کلیدواژه‌ها = طرحریزی راهبردی
مدیریت راهبردی یوزپلنگ آسیایی در ایران

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 131-181

محمدصادق فرهادینیا٭؛ هومن جوکار؛ افشین دانه کار؛ علیرضا جورابچیان