ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه منابع طبیعی یزد

2 دانشگاه یزد

3 سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با روش ارزیابی چرخه‏حیات (LCA)(1) انجام پذیرفت. بدین‌منظور ابتدا کلیه مواد، منابع‌محیطی، تکنولوژی‌‌های مورد استفاده و میزان انتشارات مختلف به محیط به ازای تولید 1 مگاوات ساعت برق که واحد مرجع در نظر گرفته شده، صورت‏برداری شدند. سرانجام تاثیر هر یک از این نهاده‌‌ها در قالب شاخص‌‌های محیط‌زیستی، کمّی شده و در نهایت ارزیابی اثرات محیط‌زیستی تولید برق با استفاده از نرم‌افزار Simapro8 در 10 طبقه اثر انجام شد. نتایج ارزیابی نشان داد که اثرات سمیت آب‌‌های آزاد، تخلیه منابع فسیلی، اسیدی شدن و گرمایش جهانی در تولید یک مگاوات ساعت برق در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد بیشتر از سایر اثرات، به محیط‌زیست آسیب می‌‌رسانند. از طرفی سوخت‌‌های فسیلی بیشترین بار منفی محیط‌زیستی را از بین سایر ورودی‌‌ها ایجاد می‌نمایند. شاخص نهایی پتانسیل گرمایش جهانی در طول چرخه حیات تولید 1 مگاوات ساعت برق در نیروگاه یزد، در مرحله بهره‌برداری 623 کیلوگرم معادل انتشار گاز CO2 محاسبه شدکه نسبت به مرحله ساخت نیروگاه دارای اثر بیشتری در این طبقه اثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Assessment of Yazd Combined Cycle Power Plant Using the LCA Method

نویسندگان [English]

  • raziyeh rezaeerad 1
  • mohammadreza elmi 2
  • reza samadi 3
  • farhad nejadkoorki 2
1 Yazd University/Department of Natural Resources
2 Yazd University
3 Office of the Environment of Iran Energy Efficiency Organization
چکیده [English]

There exists pollution Emissions throughout the life cycle of power plants and Life Cycle Assessment Method, as one of the environmental impact assessment, can be useful in measuring and determining the amount and source of pollution Emissions during the electricity generation process. So In line with the importance of evaluating the effects of thermal power plants, the current study with the aim of Environmental impact assessment of electricity production in Yazd Combined Cycle Power Plant is done through Life Cycle Assessment Method (LCA). For this purpose, First of all, all materials, environmental resources, technologies used and emissions of various substances into the environment were estimated in 1 MWh of electricity per functional unit (inventory). Finally the impact of each of these inputs in the form of environmental indicators, were Quantitized. In this study we evaluated the environmental impact of electricity generation using Simapro8 software and CLM2000 evaluation method in 10 floors of potential effects. The results showed that the production of one megawatt hours of electricity in Yazd Combined Cycle Power Plant has a significant environmental impact In terms of offshore aquatic toxicity, acidification, depletion of fossil fuels and global warming. According to obtained information fossil fuels have created the most negative environmental impacts among other inputs. Global warming potential over the life cycle to producing 1 MWh of electricity in power plant of Yazd, In the process of operation of power plant using 623 kg And in the construction phase ./54 kilograms of carbon dioxide equivalent emissions were calculated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse gas
  • Lifecycle
  • Simapro
  • Yazd Combined Cycle Power Plant
  • CLM2000
Al Muhamma, S.; Ramezan Talabari, K. & Piriaie, M. 2013. Using Life Cycle Assessment to Compare Greenhouse Gas Emissions from Power Plants. Third International Conference on Environmental Planning and Management. (in persian)
Ashrafzadeh, M. & Madadi, H. 2009. Environmental Impact Assessment of Gol Gohar Combined Cycle Power Plant. Second Power Plants Conference. (in persian)
Ashrafzadeh, M. & Samii, A. 2009 .Environmental effects of the Harris Combined Cycle Power Plant. Seventh National Energy Conference.(in persian)
Dastkhan, R. 2011. Feasibility of recycling parts of industrial wastewater of Yazd Combined Cycle Power Plant. Twenty-sixth International Conference on Electricity. (in persian)
Detailed Statistics of Iran Power Industry. 2014. Power Generation. Specialized parent company. (in persian)
Gurba, L. 2006. Sustainable Energy Future Contribution of Australian Coal. Melbourne.
Hanafi, J. & Riman, A. 2015. life Cycle Assessment of a Mini Hydro Power Plant in Indonesia: A Case Study in Karai River. The 22nd CIRP conference on Life Cycle Engineering. Pages, pp. 444-449.
Karbassi, A.; Sohrab, T. & Samadi, R. 2008. Estimation of emissions of fossil fuels from different industries in Iran. Second National Energy Conference. National Energy Committee of the Islamic Republic of Iran. Deputy Minister of Electricity and Energy Ministry of Energy. (in persian)
Kargari, N. & Mastouri, R. 2009. Comparison of greenhouse gas emissions in different types of power plants using LCA approach. Iranian Journal of Energy. (in persian)
Kargari, N.; Mastouri, R. & Eghdami, A. 2014. Life Cycle Assessment of Bushehr Nuclear Power Plant from the Climate Change Impact Perspective. Special Environmental Project Letter. (in persian)
Khoudi, M. & Mousavi, M. 2009. Life Cycle Assessment (lCA) of power generation technologies with a greenhouse gas emission reduction approach. Seventh National Conference on Energy. (in persian)
Kumar Agrawal, K. & Kumar Jain, A. 2012. Evaluation of Environmental Impacts Of Thermal Power Plant By Using Life Cycle Assessment Approach Asian Journal of Business and Economics.
Mbohwa, Ch. 2013. Life Cycle Assessment of a Coal-fired Old Thermal Power Plant. Proceedings of the World Congress on Engineering.
Monenco Consulting Engineers. 2010. Introduction to the principles of thermal power plant design. Tehran. Shiveh Publications. (in persian)
Nazari, S.; Sohrabi Kashani, A.; Davari, S. & Delaware Moghaddam, Z. 2009. Determination of the emission factor of combustion gases from fossil fuel power plants of the country and its comparison with North American countries. Iranian Energy Journal. (in persian)
Saeedi, M.; Karbassi, A.; Sohrab, T. & Samadi, R. 2005. Environmental management of power plants. Ministry of Energy - Iran Energy Efficiency Organization (SABA). (in persian)
Sahle, A. & Pottin, J. 2013. Environmental life cycle assessment of Ethiopian rose cultivation. Science of the Total Environment..
Samadi, R. & Sohrab, T. 2007. Preparation of Environmental Model for the Deployment of Thermal Power Plants. Journal of Environmental Studies. (in persian)
Sodmand Asli, A. 2004. Investigation of Different Methods of Carbon Dioxide Absorption from Power Plant Exhaust Gases Selecting Optimal Method of Absorption and Unified Design for CO2 Production Required by the Beverage Industry. Ninth National Congress of Chemical Engineering of Iran. (in persian)
Staroska Patky, M. 2015. New Products desigen decision making support by Simapro software on the base of defective products management. International Conference on Communication Management and Information Technology (ICCMIT 2015).
Weisser, D. September 2007. A Guide to life cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies PESS/IAEA. Energy.