تاثیر تغییرات اقلیمی در تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی خرگوش‌‌های ایران؛ خرگوش غربی (Lepus europeus) و خرگوش شرقی (Lepus tolai)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد اسلامی)

چکیده

تنوع‌‌زیستی جهانی در سال‌‌های اخیر کاهش چشمگیری در مقایسه با دوران‌‌های گذشته تجربه کرده است. تغییر اقلیم و دخالت‌‌های انسانی شامل تخریب زیستگاه، گونه‌‌های معرفی‌‌شده و آلودگی از مهم‌‌ترین منابع تهدیدات کنونی برای تنوع زیستی هستند و اینکه تلفات گونه‌‌های جانوری و گیاهی یک اثر چشمگیر منفی بر خدمات اکوسیستم دارند. هدف از مطالعه حاضر تهیه مدل توزیع گونه‌‌ای خرگوش غربی (Lepus europeus) به عنوان یک گونه با توزیع بالا و خرگوش شرقی (Lepus tolai) به‌عنوان یک گونه ساکن در مناطق شمال، شمال غربی و شمال شرقی ایران است. ابتدا لایه‌‌های متغیر اقلیمی از پایگاه داده Bioclime استخراج شد. در مرحله بعدی، همبستگی بین متغیرها برای هریک از گونه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپس متغیرهای دارای همبستگی بالا از فرایند مدل‌‌سازی حذف شدند. درنهایت 9 مدل توزیع گونه‌‌ای بسته آماری sdm (GLM, GAM, BRT, SVM, RF, MARS, CART, FDA, MaxEnt) در نرم افزارهای R مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد عموما مناسب‌‌ترین مناطق برای توزیع خرگوش غربی، مناطق غرب و جنوب غرب ایران و برای خرگوش شرقی مناطق جنگلی نیمه انبوه در بخش‌‌های شمال و شمال‌‌شرق کشور است. به علاوه این که حداکثر درجه حرارت گرم‌‌ترین ماه سال (BIO5) و بارش گرم‌‌ترین فصل (BIO18) به ترتیب مهم‌‌ترین متغیرهای اقلیمی برای گونه‌‌های خرگوش غربی و خرگوش شرقی بودند. یافته‌‌های پژوهش حاضر می‌‌تواند برای مدیریت بهتر مناطق ذکر شده با تاکید بر حفاظت تنوع‌‌زیستی گونه‌های خرگوش غربی و خرگوش شرقی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Climate Change on Determining Suitable Habitats for Iranian Rabbits; Tolai Hare (Lepus tolai) and European Hare (Lepus europeus)

نویسندگان [English]

  • Elham Ebrahimi 1
  • Faraham Ahmadzadeh 1
  • Babak Naimi 2
1 Shahid Beheshti University
2 Graduate School of the Environment and Energy, Science and Research Branch, IAU
چکیده [English]

In recent years, global biodiversity has experienced a steeper decline over in human history. Climate change and anthropogenic interventions including habitat destruction, introduced species, and pollution are important sources of current threats to biodiversity and that loss of animal or plant species have a dramatic effect on ecosystem services. The current study aimed to prepare species distribution model of western rabbit (Lepus europeus), a species with high distribution, and oriental rabbit (Lepus tolai), a low mobility species in north, northwest, and northeast regions of Iran was conducted. First, layers of climate variables extracted from the BIOCLIM database. In next step, correlation of climate variables for each species was analyzed and then highly correlated variables were excluded from the modeling process. Finally, nine species distribution of the sdm package (GLM, GAM, BRT, SVM, RF, MARS, CART, FDA and MaxEnt) were used in the R softwares. The results demonstrated that suitable areas for Lepus europeus generally are western and southwest regions and for Lepus tolai generallyare semi-dense forests in north regions of Iran. In addition, max temperature of warmest month (BIO5) and precipitation of warmest quarter (BIO18) were the most influential variables for Lepus europeus and Lepus tolai, respectively. The results of this study can be used to better management of mentioned regions with emphasis on conserve biodiversity of Lepus europeus and Lepus tolai species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Hare (Lepus europeus)
  • Tolai Hare (Lepus tolai)
  • Species Distribution Model
  • sdm package
  • Ensemble
Akhani, H. 1998. Plant biodiversity of Golestan National Park, Iran. 53(80): 1-411.
Ashrafzadeh, MR.; Karami, M. & Darvish, J. 2010. Relationship between diversity and abundance of rodents with height and vegetation in Geno Biosphere Reserve, Hormozgan province. Journal of Natural Environmental. 63(1): 1-13.
Barnes, R.F.W. & Tapper, S.C. 1985. A method for counting hares by spotlight. Journal of Zoology (London). Note from Mammal Society no 50 (206): 273-276.
Bellard, C.; Bertelsmeier, C.; Leadley, P.; Thuiller, W. & Courchamp F. 2012. Impacts of climate
change on the future of biodiversity. Ecology Letters 15(4): 365-377.
Breckle, S. W. 2002. Salt deserts in Iran and Afghanistan. Barth & Böer, Sabkha Ecosystems. 109-122.
Ceballos, G.; Ehrlich, P. R. Soberón, J. Salazar, I. & Fay, J. P. 2005. Global mammal conservation: what must we manage?, Science. 309(5734): 603-607.
Dawson, T.P.; Jackson. S.T.; House. J.I.; Prentice. I.C. & Mace, G.M. 2011. Beyond predictions: biodiversity conservation in a changing climate. Science. 332: 53–58.
Dillon, M.E.; Wang, G. & Huey, R.B. 2010. Global metabolic impacts of recent climate warming. Nature. 467: 704–706.
Elith, J.; Phillips, S. J.; Hastie, T.; Dudík, M.; Chee, Y. E. & Yates, C. J. 2011. A statistical explanation of maxent for ecologists. Divers. Distrib. 17: 43-57.
Farhadinia M. 2004. The last stronghold: cheetah in Iran. Cat News. 40: 11-14.
Franklin, J. 2010. Moving beyond static species distribution models in support of conservation biogeography. Diversity and Distributions. 16(3): 321-330.
Habibi, K. 2003. Mammals of Afghanistan. Usfws, Coimbatore, India. 168 pp.
Harrison,D.L. & Bates P.J.J. 1991. The Mammalsof Arabia, 2nd Ed. Harrison Zoological Museum, England. 354 pp.
Hatt R. T. 1959. The Mammals of Iraq. Miscellaneous Publ. Mus. Zool. Univ. Mich., USA. No106.113 pp.
Hoffmann, M.; Belant, J. L.; Chanson, J. S.; Cox, N. A.; Lamoreux, J.; Rodrigues, A. S. & Stuart, S. N. 2011. The changing fates of the world's mammals. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 366(1578): 2598-2610.
Hutchings, M.R. & Harris, S. 1996: The current status of Brown Hare in Britain. - Joint Nature Conservation Committee, Bristol, England, 79 pp.
Karami, M, T.; Ghadierian, & Faizolahi. K. 2016. The Atlas of Mammals of Iran. Iran Department of Environment Press. 240p (in Persian).
Lewandowski, K. & Nowakowski, J. 1993: Spatial distribution of brown hare (Lepus europaeus) populations in habitats of various types of agriculture. Acta Theriologica 38(4): 435-442.
Mclaren, G.W.; Hutchings, M.R. & Harris, S. 1997: Why are brown hares (Lepus europaeus) rare in pastoral landscapes in Great Britain. - Gibier Faune Sauvage Game Wildlife 14(3): 335-348.
Meriggi, A. & Alieri, R. 1989. Factors affecting Brown hare density in northern Italy. - Ethology, Ecology and Evolution 1: 255-264.
Miller, S. P.; Whalen, M. W. & Cofer, D. D. 2010. Software model checking takes off. Communications of the ACM. 53(2): 58-64.
Naimi, B. & Araújo, M. B. 2016. sdm: a reproducible and extensible R platform for species distribution modelling. Ecography. 39(4): 368-375.
Nauka Press, Moscow. 351 pp. (In Russian).
Paniek, M. & Kamieniarz, R. 1999: Relationships between density of brown hare (Lepus europaeus) and landscape structure in Poland in the years 1981-1995. - Acta Theriologica44 (1): 67-75.
Phillips, S. 2006. A brief tutorial on Maxent. AT&T Research. 39pp.
Phillips, S. J.; Anderson, R. P. & Schapire, R. E. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological models. 190: 231-259.
Rosa, P., Mazzoni della Stella, R., Schenone, L. & Gariboldi, A. 1993: Preferenze ambientali della Lepre in ambienti collinari dell’Italia centrale. - Supplemento Ricerche di Biologia della Selvaggina XXI: 681-682. (In Italian).
Saberfer, R. S. & Falahatkar, Kia. H. 2017. A review of the species distribution models with the introduction of the ensemble. Third International Conference on Management in the 21st Century, Italy-Rome (in Persian).
Shams Esfandabadi, B.; Karami, M.; Hemami, M.R.; Riazei B. & Sadough. M.B. 2010. Habitat associations of wild goat in central Iran: implications for conservation. European journal of wildlife research. 56: 883-894.
Sokolov, V.E. & Orlov, V.N. 1980. Identifi cation guide to the mammals of Mongolia.
Tsevegmid, D. & Tsendjav, D. 2004. Lagomorphs of Mongolia. Jinst Cargana Co. Ltd,
Ulaanbaatar. (In Mongolian).
Ziaie, H. 2008. A Field Guide to the Mammals of Iran. 2nd Edition. Iranian Wildlife Center Tehran, Iran.