نویسنده = سید علی جوزی
تعداد مقالات: 8
2. ارایه برنامه مدیریت محیطزیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش SWOTو ماتریس QSPM

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-17

سید علی جوزی؛ نرجس خاتون فاضلی؛ نسرین مرادی مجد


3. تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


6. بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 502-512

سید علی جوزی؛ مریم فیروزه ای


7. ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

سیدعلی جوزی؛ شکوه فربد٭؛ رضا ارجمندی؛ جعفر نوری


8. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-66

امین پاداش٭؛ سید محمدباقر نبوی؛ بهروز دهزاد؛ سید علی جوزی؛ ، نبی اله مرادی