نویسنده = علیرضا میکائیلی تبریزی
رویکردی بر اولویت‌بندی مناطق مناسب حفاظت با روش تحلیل کمبود‌‌های حفاظتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 73-83

عطیه فرخانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حامد کریمی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی


به سوی یک نظام یکپارچه برای حفاظت و مدیریت سیمای سرزمین: رویکردهای نوین

دوره 7، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 29-36

نیلوفر اسلام زاده؛ علیرضا میکائیلی تبریزی