industrial city in Northern Spain. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 44(2):0160-0170.
Rastmanesh, F.; Zarasvandi, A. & Moslem, F. 2016. Evaluation of Heavy Metal Contamination in Surface Sediments of Karun River in Ahvaz City. Geoscientific applied geology, 5(17):11-22.
Ravankhah, N.; Mirzaei, R. & Masoum, S. 2015. Evaluation of geoaccumulation index, contamination factor, and principal component analysis for estimating soil contamination. Iranian Journal of Health and Environment, 8(3):345-356.
Ravankhah, N.; Mirzaei, R. & Masoum, S. 2015. Evaluation of geoaccumulation index, contamination factor, and principal component analysis for estimating soil contamination. Iranian Journal of Health and Environment, 8(3):345-356.
Rehman, K.; Fatima, F.; Waheed, I. & Akash, M.S.H. 2018. Prevalence of exposure of heavy metals and their impact on health consequences. Journal of cellular biochemistry, 119(1):157-184.
Rehman, K.; Fatima, F.; Waheed, I. & Akash, M.S.H. 2018. Prevalence of exposure of heavy metals and their impact on health consequences. Journal of cellular biochemistry, 119(1):157-184.
Salmanzadeh, M.; Saidi, M. & Bidhendi, G. 2013. Contamination of Heavy Metals in Tehran's Sedimentary Mud Dams and Assessing Their Ecological Risk. Environmental science, 38(61):9-18.
Sareban, V.H. & Saeb, S. 2018. Heavy metal contamination in street precipitated dust in Tabriz City, Iran and its ecological risk. Environmental Communication,11(2):291-299.
Sareban, V.H. & Saeb, S. 2018. Heavy metal contamination in street precipitated dust in Tabriz City, Iran and its ecological risk. Environmental Communication, 11(2):291-299.
Solgi, E. & Keramaty, M. 2018. Assessment of Health Risks of Urban Soils Contaminated by Heavy Metals (Bojnourd City). Journal of North Khorasan University of Medical sciences, 7(4):827-813.
Solgi, E. & Keramaty, M. 2018. Assessment of Health Risks of Urban Soils Contaminated by Heavy Metals (Bojnourd City). Journal of North Khorasan University of Medical sciences, 7(4):827-813.
Soltani, N.; Keshavarzi, B.; Moore, F.; Tavakol, T.; Lahijanzadeh, A.R.; Jaafarzadeh, N. & Kermani, M. 2015. Ecological and human health hazards of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust of Isfahan metropolis, Iran. Science of the Total Environment, 505(1):712-723.
Soltani, N.; Keshavarzi, B.; Moore, F.; Tavakol, T.; Lahijanzadeh, A.R.; Jaafarzadeh, N. & Kermani, M. 2015. Ecological and human health hazards of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust of Isfahan metropolis, Iran. Science of the Total Environment, 505:712-723.
Surucu, A.; Mohammad, D.M.; Gunal, E. & Budak, M. 2018. concentration of heavy metals in soils along three major roads of Sulaimani, northeast Iraq. Carpathian Journal of Earth And Environmental Sciences, 13(2):523-538.
Surucu, A.; Mohammad, D.M.; Gunal, E. & Budak, M. 2018. Concentration of heavy metals in soils along three major roads of Sulaimani, northeast Iraq. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13(2):523-538.
Tokalıoğlu, Ş. & Kartal, Ş. 2006. Multivariate analysis of the data and speciation of heavy metals in street dust samples from the Organized Industrial District in Kayseri (Turkey). Atmospheric Environment, 40(16):2797-2805.
Tokalıoğlu, Ş. & Kartal, Ş. 2006. Multivariate analysis of the data and speciation of heavy metals in street dust samples from the Organized Industrial District in Kayseri (Turkey). Atmospheric Environment, 40(16):2797-2805.
Wei, X.; Gao, B.; Wang, P.; Zhou, H. & Lu, J. 2015. Pollution characteristics and health risk assessment of heavy metals in street dusts from different functional areas in Beijing, China. Ecotoxicology and environmental safety, 112(1):186-192.
Wei, X.; Gao, B.; Wang, P.; Zhou, H. & Lu, J. 2015. Pollution characteristics and health risk assessment of heavy metals in street dusts from different functional areas in Beijing, China. Ecotoxicology and environmental safety, 112(1):186-192.
Xu, J.; Chen, Y.; Zheng, L.; Liu, B.; Liu, J. & Wang, X. 2018. Assessment of Heavy Metal Pollution in the Sediment of the Main Tributaries of Dongting Lake, China. Water, 10(8):1060.
Xu, J.; Chen, Y.; Zheng, L.; Liu, B.; Liu, J. & Wang, X. 2018. Assessment of Heavy Metal Pollution in the Sediment of the Main Tributaries of Dongting Lake, China. Water, 10(8):1060.
Yang, J.; Teng, Y.; Song, L. & Zuo, R. 2017. Tracing sources and contamination assessments of heavy metals in road and foliar dusts in a typical mining city, China. PLoS One, 11(12): 168-198.
Yongming, H.; Peixuan, D.; Junji, C. & Posmentier, E.S. 2006. Multivariate analysis of heavy metal contamination in urban dusts of Xi'an, Central China. Science of the total environment, 355(1-3):176-186.
Yongming, H.; Peixuan, D.; Junji, C. & Posmentier, E.S. 2006. Multivariate analysis of heavy metal contamination in urban dusts of Xi'an, Central China. Science of the total environment, 355(1-3):176-186.
Zarasvandi, A.; Rastmanesh, F.; Banitamim, F.; Mokhtari, B. & Saed, M. 2017. Investigation Evaluation and Determination of Possible Source of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Street Dust of Ahvaz City Medical Chemistry Concerning. scientific journal of ilam university of medical sciences, 25(1):121-137.
Zarasvandi, A.; Rastmanesh, F.; Banitamim, F.; Mokhtari, B. & Saed, M. 2017. Investigation Evaluation and Determination of Possible Source of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Street Dust of Ahvaz City Medical Chemistry Concerning. scientific journal of ilam university of medical sciences, 25(1):121-137.