نویسنده = زهرا اسدالهی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-103

زهرا اسدالهی؛ نغمه مبرقعی؛ مصطفی کشتکار


2. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر عرضه خدمات اکوسیستم (ذخیره و ترسیب کربن)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 203-214

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی