الگوی سیستم مدیریت محیط زیستی با رویکرد اقدامات کنترل آلودگی صنایع مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ‌‌محیط‌زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی ‌‌محیط‌زیست، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ‌‌محیط‌زیست- ایمنی، بهداشت و ‌‌محیط‌زیست، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/eiap.2023.169977

چکیده

پیشرفت‌‌‌های صنعتی، منشا مشکلات و آلودگی‌ها هستند. صنایع در جستجوی راه‌هایی برای شناسایی و بهبود عملکرد ‌‌محیط‌زیستی هستند و باید عوامل موثر بر ‌‌محیط‌زیست تحت مدیریت کارآمد قرار گیرند و به وسیله مدیریت مطلوب، فعالیت‌ها و محصولاتی که پیامدهای بارز ‌‌محیط‌زیستی دارند، شناسایی و مدیریت شوند. در مجتمع مس سرچشمه رسیدن به توسعه پایدار، به موازات فعالیت‌های صنعتی مورد توجه بوده و آلودگی آب، خاک، پساب‌های کارخانه تغلیظ، سد باطله و تولید زهاب اسیدی دامپ‌های باطله از مشکلات ‌‌محیط‌زیستی صنایع مس سرچشمه می‌باشد. EMS، شیوه‌ای برای هم‌راستا کردن اهداف شرکتها با خط‌مشی‌های ‌‌محیط‌زیستی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ‌‌ارایه الگوی EMS با رویکرد اقدامات کنترل آلودگی در صنایع مس جهت رفع یا کاهش خسارات وارده بر ‌‌محیط‌زیست منطقه است انجام گرفته است. ابزارگردآوری داده‌ها چک لیست می‌باشد که با استفاده از مصاحبه‌های منظم با صاحب‌نظران در مجتمع چک لیست‌ نهایی تبیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و لیزرل استفاده شده و جامعه آماری متشکل از مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران واحد HSE مجتمع مس سرچشمه ‌‌می‌باشند. نتایج نشان داد که رابطه‌ی معنی‌دار مستقیمی بین تمامی متغیرهای EMS و اقدامات کنترل آلودگی وجود دارد با توجه به ضریب همبستگی آنها مشخص است که الگوی مدیریت ‌‌محیط‌زیستی تاثیر زیادی بر عملکرد صنایع مس دارد. بیشترین میزان رابطه‌ی معنی‌دار مستقیمی که EMS بر روی متغیرهای کنترل آلودگی دارد مربوط به متغیر کیفیت هوا (۹۴/۴) با ضریب همبستگی ۸۳/۰ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model of Environmental Management System with the Approach of Pollution Control Measures of Copper Industries

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Amrollahi Jalal Abadi 1
  • Mohsen Dehghani Ghanatghestani 2
  • Vali Ali Pour 3
  • Parvaneh Peykan Pour 4
1 PhD Student in Environmental Management, Bandar Abbas Branch Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Associate Professor, Department of Environmental Science and Engineering, Bandar Abbas Branch Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Hormozgan Uviversity of Medical Sciences, Bandar Abass, Iran
4 Assistant Professor, Department of Environmental Management, Health, Safety and Environment, Najafabad Branch, Islamic Assad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Industrial advances are the source of problems and pollution. Industries are looking for ways to identify and improve environmental performance, and factors affecting the environment must be effectively managed, and through optimal management, activities and products that have significant environmental consequences must be identified and managed. In Sarcheshmeh copper complex, achieving sustainable development is considered in parallel with industrial activities and pollution of water, soil, effluents of concentrate plant, tailings dam and production of acid drainage of tailings dumps are among the environmental problems of Sarcheshmeh copper industries. EMS is a way to align corporate goals with environmental policies. The present study aims to provide an EMS model with the approach of pollution control measures in the copper industry to eliminate or reduce the damage to the environment. The data collection tool is a checklist that has been explained using regular interviews with experts in the final checklist complex. SPSS and LISREL software were used to analyze the data and the statistical population consisted of managers, experts and thinkers of the HSE unit of Sarcheshmeh Copper Complex. The results showed that there is a significant direct relationship between all EMS variables and pollution control measures. According to their correlation coefficient, it is clear that the environmental management model has a great impact on the performance of the copper industry. The most significant direct relationship that EMS has on pollution control variables is related to the air quality variable (4.94) with a correlation coefficient of 0.83.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Environmental
  • pollutants
  • pollution
  • Industries
Amirnjad, H. & Rafiei, H. 2011. Investigating and determining factors affecting the willingness to pay small industries to reduce environmental pollution (case study of Sari city). Environmental science and technology. 1390 (13): 49-60. (in persian).
Anabestani, A. A. & Ghorbani, M. 2011. The role of industrial units in creating environmental pollutants (case study: water supply area of Sabzevar city). Land use planning magazine. 4(3): 23-43. (in persian).
Chen, O. & Han, D. 2018. A Participatory Multiple Criteria Decision Analysis to Tackle a Complex Environmental Problem Involving Cultural Water Heritage and Nature. Water. 10 (12): 1-22.
Farzi Houri, R.; Akhundi, A. & Ahmadi, R. 2018. Investigating the environmental effects of mining activities in the area of Songun copper complex. The second national conference on mining and green mining industries of Iran. Zanjan. (in persian).
Faryadi, Sh. 2017. Environmental management. First Edition. Tehran: Organization of Municipalities and Villages of the country. (in persian).
Haji Sharif, M. 2001. Design and executive structure of environmental management system. Publications of the Education Center of Abek Cement Industrial Complex. (in persian).
Hashemi, N.; Nabi Bidhandi, G.R. & Yavari, A.R. 2019. Environmental management of Esmand coal mines with life cycle assessment approach; Case study: Tabas coal mines. Shabak specialized scientific journal. 5(51): 1-12. (in persian).
Herghiligiu, I. V. 2019. Researches Regarding Environmental Management System as a Complex Process at the Organizational Level. Ph. D. Thesis, University of Angers, Angers, France.
Ilbigi, A.; Nazeri, A. & Kazemi, M. M. 2017. Environmental management system and financial performance of the organization; Mediating role of competitive advantage and switching cost moderator. Scientific-promotional quarterly magazine of standard and quality management. 7 (3): 6-18. (in persian).
Iqbal, N. & Mirghafari, N. 2014. Evaluation of the environmental performance of the casting plant of Iran Khodro Company based on the ISO 14031 standard. The third specialized conference and exhibition of environmental engineering. (in persian).
Jafari, F. 2016. A model to identify factors affecting green productivity in Bushehr industries and its effect on reducing the environment pollution (Case study: Industrial Parks in Bushehr Special Economic Zone). Master's thesis. Faculty of Paradise of Persian Gulf University. (in persian).
JamalzadFallah, F.; Abedinzadeh, N. & Ravanbakhsh, h. 2014. Investigating the effectiveness of establishing environmental management systems (EMS) in improving the environmental performance of industrial units in Iran. Two scientific quarterly journals of environmental research. 4 (7), 23 34. (in persian).
Karamshahi Amjazi, L. 2020. Evaluating the environmental performance of Sarkhon and Qeshm gas Refinery Company in Hormozgan province using Multi-criteria decision making method ahp and its compliance with ISO 14001. Master's thesis. Industrial Engineering Department of Imam Javad Institute of Higher Education. (in persian).
Kordana, S.; Pochwat, K.; Słys, D. & Starzec, M. 2019. Opportunities and Threats of Implementing Drain Water Heat Recovery Units in Poland. Resources. 8 (2): 1-17.
Lu, H.; Jiang, S.; Song, W. & Ming, X. 2018. A rough multi-criteria decision making approach for sustainable supplier selection under vague environment. Sustainability. 10 (8): 1-20.
Mazloumian, S. & Shiukhi Zagh, A. 2017. The effect of institutional pressures and comprehensiveness of environmental management systems on environmental performance. The first national conference on sustainable development in science, engineering and Iranian culture. Tehran. (in persian).
Molvi Vardjani, R.A.; Rafati, M. & Zaim Dar, M. 2020. Performance evaluation of health, safety and environment management system in Pegah Shahrekord milk powder factory with balanced scorecard approach. Environmental Science and Technology Quarterly. 22(9): 115-125. (in persian).
Namakshenas-Jahromi, M. 2014. Identifying and investigating the effective factors in the successful implementation of environmental management system (EMS) in tile and ceramic industry in Yazd province: A comparison between SEM and ANFIS. Master's thesis. Faculty of economic, management and accounting of Yazd University. (in persian).
Nasrallahi, Z. & Ghafari Gulak, M. 2010. Air pollution and factors affecting it (A case study of SPM and SO2 emissions in Iran's manufacturing industries). Economic Research Quarterly. 10(3):75-95. (in persian).
Nazaripour, M. 2019. Investigating the relationship between environmental management systems and financial performance Emphasizing market factors. Journal of Shiraz University Accounting Advances. 10(1):237-264. (in persian).
Pislaru, M.; Herghiligiu, I. V. & Robu, I. B. 2019. Corporate sustainable performance assessment based on fuzzy logic. Journal of Cleaner Production. 223 (2019): 998–1013.
Shukri, K.Kh. & Shaban, M. 2020. Investigating the impact of Bowanat copper mine on the environment of the region. Scientific journal of environment and transsectoral development. 5 (64): 65-75. (in persian).
Shushtari Akhan, K. & Rahman Qalehaki, R. 2020. Introduction of a comprehensive environmental management system in oil field development plans) Case study: Azar oil field development plan, Ilam province. Scientific Monthly of Oil and Gas Exploration and Production. 1400(186): 57-62. (in persian).
Tourais, P. & Videira, N. 2016. Why, How and What do Organizations Achieve with the Implementation of Environmental Management Systems ?—Lessons from a Comprehensive Review on the Eco-Management and Audit Scheme. Sustainability. 8 (3): 1-22.