به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت سیمای سرزمین: رویکردهای نوین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست دانشکده محیط زیست و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشکده محیط زیست و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت
سیمای سرزمین: رویکردهای نوین
 
 
 
نیلوفر اسلام‌زاده*1، علیرضا میکائیلی تبریزی2
 
1 دانشجوی دکترای محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
2 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
 
(تاریخ دریافت: 06/09/1392؛ تاریخ تصویب: 15/06/1395)
 
 
چکیده
در تاریخ معاصر، اعتقاد به یکپارچگی و وحدت سیمای محیط، اروپاییان را به فکر تدوین قوانین مشترک و عام برای حفاظت و مدیریت محیط‌زیست سوق داد. معاهدهسیمای محیط اروپا، اولین کنوانسیون بین‌المللی است که تمرکز ویژه بر روی سیمای سرزمین دارد و با همگامی و همکاری اعضای اتحادیه اروپا درصدد پیشبرد اهداف حفاظت، مدیریت، برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در سیمای سرزمین است. همچنین کمک به ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سراسر اروپا از جمله اهداف اساسی آن است. برای پیشبرد این اهداف، پروژه «ایی‌- کلیک» با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات به دنبال همکاری با سازمان‌های دولتی بوده و مسئول اشاعه اهداف و مضامین معاهده به سیاست‌های محلی، منطقه‌ای و ملی در سراسر اروپا است. مشکلات در زمینه توافقات بین‌المللی بر سر مسایل سیمای سرزمین، جدی است. در مقایسه با تنوع‌زیستی یا تغییرات اقلیمی، توافق بر سر ارزش سیمای سرزمین بسیار مشکل است. توافق جهانی بر سر مفهوم و درک مشترک از سیمای سرزمین و ارزش‌های اساسی آن بطور اصولی امری مشکل است. اما این معاهده علیرغم وجود تفاوت‌های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی موفق بود. بنابراین عده‌ای از اعضای اتحادیه اروپا خصوصا دانشمندان اروپایی و سایر نقاط جهان تصمیم گرفتند که معاهده را جهانی کنند. فکر این ایده توسط یونسکو مطرح شد و فدراسیون بین‌المللی معماران منظر از آن استقبال و بانی انجام آن شد. یونسکو راهی متفاوت برای تفکر در مورد سیمای سرزمین پیشنهاد می‌کند و معتقد است که رویکردی جامع و استراتژیک برای جوامع در برخورد با چالش‌ها و تهدیدات جهانی لازم است. هم‌اکنون جهان به سمت یک نظام و شیوه‌نامه واحد بین‌المللی اما سازگار و انعطاف‌پذیر برای حل مشکلات محیط‌زیست و حفاظت و برنامه‌ریزی آن پیش می‌رود. این رویکرد علیرغم معضلات و دشواری‌ها، در مقابل مزایایی هم دارد و هدف اساسی آن رهنمون شدن جوامع به سمت توسعه پایدار و درخور است.
 
 
 
کلمات واژه ها: ELC، E-CLIC، نظام یکپارچه مدیریت، مشارکت، توسعه پایدار
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards an Integrated System for Landscape Protection and Management: New Approaches

نویسندگان [English]

  • Niloufar Ealamzadeh 1
  • Alireza Mikaeeli Tabrizi 2
1 PhD Candidate, Department of Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Department of Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

Towards an Integrated System for Landscape
Protection and Management: New Approaches
 
 
 
1*Islamzadeh, N.; 2Mikaeili Tabrizi, A. R.
 
1 PhD Candidate, Department of Environment, Gorgan University of
Agricultural Sciences & Natural Resources
2 Assoc. Prof. Department of Environment, Gorgan University of
Agricultural Sciences & Natural Resources
 
(Received: 2013/Nov/27; Accepted: 2016/Sep/05)
 
 
Abstract
In recent history, the belief in the integrity of the landscape, has led Europeans to write common and general legislations for conservation and management of the environment. European Landscape Convention is the first international convention which has a special focus on landscape and with European Union memebers seeking to advance the conservation goals, management issues, planning and participation of people in the landscape. Sustainable development and social justice across Europe are among its main objectives as well.
The E-CLIC project uses information technology tool to work with governmenta agencies and disseminate the relevant policies to local, regional and national level bodies.
Problems in international agreements on landscape issues are serious. Compared to biodiversity or climate change, agreement on the landscape values is very difficult. Global agreement on definition, and common understanding of the landscape basic values is not easy.
However, the European convention has been successful, despite political- economic and cultural differences. Thus, scientists, especially from European and other parts of the world, decided to make it an international convention. This idea was initiated by UNESCO and the International Federation of Landscape Architects welcomed that and took the main resonsibility for its implementation. UNESCO proposes a different way of thinking about landscape and believes that a comprehensive and strategic approach to community challenges and global threats is needed.
The world is now going toward an integrated international but adaptable and flexible legislation system and guidelines to solve environmental problems, conservation and planning. This approach has advantages and problems, but it will take us towards sustainable development.
 
 
 
 
Keywords: ELC; E-CLIC; Integrated management system; Cooperation; Sustainable development
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELC
  • E-CLIC
  • Integrated management system
  • Cooperation
  • Sustainable development
ویسی، ه. 1386. موانع مشارکت مردمی در حفاظت از محیط‌زیست، اولین کنفرانس مهندسی برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های محیط‌زیست، تهران.
Carson, R. 1962. Silent Spring (Boston: Houghton Mifflin), Mariner Books. ISBN 0-618-24906-0
Council of Europe. 2000. European Landscape Convention. CETS No.: 176, 9pp. in: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CM=8&CL=ENG
Dejeant-Pons, M. 2006. THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION. UNESCO - University and Heritage 10th International Seminar »Cultural Landscapes in the 21st Century» Newcastle-upon-Tyne, 11-16 April 2005. Revised: October - 2006. 19P.
IFLA, 2010. 47th World Council Meeting Suzhou International Conference Centre Suzhou, China. May 26-27.
IFLA, 2011. World Council Meeting. International Conference.
Jordan, A.J. & Adelle, C. (ed.). 2012. Environmental Policy in the European Union: Contexts, Actors and Policy Dynamics (3e). Routledge: London. 
Munoz, R.J; Morrice, M. J; Miller, D. & Horne, P. 2013. related policy issues.Partners: The James Hutton Institute. Aberdeen. UK. 90p. Donaldson & S. G. Wang C. 2013. with contributions from all ECLIC. Deliverable 4: Review report of landscape
Recommendation CM/Rec, 2008 of the Committee of Ministers to member states on the guidelines for the implementation of the European Landscape Convention (Adopted by the Committee of Ministers at the 1017th meeting of the Ministers’ Deputies). 25p.
UNESCO. 2011. Towards an international UNESCO landscape convention.1p.