ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی توسعه در منطقه حفاظت شده باشگل با کاربرد مدل تخریب سیمای سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست کرج

2 دانشکده محیط زیست، کرج

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

امروزه اکثر مناطق حفاظت شده در کشور به دلیل کاهش کیفیت، نیازمند پایش و اقدام‌های حفاظتی جدی هستند. مدل تخریب با کمی کردن آثار فعالیت‌‌های انسانی، می‌‌تواند در پایش و بهبود وضعیت این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای این مدل در منطقه حفاظت شده باشگل، واحدهای هیدرولوژیک (زیرحوضه‌‌های آبریز) در داخل محدوده منطقه به عنوان واحدهای نشانزد، انتخاب شد. با استفاده از نقشه‌‌های موجود، مشاهده‌های میدانی و نظر کارشناسان، 25 عامل تخریب در کل منطقه شناسایی و شدت آنها تعیین شد، همچنین آسیب‌پذیری اکولوژیکی منطقه با استفاده از نقشه‌های زمین شناسی، فیزیوگرافی، اقلیم، پوشش گیاهی، زیستگاه و ... (16 فاکتور) با ابزار GIS محاسبه و به لحاظ شدت، طبقه‌بندی شد. پس از محاسبه تراکم فیزیولوژیک، ضرایب تخریب در هر یک از واحدها محاسبه و بر اساس نظریه فازی در 6 طبقه و 3 دسته طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که به لحاظ کیفیت سرزمین‌‌، 51/8465 هکتار از منطقه )7/34%) در طبقه 2 (مستعد توسعه)، 44/12013 هکتار (23/49%) از منطقه در طبقه 3 (نیازمند بازسازی) و ‌‌3920 هکتار از منطقه (07/16%) در طبقه 5 (نیازمند حفاظت) قرار دارد. به طور‌‌کلی، با توجه به شرایط محلی، بدون توسعه بیشتر، اهداف مدیریت منطقه باید به سمت بازسازی و اقدام‌های حفاظتی پیش رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Environmental Impact Assessment in Bashgol Protected Area Using Landscape Degradation Model

نویسندگان [English]

  • Siavash Rezazadeh 1
  • Ali Jahani 2
  • hamid goshtasb 2
  • majid makhdoum 3
1 , Faculty of Environment, Karaj,
2 Faculty of Environment, Karaj
3 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Today, most of protected areas in the country require serious monitoring and protection measures due to reduction of quality. Degradation model with quantifying the effects of human activities can be used in monitoring and improving the situation in these areas. To implement this model in Bashgol protected area, the sub watersheds were selected in the area as the impact units. Using maps, field observations and experts’ opinions, 25 destruction factors in the whole area were identified and their intensities were determined, also ecological vulnerability of the area was calculated with GIS tools using geological, physiographic, climatic, vegetation, habitat and other maps (16 factors) and was classified in terms of intensity. After calculating the physiological density, destruction coefficients were calculated in each unit and were classified based on fuzzy theory into 3 categories and 6 classes. The results showed that 8465/51 hectares(34/7%), 12013/44 hectares(49.23%) and 3920 hectares of area (16/07%) are located on the 2nd class (prone to development), the 3nd class (need to rehabilitation) and the 5nd class (need to conservation), respectively in terms of the quality of the land. Generally, according to local conditions, without the further development, the objectives of area management must go toward the restoration and protection measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Environmental impact
  • Development
  • Degradation model
  • Bashgol protectedarea
Aqnoum, M.; Faghihi, C.; Makhdoum, M.F. & Jabarian Amiri, b. 2014. Environmental Impact Assessment of Forestry Plan by Using Degradation Model (Case Study: Kheyroud Forest Patham Section). Journal of  Environmental Research.Vol,5. No, 10. pp:63-72 (in Persian).
Chamani, A.; Makhdoum, M.F.; Jaafari, M.; Khorasani, N. & Cheraghi, M. 2005. Environmental Impact Assessment of Hamedan Provience, by using Degradation Model. Journal of Environmental Studies. Vol , 31. No, 37. pp: 35-44(in Persian).
Ghoshtasb Migoni, H. 2013. Comprehensive plan of management of Bashgol Protected Area. Qazvin DOE. pp: 1- 80(in Persian).
Jabarian Amiri, b. 1998. Introducing an Object Oriented Method to Determine Ecological Vulnerability of Ecosystems. Journal of Environmental Studies. Vol, 24. No, 21. Pp: 57-68(in Persian).
Jafari, h.M. 2001. Systematic Application of Degradation Model in Evaluation of Development Impacts of Latian Dam Basin. Journal of Environmental Studies. No. 27, pp: 102-109(in Persian).
Jahani, A. 2016. Modeling of forest canopy density confusion in environmental assessment using artificial neural network. Forest and Poplar Research, 24(2), 310-322 (in Persian).
Jahani, A. 2019b. Forest landscape aesthetic quality model (FLAQM): A comparative study on landscape modelling using regression analysis and artificial neural networks. Journal of Forest Science, 65(2), 61-69.
Jahani, A.; Feghhi,J.; Makhdoum,M,F & Omid, M. 2016a. Optimized forest degradation model (OFDM): an environmental decision support system for environmental impact assessment using an artificial neural network, Journal of Environmental Planning and Management, Vol.59, No.2, pp: 222-244.
Jahani, A.; Feghhi,J.; Makhdoum,M,F & Omid, M. 2016b. Environmental decision support systems (EDSSs): the study of concepts, developments and challenges from past to present. Journal of Environmental researches, 7(13): 175-188 (in Persian).
Javanmiri Pour, M.; Jahani, A. & Marvi Mohadjer, M.R. 2013. Effects of livestock grazing on vegetation in relation to distance from corral in Caspian forest north of Iran. Research Journal of Forest and Environmental Protection.
Jay, S.; Jones, C.; Slinn, P. & Wood, C. 2007. Environmental impact assessment: Retrospect and prospect. Environmental Impact Assessment Review, 27: 287– 300.
Leknes, E. 2001. The role of EIA in the decision-making process. Environmental Impact Assessment Review, 21: 309- 334.
Makhdoum, M. F. 1992. Environmental unit: An arbitrary ecosystem for land evaluation. Agriculture, Ecology and Environment. 41(2):209–214.
Makhdoum, M.F .1994. Environment and East Azarbaijan. Proceedings of the Seminar on Development and East Azarbaijan, Governor of East Azerbaijan(in Persian).
Makhdoum, M. F.1996a. Landscape degradation model as a guide for further development. Proceedings, International Conference on Land Degradation, Adana, Turkey.
Makhdoum, M. F. 2002. Degradation Model: A Quantitative EIA Instrument, Acting as a Decision Support System (DSS) for Environmental Management. Journal of Environmental Management 30: 151-156.
Makhdoum, M.; Mansouri, M. 1999. Environmental Impact Assessment in Hormozgan Provience  by Degradation Model. Journal of Environmental Studies. No, 23. pp: 49-54 (in Persian).
Miller, J.T. 1995. Living in the Environment (Translated by Majid Makhdoom). University of Tehran Publications. No. 1909, 322 p, (in Persian).
Norouzi, E.; Purabrahim, Sh.; Gashtasg Migoni, H. & Jahani, A. 2019. Biodiversity hazard zonation in the south central Alborz Protected Area (managed by Alborz Province) using DANP technique. Journal of Animal Environment. Vol. 11, No. 1, pp: 97-104(in Persian).
Rezazadeh, S. 2016. Evaluation of Environmental Impacts of Development in Protected Areas by Using Landscape Destruction Model (Case Study: Bashgol Protected Area), M.Sc. Thesis, Karaj Faculty of Environment (in Persian).
Rezazadeh, S.; Jahani, A.; Goshtasb Meigooni, H. & Makhdoum, M.F.2019. Evaluation and Analysis of Ecological Capacity of Bashgol Protected Area with Zoning Approach and Improvement of Conservation Level. Journal of Animal Environment. Vol, 10. No, 4. pp: 163-172(in Persian).
Sadegh Oghli, R.; Jahani, A.; Alizadeh Shabani, A. & Goshtasg Migoni, H. 2019. Landscape disruption scaling as an indicator for assessing wildlife habitat in the Jajrood Protected Area. Journal of Animal Environment. Vol.11, No. 1, pp: 13-20 (in Persian).
Safaiian, N.; Shokri, M. & Jabarian Amiri, B. 2002. Evaluation of Environmental Impacts of Development in Northern Iran by Destruction Model. Journal of Environmental Studies. No, 30. pp: 1-8(in Persian).
Sebastiani, M. 2001. EIA procedure linking impact assessment to an environmental management system. Case study: a downstream upgrading petroleum plant in Venezuela. Environmental Impact Assessment Review, 21:137- 168.
Sepehr, H.; Makhdoum, M.F.; Faryadi, Sh. & Ramazani Mehrian, M. 2015. Evaluation of Land Quality in Protected Areas Using Destruction Model (Case Study: Turan Protected Area). Journal of  Environmental Research.Vol,6. No, 11. pp:119-130 (in Persian).
Shirani Sarmazeh, N.; Jahani, A.; Goshtasb, H.; & Etemad, V. 2018. Ecological Impacts Assessment of Recreation on Quality of Soil and Vegetation in Protected Areas (Case Study: Qhamishloo National park and Wildlife Refuge), Journal of Natural Environment, 70(4): 881-891(in Persian).
Shirmohammadi, A.; Jahani, A.; Etemad, V.; Zargham, N. & Makhdoum F.M. 2016. Evaluation of Development Environmental Impacts of Karkas Protected Area by Using Destruction Model. Journal of  Environmental Research.Vol,7. No, 14. pp: 91-102 (in Persian).
Sobhani, P.; Goshtasb, H.; Nezami, B. & Jahani, A. 2018. Evaluation of Promoting Conservation Hunting Areas (Case Study: Hamedan Alvand No-Hunting Area). Environment sciences and technology, 20(3): 143-157(in Persian).
Statistical Center of Iran. 2011. Population and Housing Census, Identification of villages in the country, Iran Statistics Center Site: www.amar.org.ir.
Turner, B. L. ; Kasperson, R. E. ; Matson, P. A. ; McCarthy, J. J. ; Corellg, R. W. ; Christensen, L. ; Eckley, N. ; Kasperson, J. X. ; Luerse, A. ; Martello, M. L. ; Polsky, C. ; Pulsipher, A.& Schiller, A. 2003. A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 14, 8074-8079.
Toro, J.; Requena, I. & Zamorana, M. 2009. Environmental impact assessment in Colombia: Critical analysis and proposals for improvement. Environmental Impact Assessment Review, 29:79- 86.
Yarali, N.; Mafi Gholami, D.; Jaafari, A.; Soltani, A. & Mahmoudi, M. 2010. Environmental impact assessment (EIA) of oshtorankooh protected area using degradation model. Journal of  Environmental Research.Vol,1. No, 1. pp:13-22 (in Persian).