پیشنهاد سازوکار قانونی مناسب برای اجرای رویکرد اکوسیستمی در تالاب‌ها مطالعه موردی: تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار حقوق مالکیت فکری، بخش بیوتکنولوژی میکروبی؛ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران

3 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/eiap.2023.169984

چکیده

هر چند به نظر می‌رسد وجود قوانین حفاظت از تالاب‌ها باید از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران آنها پیشگیری نماید، اما عدم پیش بینی مکانیزم و ضمانت اجرایی موثر باعث شده تا در عمل لزوماً اینگونه نباشد. رهیافت کنوانسیون تنوع‌زیستی در این زمینه رویکرد اکوسیستمی است. علیرغم تاکیدهای مکرر قوانین داخلی بر این رویکرد، تاکنون توفیق چندانی در اجرای آن شاهد نیستیم. هدف این پژوهش بررسی انطباق قوانین موضوعه با اصول رویکرد اکوسیستمی و یافتن سازوکار مناسب برای تحقق عملی این رویکرد در مدیریت تالاب‌ها ست. در این پژوهش با مطالعه موردی در تالاب انزلی ابتدا تاریخچه و پیشینه قوانین و مقررات در موضوع رویکرد اکوسیستمی و روند اجرای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سپس با کاوش در نتایج مطالعات پیشین و تجربیات موفق جهانی در اجرای رویکرد اکوسیستمی، سازوکار اجرایی مناسب برای تحقق این رویکرد مورد شناسایی واقع شد. روش تحقیق، روش تحلیلی-محتوایی و نتایج حاصل از آن با بهره‌گیری از روش دلفی، با یک جامعه 24 نفره مسلط به موضوع که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، به بحث و نظرسنجی گذاشته شد. نتیجه مطالعات نشان داد که قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت تالاب‌های کشور نه تنها متضمن اجرای رویکرد اکوسیستمی نیستند بلکه در تعارض شدید با اصول این رویکرد هستند. همچنین نتایج مستخرج از مطالعات پیشین در تجمیع با نتایج حاصل از مشورت با خبرگان به روش دلفی حکایت دارد؛ «مکانیزم پرداخت بهاء خدمات اکوسیستمی» چنانچه از پشتوانه قانونی لازم برخوردار شود مناسبترین سازوکار برای اجرای رویکرد اکوسیستمی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing an Appropriate Legal Mechanism to Implement the Ecosystem Approach in Wetlands Case study: Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • Amir Abdoos 1
  • Mohammad Reza Parvin 2
  • Seyed Ali Jozi 3
1 PhD Candidate, Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Biolaw, Department of Microbial Biotechnology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Full Professor, Department of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although it seems that the existence of wetland protection laws should prevent their irreparable damage and pollution, but the lack of an effective enforcement mechanism has made this not necessarily the case in practice. The Biodiversity Convention approach in this area is an ecosystem approach. Despite repeated emphasis on this approach in domestic laws, we are not witnessing its’ successful implementation. The purpose of this study is to investigate the compliance of the relevant laws with the principles of the ecosystem approach and to find an appropriate mechanism for the practical realization of this approach in wetlands management particularly in Anzali wetland. In this study, the history and background of laws and regulations on the ecosystem approach and its implementation process were firstly analyzed. Then, by exploring the results of previous studies and successful global experiences, an appropriate legal mechanism for the realization of this approach was identified. The research method is content-analysis. The results were discussed and surveyed using a Delphi method within a dominant group of 24 people who were selected by purposive sampling method. The results showed that the laws and regulations governing the management of the country's wetlands not only do not guarantee the implementation of the ecosystem approach, but are in sharp conflict with its’ principles. Also, the results obtained from previous studies in aggregation with the results of consultation with experts showed that the "Ecosystem Service Payment Mechanism" can be the most appropriate mechanism for implementing the ecosystem approach if supported by required regulations.
                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive laws
  • Ecosystem approach
  • Ecosystem management program
  • Payment for ecosystem services
  • Protection of wetlands
  • Anzali wetland
Ashoori, A. & Abdoos, A. 2013. Important wetland habitats for birds in Gilan province. Rasht. Department of the Environment. (In Persian)
Baggethun, E.; Groot, R.; Pedro, L.; Lomas, P. & Montes, C. 2010. The history of ecosystem services in economic theory and practice: From early notions to markets and payment schemes. Ecological Economics69, 1209-1218.
BahmanPour, H.; Yousefi, A.; Mafi, A. & DorBeygi, M. 2021. A guide to the economic valuation of wetlands. Tehran. MehrPad. (In Persian)
BehrooziRad, B. 2007. The dilemmas and problems of Iranian wetlands and their ecosystem management indicators. Ahvaz. 3rd Iranian Congress on Environment Crisis and their Rehabilitation Methodology. https://civilica.com/doc/10940. (In Persian)
Bo, J. & Xibao, X. 2019. China needs to incorporate ecosystem services into wetland conservation policies. Ecosystem Services37.
Cronbach, L. J. 1951. Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika. 16
DanaieeFard, H. & Kazemi, H. 2016. Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches.Tehran. Saffar-Eshraghi. (In Persian)
Daneshi, A.; Panahi, M.; & VafaKhah, M. 2015. Applying the policy tool of paying the price of ecosystem services (PES) to manage natural resources and environment. Green Economy International and Online Conference. Babolsar. https://civilica.com/doc/278664. (In Persian)
Dehnhardt, A.; Häfner, K. ; Blankenbach, A-M. & Meyerhoff, J. 2019. Valuation of Wetlands Preservation. Oxford Research Encyclopedias
Farley, J. & Costanza, R. 2010. Payments for ecosystem services: From local to global. Ecological Economics69, 2060-2068
Jayachandran, S.; Laat, J.; Lambin, E.; Stanton, Ch. & Audy, R. 2010. Cash for carbon: A randomized trial of payments for ecosystem services to reduce deforestation. Ecological Economics357, 267-273.
Japan international cooperation agency. 2005. The Study on Integrated Management for Ecosystem Conservation of Anzali Wetland. Rasht. Jica & Iran Depatment of the Environment.
Iran wetlands protection plan. 2011. The comprehensive management program of the "Parishan" wetland. Tehran. Department of the Environment. (In Persian)
Lucia, V. 2018. A critical interrogation of the relation between the ecosystem approach and ecosystem services. RECIEL27, 104-114.
Prip, Ch. 2018. The Convention on Biological Diversity as a legal framework for safeguarding ecosystem services. Ecosystem Services29, 199-204.
Rashidi, H. 2011. Philosophy of wetland rights. Tehran. Mizan. (In Persian)
Rowe, G. & Wright, G. 1999. The Delphi Technique as a Forecasting Tool. Issues and Analysis, International Journal of Forecasting, 15.4.
SayyahMofzeli, A. 2014. Toolkit on applying the Ecosystem Approach in the integrated management of wetlands based on experiences and achievement of conservation of Iranian wetlands project. Tehran. Nimdayereh. (In Persian)
Shepherd, G. 2004. The Ecosystem Approach Five Steps to Implementation. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. IUCN
Senzakia, B.M.; Yamaurac, Y.; Shojid, Y.; Kubob, T. & Nakamura, F. 2017. Citizens promote the conservation of flagship species more than ecosystem services in wetland restoration. Biological Conservation214, 1-5.
Shieh, E.; DaneshPour, S. A.; & Roosta, M. 2017. Designing a Model of Social Sustainability Place Indicators Using Delphi Method and Shannon Technique. Armanshahr Architcture & Urban Development. 10. 19. 119-129. (In Persian)
Tenzin, K. & Norbu, L. 2020. Leveraging Conservation Benefits through Ecosystem-Based Services Approach and Community Engagement in Wetland and Riparian Ecosystems: The Case of Conserving Black-Necked Crane and White-Bellied Heron in Bhutan. Nature-based Solutions for Resilient Ecosystems and Societies, 163-183
The Office of the Law Revision Counsel. NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION ACT. 2004. https://uscode.house.gov/ (accessed June 6, 2021).
To, P. & Dressler, W. 2019. Rethinking ‘Success’: The politics of payment for forest ecosystem services in Vietnam. Biological Conservation 81,582-593.
Wagley, M. & Karki, M. 2020. Ecosystem-Based Integrated and Participatory Watershed Management. Nature-based Solutions for Resilient Ecosystems and Societies, 51-68