نویسنده = سید علی جوزی
بررسی تغییرات مکانی- زمانی الگوی جزیره حرارتی سطح شهر تهران و عوامل موثر بر آن

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 67-91

10.22034/eiap.2022.158576

مریم مفتاحی؛ سید مسعود منوری؛ سید میرمسعود خیرخواه زرکش؛ علی رضا وفایی نژاد؛ سید علی جوزی


تحلیل پیامدهای انسانی و محیطزیستی نیروگاهها با روش تلفیقی دلفی و AHP

دوره 7، شماره 13، فروردین 1395، صفحه 139-150

سید علی جوزی؛ شبنم صفاریان؛ محسن شفیعی؛ آرام اکبری


بررسی اثرات محیطزیستی کشتارگاه نمونه تهران به روشهای تلفیقی AHP و TOPSIS

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 502-512

سید علی جوزی؛ مریم فیروزه ای


ارزیابی ریسک محیط‌‌زیستی واحد یوتیلیتی فازهای 15 و 16 منطقه پارس‌جنوبی با استفاده از روش EFMEA

دوره 4، شماره 7، بهمن 1392، صفحه 59-72

سیدعلی جوزی؛ شکوه فربد٭؛ رضا ارجمندی؛ جعفر نوری


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه حفاظت محیط‌زیست در مناطق حفاظت شده دریایی (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده مند- استان بوشهر)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 53-66

امین پاداش٭؛ سید محمدباقر نبوی؛ بهروز دهزاد؛ سید علی جوزی؛ ، نبی اله مرادی