تاثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، آزادسازی تجاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی،گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی،گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/eiap.2023.170006

چکیده

امروزه کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که نقش مهمی در تولید ناخالص ملی دارد. در این مطالعه اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، آزادسازی تجاری، قیمت نفت، سرمایه‌گذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در طی سال‌های 1397-1368 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور ارزیابی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان این متغیرها از رویکرد الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) بهره گرفته شد. نتایج این مدل نشان می‌دهد که مصرف انرژی تجدیدپذیر و اشتغال تاثیری مثبت بر شاخص رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران دارد؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود با 1 درصد افزایش در سرانه مصرف انرژی تجدیدپذیر و اشتغال، رشد اقتصادی در بلندمدت به ترتیب حدود 25/0 و 72/0 درصد افزایش یابد. در مقابل افزایش قیمت نفت و آزادسازی تجاری تاثیری منفی بر رشد بخش کشاورزی می‌گذارد. نتایج مربوط به روابط کوتاه‌مدت نیز نشان می‌دهد که ضریب جمله تصحیح خطا معنی‌دار و دارای علامت منفی است. بر اساس این نتیجه انتظار می‌رود در هر دوره حدود 84 درصد انحراف رابطه‌ی کوتاه‌مدت از مسیر بلندمدت، تعدیل شود. در نهایت با توجه به تاثیر بالای مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و از سوی دیگر با توجه به آلودگی‌های شدید ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی پیشنهاد می‌شود که دولت با فراهم نمودن زیرساخت‌ها، زمینه جایگزینی هر چه سریع‌تر انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Renewable Energy Consumption, Trade Liberalization and Oil Prices on the Economic Growth of Iran's Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Karimi 1
  • Yaghoub Zeraatkish 2
  • Reza Moghadasi 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Economic, Faculty of Agricultural Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Agricultural Economic, Faculty of Agricultural Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, agriculture is one of the largest economic sectors in Iran, which plays an important role in GDP and ultimately creates added value. In this study, the effect of renewable energy consumption, trade liberalization, oil prices, investment and employment on the economic growth of the agricultural sector during the years 1397-1387 was examined. In order to evaluate the long-term and short-term relationship between these variables, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model was used. The results of this model show that renewable energy consumption and employment have a positive effect on the economic growth index of Iran's agricultural sector; as expected, with a 1% increase in renewable energy consumption and employment, economic growth in the long run will increase by about 0.25 and 0.72%, respectively. In contrast, rising oil prices and trade liberalization have a negative impact on the growth of the agricultural sector. The results of short-term relationships also show that the error correction coefficient is significant and has a negative sign. Based on this result, it is expected that in each period, about 84% of the deviation of the short-term relationship from the long-term path will be adjusted. Finally, considering the high impact of renewable energy consumption on economic growth and on the other hand, considering the severe pollution caused by the consumption of fossil fuels, it is suggested that the government provides the infrastructure to replace fossil energies with renewable energies as soon as possible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Agricultural sector
  • Trade liberalization
  • Renewable energy consumption
  • ARDL Model
Acheampong, A. O. 2018. Economic growth, CO2 emissions and energy consumption: What causes what and where?. Energy Economics, 74, 677-692.
Arbab, H.; Emami Meibodi, A. & Rajabi Ghadi, S. 2017. The relationship between renewable energy use and economic growth in OPEC countries. Iranian Energy Economics Research, 6(23): 29-56. (In Persian)
Assadzadeh, A. & Jalili Z. 2016. Effect of Economic Growth on Renewable Energy Consumption in the Developed Countries: A Panel Data and CUP-FM Estimation Approach. Quarterly Energy Economics Review, 11(47): 161-180. (In Persian)
Azarbayjani, K.; Sarkhosh Sara, A. & Younespour, S. 2019. Analyzing the Effect of Foreign Direct Investment and Trade Openness on Environmental Quality and Clean Energy: A Study of the Selected Developing Countries. Quarterly Journal of New Economy and Trade, 4: 1-27. (In Persian)
Azarm, H.; Layani, G. & Tarazkar, M. H. 2017. Foreign investment and the growth of Iran's agricultural sector: Application of The Autoregressive Distributed Lag Model. The 4th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources of Iran, Tehran, Iran. (In Persian)
Bagherzadeh, A. & Komijani, A. 2010. The Analysis of the Domestic and International R&D Impact of Agricultural TFP in Iran. Journal of economic modeling, 4(1): 93-119. (In Persian)
Bakari, S. & Sofien, T. 2019. The Impact of Trade Openness, Foreign Direct Investment and Domestic Investment on Economic Growth: New Evidence from Asian Developing Countries.
Bakhshi, P.; Raheli, H. & Ghahremanzadeh, M. 2016. The Impact of Oil Revenue Shocks and Exchange Rate Volatility on the Growth of the Agricultural Sector in Iran. Agricultural Economics Research, 31: 101-122. (In Persian)
Baniasadi, M. & Jala’ee Esfandabadi, S.A. 2016. Analysis the Impact of Technology Spillovers on Total Factor Productivity of Agricultural Sector in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 30(2): 117-126. (In Persian)
Bergmann, P. 2019. Oil price shocks and GDP growth: Do energy shares amplify causal effects?. Energy Economics, 80, 1010-1040.
Bhattacharya, M.; Paramati, S.R.; Ozturk, I. & Bhattacharya, S. 2016. The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries. Appl. Energy. 162, 733–741.
Branson, W. H. 1999. The Theory of Macroeconomic Policies, Abbas Shakeri, Tehran, Fourth Edition, Published Ney, (In Persian).
Charfeddine, L.; Klein, T. & Walther, T. 2020. Reviewing the oil price–GDP growth relationship: A replication study. Energy Economics, 88, 104786.
Chen, P. P. & Gupta, R. 2009. An investigation of openness and economic growth using panel estimation. Indian Journal of Economics, 89(355), 483.
Chien, T. & Hu, J. L. 2008. Renewable energy: An efficient mechanism to improve GDP. Energy policy, 36(8), 3045-3052.
Damankeshideh, M.; Abbasi, A.; Arabi, H. & Ahmadi, H. 2013. Evaluation of The relationship Between Energy Consumption and Economic Growth (Case study for Iran Twenty-year outlook selected countries). Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 1(2):37-47. (In Persian)
Dergiades, T.; Martinopoulos, G. & Tsoulfidis, L. 2013. Energy consumption and economic growth: Parametric and non-parametric causality testing for the case of Greece. Energy economics, 36, 686-697.
Destek, M. A. & Sinha, A. 2020. Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: Evidence from organisation for economic Co-operation and development countries. Journal of Cleaner Production, 242, 118537.
Doroodian, K. & Boyd, R. 2003. The linkage between oil price shocks and economic growth with inflation in the presence of technological advances: a CGE model. Energy Policy, 31(10), 989-1006.
Edwards, S. 1993. Openness Trade Liberalization and Growth in Developing Countries. Journal of Economic Literature, 31, 1358–1393.
Emamverdi, G. & Sharifi, A. 2010. Investigating the relationship between foreign trade and economic openness on Iran's economic growth (1353-1386). Financial Economics (Financial Economics and Development), 5(13): 137-156. (In Persian)
Eriṣ, M. N. & Ulaṣan, B. 2013. Trade openness and economic growth: Bayesian model averaging estimate of cross-country growth regressions. Economic Modelling, 33, 867-883.
Esfandiari, H.; Najafi, B. & Musavi, S. N. 2016. The role of economic sectors in Iran's economic growth with an emphasis on the agricultural sector. Agricultural Economics Research, 8(1): 85-99. (In Persian)
Farajzadeh, Z.; Zhu, X. & Bakhshoodeh, M. 2017.Trade Reform in Iran for Accession to the World Trade Organization: Analysis of Welfare and Environmental Impacts. Economic Modelling, 63, 75–85.
Fotros, M H.; Aghazadeh A. & Jabraili, S. 2012. Impact of Economic Growth on the Consumption of Renewable Energy: A Comparative Study of Selected OECD and Non-OECD (Including Iran) Countries. Journal of Economic Research and Policies, 19(60): 81-98. (In Persian)
Ftiti, Z.; Guesmi, K.; Teulon, F. & Chouachi, S. 2016. Relationship between crude oil prices and economic growth in selected OPEC countries. Journal of Applied Business Research, 32(1), 11.
Ghaed, E.; Dehghani, A. & Fatahi, M. 2019. The effect of Types renewable resources on the economic growth of Iran. Economic Growth and Development Research, 9(35): 137-148. (In Persian)
Gujarati, D. N. 2022. Basic econometrics. Prentice Hall.
Herzer, D. 2013. Cross-Country Heterogeneity and the Trade-Income Relationship. World Development, 44: 194-211.
Huang, B. N.; Hwang, M. J. & Yang, C. W. 2008. Does more energy consumption bolster economic growth? An application of the nonlinear threshold regression model. Energy Policy, 36(2), 755-767.
Inglesi-Lotz, R. 2016. The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application. Energy Econ. 53, 58–63.
Jamshidnejad, A. 2005. The effect of education on economic growth in Iran. MSc thesis, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University. (In Persian)
Jangavar, H.; Emami Maybodi, A.; Noorollahi, Y.; Satarifar, M. & Khorsandi, M. 2017. The Investigation and Analysis of the Renewable Energy Development on Macroeconomic Indicators. Journal strategic studies of public policy, 7(24): 137-158. (In Persian)
Jbir, R. & Zouari-Ghorbel, S. 2009. Recent oil price shock and Tunisian economy. Energy Policy, 37(3), 1041-1051.
Johnson, N. D. & Koyama, M. 2017. States and economic growth: Capacity and constraints. Explorations in Economic History, 64, 1-20.
Johnston, B.F. & Mellor. J.W. 1961. The role of agriculture in economic development American Economic Review.
Karbasi, A. & Khaksar Astaneh, H. 2003. An Analysis of Industrial- Agricultural Interactions: A Case study in Iran. Iranian Journal of Economic Research. 15; 19-35. (In Persian)
Karbasi, A. & Peyravi, M. 2008. Investigating the impact of trade liberalization on Iran's agriculture, Agricultural Economics, 2(2):19-34. (In Persian)
Keho, Y. 2017. The impact of trade openness on economic growth: The case of Cote d’Ivoire. Cogent Economics & Finance, 5(1), 1332820.
Kulionis, V. 2013. The relationship between renewable energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Denmark. MSc thesis, Lund University, Lund, Sweden.
Li, C.; Wang, J. & Whalley, J. 2016. Impact of Mega Trade Deals on China: a Computational General Equilibrium Analysis. Economic Modelling, 57, 13-25.
Lotfalipour, M.; Mahdavi Adeli, M. & Rezaei, H. 2016. Study on the Relationship between Energy Consumption, Economic Growth and Export Industry in Iran (Analysis Based on Panel Data). Economic growth and development research, 6(24):13-34. (In Persian)
Marques, A. C.; Fuinhas, J. A. & Manso, J. P. 2011. A quantile approach to identify factors promoting renewable energy in European countries. Environmental and Resource Economics, 49(3), 351-366.
Mehdizadeh, M. 2005. The role of foreign trade in economic growth (a case study of Iran's economy.( MSc thesis. (In Persian)
Mehrabi Basharabadi, H., & Chizari, A. 2000. The effect of exchange rate policies on the cultivation pattern and exchange relationship in Iran's agricultural sector. Journal of Agricultural Sciences and Industries, 14(2): 81-101. (In Persian)
Mehrara, M. & Rezaei Bargoshadi, S. 2016. The Determinants of Economic Growth in Iran Based on Bayesian Model Averaging and Weighted Averaging Least Square. Economic Growth and Development Research, 6(23): 89-114. (In Persian)
Menegaki, A. N. 2011. Growth and renewable energy in Europe: a random effect model with evidence for neutrality hypothesis. Energy economics, 33(2), 257-263.
Miamo, C. W. & Achuo, E. D. 2021. Crude oil price and real gdp growth: an application of ARDL Bounds cointegration and Toda-Yamamoto causality tests. Economics Bulletin, 41(3), 1615-1626.
Miller, S. M. & Upadhyay, M. P. 2000. The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity. Journal of development economics, 63(2), 399-423.
Mirzaei, M. 2008. Renewable Energy. The collection of articles of Iran's National Oil Products Refining and Distribution Company: Management of Development and Human Resources, 2(5): 42-84. (In Persian)
Moemeni, F.; Dashtbani, S. & Banoei, A. 2017. The importance of the agricultural sector in maintaining the economic-social balance of the urban and rural structure of Iran. Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, 6(4): 17-46. (In Persian)
Mohammadi Khyareh, M. & Karshenasan, A. 2017. Nonlinear Relationship between Economic Growth, Energy Price and Renewable Energy: The threshold regression approach. Renewable and New Energy, 4(2):82-90. (In Persian)
Munir, K. & Ameer, A. 2018. Effect of economic growth, trade openness, urbanization, and technology on environment of Asian emerging economies. Management of Environmental Quality: An International Journal.
Nikravesh, S.; Yazdani, S.; Yavari, Gh. & Kazemnejad, M. 2018. The Growth of Agricultural Sector and Marginal Propensity to Trade. Agricultural Economics, 11(4): 127-141. (In Persian)
Noferesti, M.1999. Unit root and cointegration in econometrics. Rasabooks, Tehran, Iran.
Ocal, O. & Aslan, A. 2013. Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey. Renewable and sustainable energy reviews, 28, 494-499.
Oladipo, O. S. 2011. Does trade liberalization cause long run economic growth in Mexico? An empirical investigation. International Journal of Economics and Finance, 3(3), 63.
Oladosu, G. A.; Leiby, P. N.; Bowman, D. C.; Uría-Martínez, R. & Johnson, M. M. 2018. Impacts of oil price shocks on the United States economy: A meta-analysis of the oil price elasticity of GDP for net oil-importing economies. Energy policy, 115, 523-544.
Ostadzadeh, A. 2013. Prediction Optimal Share of Renewable Energy from Total Energy in Long-run for Iranian Economy (1387-1420). Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 1(1): 5-28. (In Persian)
Pesaran, H.M. & Pesaran. B. 1997. Working with Microfit 4.0: An Introduction to Econometrics, Oxford University Press, Oxford.
Pesaran, H.M. & Shin, Y. 1998. An Autoregressive Distributed lag Modeling Approach to Cointegration Analysis, In (Ed) S. Storm. The Econometrics and Economic Theory in the 20th Century, Chapter II. Cambridge University Press, Cambridge.
Pesaran, M. H.; Shin, Y. & Smith, R. J. 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
Pindyck, R. S. 1979. The Structure of World Energy Demand. Cambridge, MA: MIT Press, 22: 309-317.
Piri, M.; Javdan, A. & Faraji Dizaji, S. 2011. The Effect of Oil Export Fluctuations on Agricultural Growth in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 3: 275-285. (In Persian)
Rahman, M. M. & Velayutham, E. 2020. Renewable and non-renewable energy consumption-economic growth nexus: new evidence from South Asia. Renewable Energy, 147, 399-408.
Rao, B. B. 2010. Estimates of the Steady State Growth Rates for Selected Asian Countries with an Extended Solow Model. Economic Modelling, 27(1), 46-53.
Razmi, J.; Shahraki, S. & Kolaei, M. 2011. Investigating the relationship between international trade and economic growth using the good governance index. Quarterly Journal of Business Research, 59: 137-162. (In Persian)
Rutherford, T.F. & Tarr, D.G. 2002. Trade Liberalization, Product Variety and Growth in a Small Open Economy: a Quantitative Assessment. Journal of International Economics, 56, 247–272.
Sadeghi, K.; Sojodi, S. & Ahmadzadeh Deljavan, F. 2017. Renewable Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran (1980 – 2012). Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 3 (1):171-202. (In Persian)
Sadorsky, P. 2009. Renewable energy consumption and income in emerging economies. Energy policy, 37(10), 4021-4028.
Sadorsky, P. 2012. Energy Consumption, Output and Trade in South America. Energy Economic, 34(2), 476-488.
Salarian, M.; Mojaverian, M. & Hosseini. K. 2014. Determining the causal relationship between the export of agricultural products and the growth of the agricultural sector in selected countries. Ravand, 21(47): 39-74. (In Persian)
Sergi, B. S.; Popkova, E. G.; Bogoviz, A. V. & Ragulina, J. V. 2019. Entrepreneurship and economic growth: the experience of developed and developing countries. In Entrepreneurship and Development in the 21st Century. Emerald publishing limited.
Sertoglu, K.; Ugural, S., & Bekun, F. V. 2017. The contribution of agricultural sector on economic growth of Nigeria. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1).
Shahbaz, M. 2012. Does trade openness affect long run growth? Cointegration, causality and forecast error variance decomposition tests for Pakistan. Economic Modelling, 29(6), 2325-2339.
Shahbaz, M.; Loganathan, N.; Muzaffar, A. T.; Ahmed, K. & Jabran, M. A. 2016. How urbanization affects CO2 emissions in Malaysia? The application of STIRPAT model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57: 83-93.
Shahnazi, R. & Afarinshfar, S. 2016. An Assessment of the Impact of Oil Price Fluctuatiouns on the Value Added of Main Sectors of Iran’s Economy. Quarterly Energy Economics Review, 12 (48):143-172. (In Persian)
Shakeri, A. 2008. Changes in liquidity growth in Iran's economy. Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran. (In Persian)
Siddiki, J. U. 2000. Demand for money in Bangladesh: a cointegration analysis. Applied Economics, 32(15): 1977-1984.
Singh, N.; Nyuur, R. & Richmond, B. 2019. Renewable energy development as a driver of economic growth: evidence from multivariate panel data analysis. Sustainability, 11(8), 2418.
Stern DI. 2004. The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development, 32(8):1419–1439.
Stern, D. I. & Cleveland, C. J. 2004. Energy and Economic Growth. Encyclopedia of Energy, 2, 35-51.
Taghavi, M.; Shakeri, A.; Mohammadi, T. & Sadeqi, A. 2015. Non-linear Relationship between Income and Energy Intensity in Selected Countries of MENA Region with an Emphasis on the Role of Financial Development and Openness. Iranian Journal of Economic Research. 20(64): 1-26. (In Persian)
Tahami Pour, M.; Abedi, S.; Karimi Baba Ahmadi, R. & Ebrahimi Zadeh, M. 2016.The Investigation of Renewable Energy Effects on Iranian Per Capita Real Economic Growth. Iranian Energy Economics Research. 5(19): 53-77. (In Persian)
Timilsina, G. R. 2015. Oil prices and the global economy: A general equilibrium analysis. Energy Economics, 49, 669-675.
Wacziarg, R. & Welch, K. H. 2008. Trade liberalization and growth: New evidence. The World Bank Economic Review, 22(2), 187-231.
Zhang, K. H. 2001. Does foreign direct investment promote economic growth? Evidence from East Asia and Latin America. Contemporary economic policy, 19(2) 175-185.
Zhu, X. & Van Ierland, E. 2006. The Enlargement of the European Union: Effects on Trade and Emissions of Greenhouse Gases. Ecological economics, 57(1), 1-14.