ارزیابی اثرات عدم مشارکت مردمی در طرح‌های حفاظت باغات شهری (طرح باغ بزرگ شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

3 استادیار گروه محیط‌‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

4 دانشیار گروه محیط‌‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

5 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، ایران

10.22034/eiap.2023.169998

چکیده

در مطالعه حاضر، با توجه به اهمیت مشارکت‌‌ مردمی در به ثمر رسیدن اهداف طرح‌‌های توسعه شهری، جایگاه مشارکت مردمی در باغ بزرگ شهر یزد ارزیابی شده است. در مرحله اول، بر اساس روش تحلیل کیفی از طریق مصاحبه‌‌ با افراد محلی، جایگاه مشارکت مردمی در مراحل تصویب و اجرای طرح باغ بزرگ شهر یزد، آسیب شناسی شد. در این مرحله متن مصاحبه در چند مرحله به سه بخش گزاره، مفهوم و مقولات تیدیل شد و روابط علت و معلولی مقولات اصلی مشخص شد. نتایج نشان می‌‌دهد که افراد محلی از عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی از سوی شهرداری به شدت ناراضی هستند. بطوریکه اقدامات انجام شده از سوی شهرداری را بدون پشتوانه علمی و اجرایی می‌‌دانند و چون این اقدامات بر پایه تجربه افراد محلی نبوده، هیچ حمایتی از این اقدامات نمی‌‌کنند. در مرحله دوم، روند تغییر ساختار سرزمین شهری در منطقه مورد مطالعه (از سال 1380 تا سال 1399) با استفاده از متریک‌‌های سیمای سرزمین ارزیابی شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که طی این مدت ساخت و ساز‌‌های زیادی انجام شده و لکه‌‌های باغات از بین رفته‌‌اند بطوریکه، اندازه لکه‌‌های ساخته‌‌شده 196 درصد و لکه‌‌های بایر 283 درصد افزایش و اندازه لکه‌‌های باغی وکشاورزی 80 درصد کاهش داشته است. نتایج نشان می‌‌دهد، علی‌رغم اهداف طرح مذکور مبنی بر حفاظت باغات، مساحت و پیوستگی لکه‌‌های باغی و کشاورزی کم شده و خردانگی در آنها ایجاد شده است. این در حالی است که اگر شهرداری در مراحل تصویب و اجرا از مشارکت مردمی استفاده می‌‌کرد و بطور شفاف اطلاع‌‌رسانی انجام می‌‌داد، اهداف طرح محقق شده و می‌‌توانست از باغداران محلی به عنوان بازوان اجرایی طرح استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Lack of Public Participation in Urban Gardening Protection Plans (The Case: Yazd Great Garden plan)

نویسندگان [English]

 • Alireza Teymoori 1
 • Parastoo Parivar 2
 • Ahad Sotoudeh 3
 • Mohammadreza Elmi 4
 • Seyed Reza Javadian 5
1 M.Sc. Graduate in Environmental sciences. Department of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
4 Associate Professor, Department of Natural Resources and Desert Studies, Yazd University, Yazd, Iran
5 Associate Professor, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the present research the position of public participation in Yazd Great Garden plan has been evaluated. In the first stage, based on the method of qualitative analysis, through interviews with local people, the position of public participation in the stages of approval and implementation of the plan was pathologically evaluated. The results of the studies show that local people are very dissatisfied with the lack of transparency and information by the municipality during the approval and implementation of the plan. In the second phase of this study, the trend of changes in the urban landscape in the study area (from 2001 to 2020) was evaluated using landscape metrics in FRAGSTATS software. The results of this evaluation showed that, during this period, many constructions have been done in this area. The size of barren patches has increased by 283%. The size of garden-agricultural patches has decreased by 80% and the size patches of construction has increased by 196%. In general, in spite of the goals of the mentioned plan to protect the gardens, the area and connectivity of garden and agricultural patches has been reduced and fragmentation is increased. Summarizing the results shows that if public participation was used in the approval and implementation process and information was provided in a transparent manner, the goals of the project were achieved, and local gardeners acted as the supporter of the municipality in the project. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban gardens
 • Public participation
 • Qualitative analysis
 • Landscape change analysis
 • landscape metrics
 • Yazd
Babbie, E. 2002. The basics of social research. London: 2nd ed. ed. Belmont, Calif.
Cabral, M. I.; Costa, S.; Weiland, U. & Bonn, A. 2017. Urban Gardens as Multifunctional Nature-Based Solutions for Societal Goals in a Changing Climate. Nature-Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas. 1 : 237-253.
Chih-Hsing , L. 2021. Conducting qualitative and quantitative analyses of sustainable behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services. 60: 102474.
Dallimer, M.; Irvine, K. N.; Skinner, A. M.; Davies, Z. G; Rouquette, J.; Maltby, L. & Gaston, K. J. 2012. Biodiversity and the Feel-Good Factor: Understanding Associations between Self-Reported Human Well-Being and Species Richness. BioScience. 1(62): 45-7.
Egerer, M.; Lin, B. B. & Philpott, S. M. 2018. Water Use Behavior, Learning, and Adaptation to Future Change in Urban Gardens. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2: 71.
Frumkin, H.; Bratman, G. N.; Breslow, S. J.; Cochran, B.; Kahn Jr, P. H.; Lawler, J. J. & Wood, S. A. 2017. Nature Contact and Human Health: A Research Agenda. environmental health perspectives. 7:125.
Galluzzi, G.; Eyzaguirre, P. & Negri, V. 2010. Home Gardens: Neglected Hotspots of Agro-Biodiversity and Cultural Diversity. Biodiversity and Conservation. 19(13): 3635-3654.
Gregory, M. M.; Leslie, T. & Drinkwater, L. 2015. Agroecological and social characteristics of New York city community gardens: contributions to urban food security, ecosystem services, and environmental education. Urban Ecosystems. 19: 763-794.
Iran Statistical Yearbook. 2016. Iran Statistical Yearbook report. Retrieved 2019, from Statistical Center of Iran https://www.amar.org.ir/english/Iran-Statistical-Yearbook.
Krasny, M. E. & Tidball, K. G. 2012. Civic ecology: a pathway for Earth Stewardship in cities. Frontiers in Ecology and the Environment. 10(5):267-273.
Lee, J. & Matarrita-Cascante, D. 2019. The influence of emotional and conditional motivations on gardeners’. Urban Forestry & Urban Greening. 42: 21-30.
Leitão, A.; Miller, J.; Ahern, J. & Mcgarigal, K. 2012. Measuring landscapes: A planner's handbook. Island press.
Lin, B. B. & Egerer, M. H. 2020. Global social and environmental change drives the management and delivery of ecosystem services from urban gardens: A case study from Central Coast, California. Global Environmental Change. 60: 102006.
Lin, B. B.; Meyers, J. & Barnett, G. B. 2015. Understanding the potential loss and inequities of green space distribution with urban densification. Urban Forestry & Urban Greening. 14(4): 952-958.
Municipality of Yazd. 2016. Yazd urban devlopment plan. Retrieved 2019:https://yazd.ir/.
Meenar, M. R. & Hoover, B. M. 2012. Community Food Security via Urban Agriculture: Understanding People, Place, Economy, and Accessibility from a Food Justice Perspective. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development. 3(1): 143-160.
Mohd Yazid Mohd, Y.; Nor Kalsum Mohd, I.; 1Nangkula , U.; Nor Atiah , I. & Sumarni , I. 2015. The Issues of Public Participation in Garden Design Process: An Analytical Discourse. Advances in Environmental Biology. 9(5): 404-409.
Nikolaïdou, S.; Klöti , T.; Tappert, S. & Drilling, M. 2016. Urban Gardening and Green Space Governance: Towards New Collaborative Planning Practices. Urban Planning. 1(1): 5-19.
Okvat, H. A. & Zautra, A. 2011. Community Gardening: A Parsimonious Path to Individual, Community, and Environmental Resilience. American Journal of Community Psychology. 47(3-4): 374-87.
Powea, N.; Garrodb, G. & McMahonc, P. 2005. Mixing methods within stated preference environmental valuation:choice experiments and post-questionnaire qualitative analysis. Ecological Economics. 52: 513-526.
Rafieian, M.; Saeidi Rezvani, N. & Mohassesian, Z. 2018. Market–base Economic Assessment Model Stimulation for Conservation Qazvin Traditional Gardens with Focus on Transfer Development Rights (TDR) Approach. Armanshahr Architecture & Urban Development. 10(21): 309-321 (in Persian)
Rall, E.; Hansen, R. & Pauleit, S. 2018. The added value of public participation GIS (PPGIS) for urban green. Urban forestry & urban greening. 40: 264-274.
Seon Gyeong, B. & Hyun-Ah Kwon, K. 2020. Participatory Planning through Flexible Approach: Public Community Facilities in Seoul’s Urban Regeneration Project. Sustainability. 12: 2-14.
Shamshiri, S. & Darabi, H. 2017. Introducing Community Garden and Its Role in Sustainable Urban Development. Human & Environment. 15(40-1): 93-104 (in Persian)
Shashua-Bar, L.; Pearlmutter, D. & Erell, E. 2009. The cooling efficiency of urban landscape strategies in a hot dry climate. Landscape and Urban Planning. 92(3-4): 179-186.
Turner, W. R.; Nakamura, T. & Dinetti, M. 2004. global urbanization and the separation of humans from nature. BioScience. 54(6): 585-590.
Young, C.; Hofmann, M.; Frey, D. & Moretti, M. 2020. Psychological restoration in urban gardens related to garden type, biodiversity and garden-related stress. landscape and Urban Planning. 198: 103777.
Zandi, M. 2015. The Role of City Garden in Shaping Behavioral Setting, Case study: Tehran. BAGH-E NAZAR. 12(33): 117-128 (in Persian)