ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

 
مدیریت و حفاظت موثر جمعیت‌‌های حیات‌وحش به درک و پیش‌‌بینی انسان از ارتباطات زیستگاه حیات‌وحش وابسته است. تعیین پراکنش گونه برای حفظ و مدیریت جمعیت‌‌ها، به ویژه برای گونه‌های در حال تهدید یک امر ضروری است. یکی از روش‌‌های تعیین پراکنش گونه‌‌ها ارزیابی زیستگاه است که با استفاده از مدل‌‌هایی می‌‌توان محدوده پراکنش گونه را پیش‌‌بینی نمود که ابزار مناسبی برای اهداف حفاظتی و مدیریتی است. گونه بز و پازن گونه‌‌ای از راسته زوج‌‌سمان با پراکنش در مناطق کوهستانی اروپا، آسیای صغیر، آسیای مرکزی و خاورمیانه می‌‌باشد که جز گونه‌‌های آسیب‌‌پذیر در فهرست سرخ IUCN محسوب می‌‌شود. در پژوهش حاضر، مطلوبیت زیستگاه این گونه در منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر بررسی شد. به منظور مدل‌‌سازی زیستگاه این گونه از ‌‌روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) در نسخه چهارم نرم‌افزار بایومپر‌‌‌‌Biomapper استفاده شد. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از لایه‌‌های اطلاعاتی شامل نقشه طبقات ارتفاع، شیب، جهت، فاصله تا جاده و مناطق روستایی و تنوع پستی و ‌‌بلندی‌‌ها (ژئومورفولوژی) به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. نتایج مطلوبیت زیستگاه نشان داد که زیستگاه‌‌ انتخابی بز و پازن در ارتفاعات بیش از 2400 متر و در مناطق صخره‌ای با فاصله زیاد از جاده و روستا و به طور عمده در دامنه‌‌های توده‌‌ سنگی شیب‌دار (شیب‌های 30 تا60 و بیش از 60 درصد) با تخریب مکانیکی شدید و مناطق واریزه‌‌ای قرار دارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که بز و پازن در این منطقه، زیستگاه‌‌های حاشیه‌‌ای را انتخاب می‌‌کنند و آشیان بوم‌‌شناختی باریکی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of Habitat Suitability Wildgoat (Capra aegagrus aegagrus) in the Lashgardar Protected Area, Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • Alireza ildoromi
  • Farzane Safarian
  • Mir Mehrdad Mirsanjari
  • mohammad ghorbani
University of Malayer
چکیده [English]

The effective management and protection of wildlife populations depends on human understanding and prediction of wildlife habitat communications. Determining species distribution is essential for the conservation and management of populations, especially for endangered species. One of the methods of determining species distribution is habitat evaluation which can be used to predict species distribution range which is a suitable tool for conservation and management purposes. Wild goat are species of orderly-dispersed cement species in mountainous regions of Europe, Asia Minor, Central Asia and the Middle East, which is one of the vulnerable species on the IUCN Red List. In the present study, habitat suitability of this species was investigated in Lashgardar Protected Area, Malayer. Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) was used to model the habitat of this species in the fourth version of Biomapper software.In this study, species presence points as dependent variables were used and information layers including altitude, slope, direction, distance to road and rural areas maps, and diversity of lowlands and elevations (geomorphology) were used as independent variables. Habitat suitability results indicated that the selective habitat of goats and paws at altitudes above 2400 m and in rocky areas with a long distance from the road and village and mainly on steep rock mass slopes (slopes 30 to 60 and more than 60 Percent) with severe mechanical degradation and degraded areas. The analysis results showed that wild goat in this area, marginal habitat selection and have Ecological Niche Factor Analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling habitat suitability
  • Ecological niche factor analysis
  • Biomapper
  • Lashgardar protected area
  • Hamedan
Abdollahi, S. & Salman Mahini, A. R. 2018. Investigation of Different Scales to Determine Habitat Parameters Case Study: Golestan National Park Journal of Environmental Research. 9(18): 181-188.(In Persian).
Acevedo, P.; Cassinello, J.; Hortal, J. & Gortázar, C. 2007. Invasive exotic aoudad (Ammotragus lervia) as a major threat to native Iberian ibex (Capra pyrenaica): a habitat suitability model approach. Diversity and Distributions.13(5): 587-597.
Falcucci, A. 2007. Conservation of large carnivores in a human dominated landscape: Habitat models and potential distribution (Doctoral dissertation, University of Idaho).1-196 pp.
Falahi, M.; Kabuli, M.; Mehrabi, K.; Goljani, M.; Mostafavi, A. & Seyyed Mahdi, R. 2015. Investigation of the effect of small nomads on the utility of whole and goat habitats in Lar National Park (Capraaegagrus aegagrus), Research Journal. 6(11): 111-121. (In Persian).
Gibson, L. A.; Wilson, B. A.; Cahill, D. M. & Hill, J. 2003. Modeling habitat suitability of swamp Antechinus ( Antechinus minimus maritimus ) in the costal heathlands of southern Victoria , Australia. International Journal of Biological Conservation. 117: 143- 150.
Goodarzi, F.; Bashari, H. & Hamami, M. 2015. Comparison of Different Management Options to Protect Iranian Yellow Deer Using Multi Criteria Decision Analysis Method, Journal of Environmental Research. 5. (10): 3-12. (In Persian).
Guisan, A. & Zimmermann, N. E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological modeling.135(2): 147-186.
Hirzel, A. 2001.When GIS come to life. Linking landscape and population ecology for large population management modeling: the case of Ibex (‌‌Capra ibex‌‌) in Switzerland , phd thesis, university de Lausanne, 106-112pp.
Hirzel, A. & Guisan, A. 2002. Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability modelling. Ecological modeling. 157( 2): 331-341.
Hirzel, A. H.; Hausser, J.; Chessel, D. & Perrin, N. 2002. Ecological‐niche factor analysis: how to compute habitat‐suitability maps without absence data. Ecology.83 (7): 2027-2036.
Hirzel, A. H.; Posse, B.; OGGIER, P. A.; Crettenand, Y.; Glenz, C. & Arlettaz, R. 2004. Ecological requirements of reintroduced species and the implications for release policy: the case of the bearded vulture. Journal of Applied Ecology. 41(6): 1103-1116.
Hosseini, G.; Shams Esfand Abad, B.; & Alizadeh Shabani, A. 2016. Evaluation of Iranian Deer (Gazella subgutturosa) habitat suitability in Seventy Peaks Protected Area of Central Province. Natural Environment Journal. 69(4): 965-979. (In Persian).
Jacquin, A.; Chéret, V.; Denux, J. P.; Gay, M.; Mitchley, J. & Xofis, P. 2005. Habitat suitability modelling of Capercaillie (Tetrao urogallus) using earth observation data. Journal for Nature Conservation. 13(2): 161-169.
Khaki, S.; Alizadeh Shabani, A.; Kaboli, M.; Nouri, Z.; & Yari, A. 2016. Modeling habitat requirements of the Rahrah hyena (Hyaena hyaena in Lashkar Protected Area, Hamadan Province, Environmental Research Journal. 7 (13): 11-20. (In Persian).
Madani, N. 2002. Distribution and Distribution Modeling of the Asian Zebra Population in the Korea Turan Environmental Reserve, MSc Thesis, School of Environmental Engineering, University of Tehran. 92pp. (In Persian).
Mostafavi, M. 2009. Mapping of Utility of Spring Habitat Habitats (Capra eagagrus aegagrus) in Lar National Park, MSc Thesis, Islamic Azad University. 4-16pp. (In Persian).
Omidi, M. 2008. Modeling the Leopard Habitat Environment (P.p.saxicolor) in Kelah-Ghazi National Park by ENFA Method, MSc Thesis, Islamic Azad University.11pp. (In Persian).
Ranjbar, N.; Hemami, M.; & Shahgholian, J. 2016. Seasonal Evaluation of Wild Goat Habitability in Mountainous Areas of Kelah Ghazi National Park by Maximum Entropy Method, Journal of Applied Ecology. 5(16): 69-83. (In Persian).
Rezaei, S.; Naderi, S.; & Karami, P. 2017.Evaluation of Hyaena hyaena habitat suitability in seventy peaks of Arak Protected Area, Journal of Animal Research. 31(2): 147-158. (In Persian).
Strubbe, D. & Mattysen, E. 2008. Predicting the potential distribution of invasive ring necked parakeets psittacula krameri in northen Blegium using an ecological niche modeling approach, Biological Invasions online, Available at http:// www.springerlink.com/ content/ nnw 78 qq 86 kxo j 671 / fulltext.pdf. Accessed 1 may 2008. 221-232pp.
Traill, L. W. & Bigalke, R. C. 2007. A presence‐only habitat suitability model for large grazing African ungulates and its utility for wildlife management. African Journal of Ecology.45(3): 347-354.
Vesali, S.; Moradi, H. & Salman Mahini, A. 2017. Evaluation of Panthera pardus saxicolor habitat suitability using Maximum Entropy Method in Golestan Province, Environmental Research Journal. 8 (15): 101-112. (In Persian).
Zarandian, A.; Yavari, A. R.; Jafari, H. R. & Amirnejad, H. 2016. Modeling the effects of land cover change on habitat quality in Sarvolat and Javaherdasht forest lands, Journal of Environmental Research. 6(12): 183-194. (In Persian).