کلیدواژه‌ها = خوزستان
بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیمگیری CHAID و CRT

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 129-142

مختار کرمی؛ نسرین مرادی مجد؛ رسول سروستانی