مقایسه عملکرد سنجنده‌های مودیس در ماهواره ترا و ماهواره آکوآ در بررسی روند تغییرات پوشش برف استان تهران به کمک سری‌های زمانی داده‌‌‌‌های دورسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

4 دانشیار، گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

10.22034/eiap.2023.170005

چکیده

مطالعه تغییرات پوشش برف به عنوان یکی از منابع تأمین آب، بسیار حائز اهمیت است. هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات پوشش برف در استان تهران با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS ماهواره Terra و ماهواره Aqua از سال 1381 تا پایان سال 1397 و مقایسه عملکرد سنجنده مودیس در این دو ماهواره می‌باشد. روند تغییرات تصاویر ماهواره‌ای پوشش برف با استفاده از تحلیلگر ETM نرم‌افزار TerrSET، معنی‌داری آنها توسط آزمون ناپارامتری من-کندال مشخص شد. سپس اعتبارسنجی تصاویر ماهواره‌ای به کمک تحلیل روند داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران با استفاده از روش‌های رگرسیونی صورت پذیرفت. همچنین روند تغییرات پوشش برف به دست آمده از ماهواره ترا با روند تغییرات پوشش برف به دست آمده از ماهواره آکوآ توسط شاخص کاپا و سری‌های زمانی این دو ماهواره توسط ضریب همبستگی تحلیل دو سری زمانی مقایسه شد. براساس نتایج، تغییرات مجموع روزهای همراه با پوشش برف ماهانه، سالانه و فصلی (پاییز و زمستان) دارای روند معنادار کاهشی به صورت پراکنده در اکثر نقاط استان تهران بوده است. آنالیز روند تغییرات فصلی (STA) تاخیر در شروع روزهای همراه با پوشش برف و جا به جایی آن از اواخر ماه دی به اواخر ماه اسفند را نشان داد. ضریب همبستگی سری‌های زمانی سنجنده مودیس بین دو ماهواره در اکثر نقاط استان تهران 99% بود که نشاندهنده شباهت عملکرد این سنجنده در دو ماهواره ترا و آکوآ می‌باشد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد روند تغییرات تصاویر ماهواره‌ای پوشش برف شباهت 85 درصدی با روند تغییرات داده‌های پوشش برف ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران دارد. از آنجایی که دبی بسیاری از رودخانه‌ها وابسته به پوشش برف است، باید به دنبال راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع آب و اصلاح روش‌های بهره‌برداری آن، به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت در استان تهران بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Performance of MODIS Sensors of Terra and Aqua Satellites in Monitoring the Trend of Snow Cover Changes in Tehran Province Using Time Series of Remotely Sensed Data

نویسندگان [English]

  • Armaghan Ardalani 1
  • Behzad Rayegani 2
  • Hamid Goshtasb 3
  • Bagher Nezami 4
  • Ali Jahani 2
1 Senior Expert in Environmental Science and Engineering, Land-Use Assessment and Planning, Faculty of Environment, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Environmental Hazards and Assessment, Institute of Environment and Sustainable Development, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Natural Environment and Biodiversity, Faculty of Environment, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Department of Biodiversity and Biosafety, Institute of Environment and Sustainable Development, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of snow cover changes, as one of the sources of water supply is very important. The purpose of this study is to investigate the trend of snow cover changes in Tehran province using MODIS sensor images of Terra satellite and Aqua satellite (since 2003) until the end of 2018 and compare the performance of MODIS sensor in these two satellites. The trend of snow cover satellite images changes was determined by ETM analyzer of TerrSET software, their significance was determined by non-parametric methods of Mann-Kendall significance test. Then, the satellite images were validated by analyzing the data trend of synoptic stations in Tehran province using regression methods. Also, the trend of snow cover changes obtained from Terra satellite was compared with the trend of snow cover changes obtained from Aqua satellite by Kappa index. And the time series of these two satellites were compared by the correlation coefficient of Linear Modeling analysis. According to the results, changes in total days with monthly, annual and seasonal snow cover (autumn and winter) have a significant decreasing trend in a scattered manner in most parts of Tehran province. Seasonal trend analysis (STA) showed a delay in the start of days with snow cover and its shift from late January to late March. The correlation coefficient of MODIS sensor time series between two satellites in most parts of Tehran province was 99% and showed high similarity. Validation results showed that the trend of snow cover satellite images changes is 85% similar to the trend of synoptic stations snow cover data changes in Tehran province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time series analysis
  • Correlation coefficient
  • Kappa index
  • Mann- kendall
  • Synoptic station
Abdollahi, A.; Jahani, A.; Rayegani, B. & Mohammadi Fazel, A. 2017. Impact Assessment of Dam Construction on Land Use Changes in the Western and Southern Catchments of Lake Urmia Using Satellite Images. Environmental Researches, 8(15), 39-50. (In Persian).
Ahmadi, A.; Khoramian, A. & Safavi, H. R. 2015. Assessment of Climate Change Impacts on Snow-Runoff Processes Case Study: Zayandehroud River Basin. Iran-Water Resources Research, 11(2 (33)), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=475580. (In Persian).
Azizi, G. & Roushani, M. 2008. Using Mann-Kendall Test to Recognise of Climate Change in Caspian Sea Southern Coasts. Geographical Research Quarterly, 40(64), -. https://www.sid.ir/en/journal/ ViewPaper. aspx?ID=113380. (In Persian).
Bahraminejad, M.; Rayegani, B.; Jahani, A. & Nezami, B. 2018. Proposing an early-warning system for optimal management of protected areas (Case study: Darmiyan protected area, Eastern Iran). Journal for Nature Conservation, 46, 79-88. (In Persian).
Borhani Darian, A. & Zaherpour, J. & Fatehi Marj. 2004. Snowflake models predict catchment flow using RS and GIS. International Journal of Industrial Engineering and Production Management), 15(2), -. https://www. sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=20384. (In Persian).
Barati GHahfarokhi, S.; KHajeddin, S. & Rayegani, B. 2009. Investigation of Land Use Changes in Qale Shahrokh Basin Using Remote Sensing (1975-2002). JWSS-Isfahan University of Technology, 13(47), 349-365. (In Persian).
Baugh, W. & Groeneveld, D. 2006. Broadband Vegetation Index Performance Evaluated for a Low‐Cover Environment. International Journal of Remote Sensing, 27(21), 4715-4730.
Dong, C. & Menzel, L. 2016. Producing Cloud-Free MODIS Snow Cover Products With Conditional Probability Interpolation and Meteorological Data. Remote Sensing of Environment, 186, 439-451.
Eastman, J. R. 2015. TerrSet tutorial. Clark Labs, Clark University: Worcester, MA, United States.
Ebrahimi, H.; Gheiby, A. & Malakooti, H. 2012. Trend of Snow Cover Detection Using Satellite Data From MODIS Over Snow-Rich Areas in Iran. Nivar, 78(78), 3-. https://www.magiran.com/paper/1372456. (In Persian).
Fassnacht, S.; Cherry, M.; Venable, N. & Saavedra, F. 2016. Snow and Albedo Climate Change Impacts Across the United States Northern Great Plains. The Cryosphere, 10(1), 329-339.
Fattahi, E. & Moghimi, S. 2019. Investigation of Snow Cover Changes Affected by Climate Change in North West of Iran [Research]. Journal of Applied researches in Geographical Sciences, 19(54), 47-63. https://doi.org/10.29252/jgs.19.54.47. (In Persian).
Fisher, R. A. 1915. Frequency Distribution of the Values of the Correlation Coefficient in Samples From an Indefinitely Large Population. Biometrika, 10(4), 507-521.
Ghorbanizadeh Kharazi, H.; Sedghi, H.; Saghafian, B. & Porhemmat, J. 2010. Study on the Effect of Climate Change on Snowmelt Runoff Timing in Karoon Basin. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 3(9), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=215908. (In Persian).
Gupta, R.; Haritashya, U. K. & Singh, P. 2005. Mapping Dry/Wet Snow Cover in the Indian Himalayas Using IRS Multispectral Imagery. Remote Sensing of Environment, 97(4), 458-469.
Haghizadeh, A. & Arshia, A. 2018. Monitor and Assess the Snow Surface Changes in the Province of Chahar Mahal Bakhtiari. Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 6(21), 11-. https://www. magiran. com/paper/1838190. (In Persian).
Johansson, B.; Caves, R.; Ferguson, R. & Turpin, O. 2001. Using Remote Sensing Data to Update the Simulated Snow Pack of the HBV Runoff Model. IAHS PUBLICATION, 595-597.
Kendall, M. 1975. Rank Correlation Methods, Charles Griffin, London (1975). There is no corresponding record for this reference.
Kermani, F.; Rayegani, B.; Nezami, B.; Goshtasb, H. & Khosravi, H. 2018. Assessing the Vegetation Trends in Arid and Semi-Arid Regions (Case study: Touran Protected Area). Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(17), 1-14. https://www.magiran.com/paper/1804084. (In Persian)
Kiany, M. K. & Masoudian, S. A. 2017. Exploring the Role of Land Surface Temperature on Distribution of Snow Coverage in Iran by Remote Sensing Data. Geography and Development Iranian Journal, 15(49), 189-204. https://www.magiran.com/paper/1774158. (In Persian).
Mahdavi, M. 2013. Applied Hydrology (2 ed., Vol. 1). University of Tehran press. (In Persian).
Malmros, J. K.; Mernild, S. H.; Wilson, R.; Tagesson, T. & Fensholt, R. 2018. Snow Cover and Snow Albedo Changes in the Central Andes of Chile and Argentina from Daily MODIS Observations (2000–2016). Remote Sensing of Environment, 209, 240-252.
Marchane, A.; Jarlan, L.; Hanich, L.; Boudhar, A.; Gascoin, S.; Tavernier, A.; Filali, N.; Le Page, M.; Hagolle, O. & Berjamy, B. 2015. Assessment of Daily MODIS Snow Cover Products to Monitor Snow Cover Dynamics Over the Moroccan Atlas Mountain Range. Remote Sensing of Environment, 160, 72-86.
Raeispour, K. 2018. Monitoring Changes in Iran's Snow Cover Using NDSI Algorithm in TERRA / MODIS Images The Second National Conference on Meteorology of Iran, https://civilica.com/doc/781052. (In Persian).
Rayegani, B.; Arzani, H.; Heydari Alamdarloo, E. & Moghadami, M. M. 2019. Application of Remote Sensing to Assess Climate Change Effects on Plant Productivity and Phenology (Case Study area: Tehran Province). Rangeland, 13(3), 450-460. (In Persian).
Rayegani, B.; Barati, S.; Goshtasb, H.; Sarkheil, H. & Ramezani, J. 2019. An effective approach to selecting the appropriate pan-sharpening method in digital change detection of natural ecosystems. Ecological Informatics, 53, 100984. (In Persian).
Rayegani, B.; Barati, S.; Goshtasb, H.; Gachpaz, S.; Ramezani, J. & Sarkheil, H. 2020a. Sand and Dust Storm Sources Identification: A remote sensing approach. Ecological Indicators, 112, 106099. (In Persian).
Rayegani, B.; Barati, S. & Sarkheil, H. 2020b. A Simple Model for PIFs Extraction at Digital Change Detection Approach. Modeling Earth Systems and Environment, 1-13. (In Persian).
Rayegani, B.; Jahani, A.; Satari Rad, A. & Shoghi, N. 2018. Predicting of Land Use Changes for 2030 Using Remote Sensing and Landsat multi-Temporal Images (Case Study: Mashhad). Town and Country planning, 10(2), 249-269. (In Persian).
Rayegani, B.; Khajeddin, S.; Soltani, S. & Barati, S. 2008a. Analysis of MODIS Snow-Cover Map Changes During Missing Data Period. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. (In Persian).
Rayegani, B.; Koopani, S. S.; Khajeddin, S. J. & Barati, S. 2011. Estimate of Snowmelt runoff using MODIS data. Journal of Watershed Engineering and Management, 2(4), 35-. https://www.magiran.com/paper/1341982 (In Persian).
Rayegani, B.; Soltani Koupaei, S.; Khajeh Aldin, S. J. A. D. & Barati, S. 2008b. Using MODIS Images and NDSI Index for Prepration Snow Cover Maps. Iranian Journal of Natrual Resources, 61(3), -. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=138434 (In Persian).
Sheikh, V.; Bahremand, A. & Mooshakhian, Y. 2011. A Comparison of Trends in Hydrologic Variables in the Atrak River Basin Using Non-parametric Trend Analysis Tests.
Tang, B.-H.; Shrestha, B.; Li, Z.-L.; Liu, G.; Ouyang, H.; Gurung, D. R.; Giriraj, A. & San Aung, K. 2013. Determination of Snow Cover From MODIS Data for the Tibetan Plateau Region. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 21, 356-365.
Teferi, E.; Uhlenbrook, S. & Bewket, W. 2015. Inter-Annual and Seasonal Trends of Vegetation Condition in the Upper Blue Nile (Abay) Basin: Dual-Scale Time Series Analysis. Earth System Dynamics, 6(2), 617-636.
Tekeli, A. E.; Akyürek, Z.; Şorman, A. A.; Şensoy, A. & Şorman, A. Ü. 2005. Using MODIS Snow Cover Maps in Modeling Snowmelt Runoff Process in the Eastern Part of Turkey. Remote Sensing of Environment, 97(2), 216-230.