بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را برای انسان و محیط‌زیست زیان آور نماید، آلودگی هوا گفته می‌شود. از مهم‌ترین آلوده کننده‌های هوا، دی‌اکسیدکربن می‌باشد. که منجر به تغییر آب و هوا و گرمایش کره زمین شده است . از این رو به آلودگی فرامرزی معروف است. این گاز در میان انواع دیگر گازها، سهم بالایی را در ایجاد آلودگی هوا دارد. جریان صنعتی شدن، منجر به بهره برداری فشرده از سوخت‌های فسیلی جهت تولید، حمل و نقل و در نهایت موجب آزاد شدن حجم قابل توجهی از گاز دی‌اکسیدکربن به اتمسفر شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن(Co2) به عنوان شاخص نشان‌دهنده آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015- 2004 می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015- 2004 نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی و آزادسازی اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و کیفیت حکمرانی و مصرف انرژی هسته‌ای تاثیر منفی و معناداری برانتشار گاز دی‌اکسیدکربن(Co2)  به عنوان شاخص نشان‌دهنده آلودگی هوا درگروه کشورهای منتخب دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Factors Affecting on Air Pollution with an Emphasis on Nuclear Energy

نویسندگان [English]

  • mohammad karimi moshkani 1
  • parvaneh salatin 2
  • maryam memaripanah 2
1 Azad University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]


The existence and emission of one or more pollutants, including solid, liquid, gas, radioactive sources in the open air in an amount and duration which makes it harmful to humans and the environment, is called air pollution. Of the most important air pollutants is the carbon dioxide which is the reason for climate change and global warming and is known as cross-border pollution. This gas among plays a major role in creating air pollution. Industrialization process has led to massive exploitation of fossil fuels for production and transportation, and ultimately has led to the release of considerable amount of carbon dioxide into the atmosphere. So, the main aim of this paper is to investigate the impact of effective factors on CO2 emissions as an indicator of air pollution with an emphasis on nuclear energy in selected countries within the time period 2004-2015. We provide the estimation of the model using fixed effects in selected countries within the time period 2004-2015. Real GDP and economic liberalization have a significant and positive effect and the quality of governance and use of nuclear energy have a significant and negative effect on emissions of carbon dioxide (CO2) as an indicator of air pollution in the selected countries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real GDP
  • Economic liberalization
  • The quality of governance
  • The use of nuclear energy
  • Air pollution
آماده، ح. و شاکری،ع. و محمدیان، ف. 1391. بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط‌زیست فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. شماره2،تابستان91، 60-27.
بهبودی، د. و برقی گلعذانی، ا. 1387. اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری. شماره 5، دوره4، 53-35.
بهبودی، د. و برقی گلعذانی، ا. 1393. بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط‌زیست در کشورهای نفتی. مجله اقتصاد کلان نیمه اول- شماره 17 علمی-پژوهشی 16 صفحه - از 37 تا 52.
پژویان، ج. و تبریزیان، ب.، 1389. بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره3.
پژویان، ج. و مرادحاصل، ن. بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 7، شماره 6، زمستان 86، 160-141.
پور کاظمی، م.ح. و ابراهیمی، ا.1387. بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 34.
شاه آبادی، ا. و صفایی، م. و کریمی مهر، م.1393. مقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G6 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه‌ی زمانی 2000-2012، کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز.
شرزه ای، غلامعلی و حقانی، مجید، 1388، بررسی رابطه علی میان انتشار کربن و درآمد ملی، با تاکید بر نقش مصرف انرژی، تحقیقات اقتصادی، شماره 87..
عباسپور، م. 1377. مهندسی محیط‌زیست . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
غیاث الدین، ح. 1380. استفاده از انرژی هسته‌ای: مزایا، معایب و چالش پیش‌رو؛ چاپ مؤسسه حقوقی فانوس.
فطرس، م.ح. و برزگر، ح.1392. اثرات برخی متغیرهای کلان بر انتشار گاز در اکسید کربن در آسیای مرکزی و ایران،1995-2007.
محمدوند ناهیدی، م.ر. و علی پور، ح. 1389. تاثیر رشد اقتصادی و قیمت نفت روی مصرف انرژی هسته‌ای، علوم اقتصادی، دوره چهارم، شماره دوازدهم، صص 9- 26.
مهدوی، ا. و امیر بابایی،س. 1394. بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط‌زیست در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص 1-23.
میروکیلی، م. 1392. ارزیابی برق هسته‌ای از نظر زیست محیطی و تغییر اقلیم. سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا.
هاشمی، ف. و شریف آزاده، م.ر .۱۳۹۱. ارزیابی رابطه میان آزادی اقتصادی و کسری بودجه رسالة دکتری، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
Alesina, A. 1998. The polical Economy of High and Low Growth, in Annual worldBank confernce on Development Econmics 1997, Washington DC world Bank.
Baek, Jung Ho. 2016. Do nuclear and renewable energy improve the environment? Empirical evidence from the United States, Ecological Indicators, Vol 66, Pp 352-356.
Barro, R. J. 2001.Human capital: growth, history and policy, the American Economic review, 19 (2):12-70
Bekhet, A.; Matar, A. & Yasmin, T. 2017. CO2 emissions, energy consumption, economic growth, and financial development in GCC countries: Dynamic simultaneous equation models, Renewable and Sustainable Energy Review, Vol 70, Pp 117-132.
Bhalla Surjit, S. 1994. Freedom and Economic Growth: A virtuous Cycle? In Democracy’s. Victory and Crisis Nobel Symposium, 1994, Cambridge university Press, 1997.
Burnside, C. & Dollar, D.1997. Aid policies and growth, worled bank policy research paper No.1777, Washington.
Clague, C. (Ed.) .1997. Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less- Developed and post- Socialist countries, Baltimore and London: The John Hopkins university press.
Feng, Y. 2003. De mocracy, Governance and Economic performance: Theory and Evidence, cambridge: MA, MIT press.
Gani, A. & Duncan, R. 2004. Fijis governance index, Australian national university and the university of the South pacific at the university of the south pacific.
Greenaway, D; Morgan, W.W. & Wright, P. 2002. Trade Libralization and Growth in Develop Countries, Journal of development Economics, 67: 229-244.
Grossman, G; & Krueger, A. 1995.Economic environment and the economic growth. Journal of Economics 110: 353-377.
Halicioglu, F. 2009. An econometric study of co2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in turkey, energy policy. Vol 37, pp 1156-1164.
IEA (International Energy Agency). 2007. World Energy Outlook 2007, IEA, Paris, France.
Jalil, A.; Feridun, M. 2011. The impact of growth, Energy and financial development on the environment in China: A cointegration analysis. Energy Economics 33: 284-291.
Jensen, V. 1996. The pollution haven hypothesis and the industrial flight hypothesis: some perspectives on theory and emprics. Working Paper 1996.5Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
Kangundu, P. 2006. The Quality of Governance, composition of public expenditures, and economic growth an empirical analysis, Georgia state university, 2006.
knack, S. Ed. 2003. Democracy, Governance and Growth, Ann Arbor: The university of michigan press.
Knack, S. & keefer, P. 2003. Does social capital Have an Economic Payoof: A cross country emprical investigation, in knack, s. Democracy Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan Press.
Gokmenoglu, K. Ozatac, N. & Memduh Eren, B. 2015. Relationship between Industrial Production, Financial Development and Carbon Emissions: The Case of Turkey, Procedia Economics and Finance Vol 25, Pp 463- 470.
Koufmann, D.; Kraay, A. & Matruzzi, M. 2003. Governance matter III: governance indicators for 1996-2002, Policy research working paper No.3106, The World Bank.
Kuznets, S. 1995. Economic Growth and income inequality, American Economic Review, 95:1-28.
La porto, R.; Lopez- De- Silanes, F.; Shleifer, A. & Vishny, R. 1998. The Quality of Govermment, Journal of Law, Economics and arganisation, 15 (1): 222-279.
Lee, C. & Chiu, Y. 2011. Nuclear energy consumption, oil prices, and economic growth: Evidence from highly industrialized countries; energy economics Volume 33, Issue 2, March: 236–248.
Mauro, P. 1995. Corruption and Growth, Quartely Journal of Economics, Vol. 110 (3): 681-712.
Khalid, R. & Abbasi, F. 2016. CO2 emissions and financial development in an emerging economy, Shahbaz, Islam, F. Butt, M.S. 2011. Financial development, energy consumption and CO2 emissions: evidence from ARDL approach forPakistan. Munich Personal Republic Archive Paper No. 30138.
Hussain Shahzad, S. J.; Kumar, R. R,  Zakaria, M. & Hurr, M. 2017. Carbon emission, energy consumption, trade openness and financial development in Pakistan: A revisit, Renewable and Sustainable Energy Review, vol 70, pp 185- 192.
Tony Blair .2005. Europe is Falling Behind. Newsweek. Retrieved 2007-12-04.
www.Fraserinstitute.org
www.govindicators.org