بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ‌محیط‌زیستی روستاییان (مطاله موردی: بخش مرکزی شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

3 دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22034/eiap.2023.170000

چکیده

امروزه، مناطق روستایی در کشور با چالش‌‌هایی مانند فرسایش آب‌وخاک، طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی جدید، سوءتغذیه و بیماری‌های دیگر در انسان، کاهش کیفیت مواد غذایی و انقراض بعضی از گونه‌های جانوری ناشی از آلودگی محیط‌زیست مواجه هستند. با توجه به این‌که روستائیان به‌صورت مستقیم و به شکل‌های مختلف با نهاده‌های آلوده‌کننده محیط‌زیست سروکار ‌دارند و همچنین نقش تعیین‌کننده رفتار ایشان در آلودگی محیط‌زیست، این پژوهش به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای ‌محیط‌‌زیستی روستاییان در بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل روستانشینان بخش مرکزی شهرستان اردبیل بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر تعیین شد و نمونه‌گیری نیز به روش تصادفی با انتساب متناسب بین دهستان‌ها انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. پردازش داده‌‌های تحقیق با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSV 22 و Smart PLS 2 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج این تحقیق 52 درصد از روستانشینان مورد مطالعه نگرش منفی و نسبتاً منفی به حفاظت از محیط‌زیست داشتند. یافته‌های مدل معادلات ساختاری نشان داد متغیرهای نگرش، نگرانی، دانش و ارزش‌‌ها توانایی تبیین تغییرات متغیر رفتارهای‌‌ ‌محیط زیستی افراد مورد مطالعه را تا 79 درصد را دارا می‌باشند. همچنین 52 درصد از تغییرات واریانس نگرانی ‌محیط‌‌زیستی به متغیرهای ارزش‌ها، دانش و نگرش ‌محیط‌‌زیستی مربوط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Villagers, Environmental Behaviors (Case study: Central District of Ardabil County)

نویسندگان [English]

  • bahram imani 1
  • abolmohammad bondari 2
  • Abas Norozi 3
1 Assoc Professor, Department of Urban and Rural Planning and Geography, Faculty of social University of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Phd Student, Department of agricultural extension and education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Department, science and natural resources university of khozestan. Member of invited researchers in mohaghegh ardabili university, Ardabil , Iran
3 Assoc Professor, Imam Khomaini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Today, rural areas in the country are facing challenges such as environmental pollutio, water and soil erosion, outbreak of new plant pests and diseases, malnutrition and other diseases in humans, decreasing the food quality, Extinction of some animal species due to environment pollution. Regarding the fact that the rural people deal directly and in different ways with the inputs that pollute the environment and also the important role of their behavior in environment pollution, this research is seeking to investigate the factors affecting the environmental behavior of rural people in the central district of Ardabil county.  The statistical population of this research included the rural people of the central district of Ardabil county. The sample size was determined using Cochran's formula and a total of 200 people were selected as the sample. Research instrument for collecting data was a Questionnaire that its validity was confirmed by a panel of university teachers and Reliability of the instrument was calculated through Cronbach’s alpha coefficient. Data analysis of the Research was done using descriptive and inferential statistics methods. Data were analyzed using SPSSV 22 and Smart PLS 2 software. According to the results of this research 52 percent of the studied people had a negative and relatively negative attitude towards environmental protection. The findings of structural equation model indicated that variables of attitude, concern, knowledge and values can explain the changes in environmental behavior of the studied people up to 79 percent.  Besides, 52 percent of the changes of the variance of environmental concern are related to the variables of environmental values, knowledge and attitude.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Behavior
  • Rural people
  • Attitude
  • Central district
  • Ardabil County

Alavi Moghadam, M. R.; Maknoon, R.; Babazadeh Naseri, A.; Khanmohammadi Hzeveh, M. & Eftekhari Yegane, Y. 2012. Evaluation of awareness, attitude and action of Amirkabir University of Technology students on general aspects of environment. Journal of Environmental Science and Technology. 14(4): 148- 154. (In Persian).

Bondori, A.; Bagheri, A.; Sookhtanlou, M.; Jamshidi, O. & Norouzi, A. 2019. Assessing farmers' knowledge of Moghan plain about the consequences of chemical pesticides for community health, the environment, and food security. Iranian Journal of  Health and Environment. 12 (4): 621- 628 (In Persian).

Bondori, A.; Imani, B.; Norozi, A.; Mohammadi, M. & Jamshidi, O. 2020. Analysis of Factors Affecting Management Behavior of Rural Wheat Producers towards Pesticide Waste in Qorveh County. Journal of Environment and Water Engineering. 6(2): 185- 191. (In Persian).

Desa, A.; Abd Kadir, N. B. Y. & Yusoof, F. 2011. A Study on the Knowledge, Attitudes, Awareness Status and Behavior Concerning Solid Waste Management, Procedia Social and Behavioral Sciences, (18): 643–648.

Fazeli, M. & Jafar Salehi, S. 2013. The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists. Journal of Tourism Management Studies. 8 (2): 137-161. (In Persian).

Fornell C. & Larcker, D. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research 3(1): 75–98.

Ghazani, E. & Bijani, M. 2016. Application of Environmental Attitudes toward Analyzing Farmers’ Pro-Environmental Behavior in order to Soil Conservation (The Case of Rice Farmers in Central Part of Sari County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 47(1): 81-91. (In Persian).

Goh, E.; Ritchie, B. & Wang, J. 2017. Non-compliance in national parks: An extension of the theory of planned behavior model with pro-environmental values. Tourism Management, (59): 123- 127.

Habibi, F. & Mostafazadeh, . 2017. An Analysis of Environmental Behaviors of Lake Zarivar Tourists (Marivan). Journal of Geography and Development. 47: 163- 184. (In Persian).

Hajizadehmeimandi, M. & Falakodin, Z. 2017. A Survey of Socio-Cultural Factors Affecting Responsible Environmental Behavior (Case Study: Citizens of Khorramabad). Journal of Social Development. 12 (1): 3- 37.  (In Persian).

Hulland, J. 1999. Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strateg Manage, (20): 195–204.

Kalantari, K.; Fami, H.S.; Asadi, A. & Mohammadi, H.M. 2007. Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran City-Iran. American Journal of Environmental Sciences, 3(2):67-74.

 Khoshfar, GH.; Salehi, S.; Vesal, Z. & Abaszade, M. R. 2015. Evaluate the Social factors affecting environmental awareness of villagers (Case study: The Village-city of Jagharq in Binalud county). Journal of Rural Research. 6(1): 138-158. (In Persian).

Lee, W.S.; Graefe, A.R. & Hwang, D. 2013. Willingness to Pay for an Ecological Park Experience, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(3): 288–302.

Mancha, R. & Yoder, C. 2015. Cultural an-tecedents of green behavioral intent: An en-vironmental theory of planned behavior. Journal of Environmental Psychology, (43) :145- 154.

Marzban, M.; Barzegaran, M.; Hemayatkhah, M.; Ayasi, M.; Delavari, S.; Sabzehei, M. T. & Rhamanian, V. 2019. Evaluation of environmental awareness and behavior of citizens (case study: Yazd urban population). Iranian Journal of Health and Environment. 12 (1): 17- 30. (In Persian).

 Meijer, S.; Catacutan, D.; Sileshi, G. & Nieuwenhuis, M. 2015. Tree planting by smallholder farmers in Malawi: Using the theory of planned behavior to examine the relationship between attitudes and behavior. Journal of Environmental Psychology, (43): 1-12.

Molina, M. A.; Fernández-Sáinz, A. & Izagirre-Olaizola, J. 2011. Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61(5): 130-138.

Naeimi, A.; Rezaei, R. & Mousapour, K. 2018. Analysis of Environmental Factors Affecting Environmental Conservation Behavior of Villagers in Baghmalek Township, Khuzestan Province

Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 14(1): 1- 22. (In Persian).

Nederlou, S. & Shams, A. 2017. Investigating students’ environmental attitude and knowledge in the University of Zanjan. Journal of Environmental Science and Technology. 19(4): 547- 557. (In Persian).

Sabzehi, M. T.; Gholipoor, S. & Adinehvand, M. 2016. A Survey of the Relationship Between Environmental Awareness, Attitude and Proenvironmental Behavior of Female Students at Qom University. Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 4(4): 5-16. (In Persian).

Safa, L.; Salahi-Moghaddam, N. & Ganjkhanloo, M. 2017. Pro-Environmental Behavior Modeling of Rural People based on Value-Belief-Norm Theory (The Case of Khodabandeh County). Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 13(2): 91- 108. (In Persian).

Saffarheidari, H. & Saffarheidari, S. 2019. A Phenomenological Study of the Relationship between Ecotourism and Environmental Destruction Based on Heidegger Philosophical Thoughts. Journal of Tourism Planning and Development. 8 (28): 8- 32. (In Persian).

Salehi, S. & Ghaemi asl, Z. 2013. The Relationship between Environmental Education and Environmental Protection Behaviors (Case Study: High School Girls in Babol City) . Journal of Environmental Education and Sustainable  Development. 1(3): 67-79. (In Persian).

Salehi, S.; Soleimani, K. & Pazouke, Z. 2015. An Analysis of Responsible Environmental Attitude and Behavior of Students (A Case study: Students in Mazandaran Province Universities) Journal of Environmental Researches. 6 (11): 265- 276. (In Persian).

Sharifinia, Z. & Karim Koshteh, M. H . 2012. Rural Poverty and Sustainable Development (Destroying the Environment: Pasture) Case Study: The Surveyed Pasture of Khooki in Poshteab District of the Township of Zabol. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol., No. 4 (15). pp. 1045-1054.

Sojasi Qeidari, H. & Faal Jalali, A. 2018. Assessing the Villagers’ Environmental Behavior and Awareness (Case Study: Zanglanloo Rural District). Journal of Spatial Planning. 8(1): 29-50. (In Persian).

Valaei, M.; Abdollahi, A. & Mohammadi Ghazijahani, H. 2020. Investigating the Role of Livestock Producers in Environmental Degradation in Mountainous Areas (Case Study: Baruq District, Miandoab County). Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas. 1 (1): 59- 78. (In Persian).

Wetzels, M.; Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. 2009. Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.