سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشگاه تهران

چکیده

سنجش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به محیط‌زیست و بررسی تاثیر  آموزش حفاظت از آن به‌خصوص در مناطق روستایی ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش میزان آگاهی و بررسی تاثیر  آموزش محیط‌زیست به خصوص جنگل‎ها در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان لرستان انجام گرفت. برای این منظور هفت مدرسه در مقطع دبیرستان در شهرستان چگنی (استان لرستان) واقع در منطقه جنگلی، انتخاب شدند. تعداد 1000 نفر از دانش‌آموزان در قالب سخنرانی، نصب پوسترها و فیلم‌های آموزشی محیط‌زیست، تحت آموزش قرار گرفتند. از این تعداد، 300 نفر بر اساس برآورد حجم نمونه کوکران به‌طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند تا دیدگاه‌ آن‌ها قبل و بعد از آموزش مورد بررسی قرار گیرد. به منظور جمع‎آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای طراحی شد که اعتبار آن توسط صاحبنظران و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی تایید شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای رفتار، دانش، شناخت، نگرش محیط‌زیستی و آموزش به ترتیب 8/0، 9/0، 8/0، 7/0 و 8/0به دست آمد. پایه‌های مختلف، معدل دانش‌آموزان، درآمد خانوار و سطح تحصیلات پدر و مادر دانش‌آموزان نیز تاثیر  معنی‌داری بر آگاهی نگرش و دیدگاه آن‌ها نداشتند. بین دانش محیط‌زیستی با متغیرهای شناخت محیط‌زیستی (639/0)، نگرش محیط‌زیستی (568/0) و آموزش (479/0) و دانش و رفتار محیط‌زیستی (320/0) رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (01/0p≤). به‌طورکلی می‌توان بیان نمود که آموزش نقش موثری در نگرش و رفتار مسئولانه دانش‌آموزان نسبت به محیط‌زیست دارد. از آن جایی ‎که فعالیت‎های ترویجی فعلی نقش کم‌رنگی در بهبود نگرش و رفتار محیط‌زیستی دانش‌آموزان در مناطق روستایی با منابع‌طبیعی رو به تهدید داشته است، بنابراین توجه بیشتر به امر آموزش در مناطق مطالعه شده ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Environmental Knowledge and the Effect of Environmental Education in Rural Schools of Chegeni City, Lorestan, Iran

نویسندگان [English]

  • Shahram Mahdi Karami 1
  • Zeia Badehian 1
  • Maryam Bazvand 1
  • Akram Ahmadi 2
  • Mostafa Fereidouni 3
1 Lorestan University
2 Gonband Kavoos University
3 Tehran University
چکیده [English]

Evaluating the knowledge of students about the environment and studying the effect of environmental education especially in rural areas is essential. The present study was carried out in order to evaluate the environmental knowledge and the effect of environmental eucation in rural schools of Chegeni city, Lorestan, Iran. For this purpose, seven high schools were randomly selected from Chegeni city, Lorestan located in forest areas and 1000 students were trained via lectures, posters and educational films about natural resources. Among them, 300 individuals were randomly selected based on a Cochran formula to fill out the questionnaire as a statistical sample to study their view before and after training. To collect the required data, a questionnaire was developed and its validity and reliability was confirmed through the expert comments and primary test. The alpha cronbach coefficient was obtained 0.8, 0.9, 0.8, 0.7 and 0.8 for environmental behavior, knowledge, recognition and education, respectively. Different grades, average score, household income and parents' education level had no significant effect on awareness, attitude and their attitude, as well. There was a significant and positive relationship between environmental knowledge with environmental understanding (0.639), environmental attitude (0.569) and education variables (0.479) (p≤0.01). Moreover, the significant and positive relationship was observed between the variables of knowledge and environmental behavior (0.320) (p≤0.01). It can be concluded that education had an effective role in attitude and responsible behavior of the students towards the environment. Regarding the small role of promotion in improving environmental attitudes and behaviors of students in threatened natural resources of rural areas, it can be suggested that authorities should consider the environmental education and promotion especially in such areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • Promotion
  • Natural resources
  • Forest area
  • Chegeni city
Abedi Sarvestani, A. & Zamani, E. 2006. Communication Methods in Environmental Promotion (Case Study: Fars Province), Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 13 (5): 14-1. (in Persian)
Arbuthnot, J. & Lingg, S. 2007. A Comparison of French and American Environmental Behaviors, Knowledge, and Attitudes. International Journal of Psychology, 10(4): 23-29.
Arcury, T.A. 1990. Environmental Attitude and Environmental Knowledge. Society for Applied Anthropology. 49: 300-304.
Dunlap Riley, E. 1978. Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm; A revised NEP scale- statistical data include. Journal of social Issuse, 56(3): 425-442.
Bagheri VArakana, A. 2003. Evaluation of knowledge and interest of high school students about environmental protection in Tehran, MA thesis in Agricultural Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (in Persian)
Boroumand, F. 1991 International education of environmental life history, basic knowledge and its educational methods. Tehran: UNESCO National Commission Publications. 209 p. (in Persian)
Bartot, T.; Borrini, J. Sherbini, A. & Warran, P. 1997. Our people -Our resources, the world conservation union, UNFPA.
Dai, L.; Li, Sh.; Zhou, W.; Qi, L.; Zhou, L.; Wei, Y.; Li, J.; Shao, G. & Yu, D. 2017. Opportunities and challenges for the protection and ecological functions promotion of natural forests in China. Forest Ecology and Management, in press.
Drumm, A. & Moore, A. 2002. An Introduction to Ecotourism Planning and Management. Ranjbar M. Tehran, Iran: Ayizh Publishing, P 176.
 Farahmand, M.; Shokouhifar, K. & mobile, H. 2014. Investigation of Social Factors Affecting Environmental Behaviors (Case Study: Yazd Citizens), Urban Sociological Studies, 4: 141-109.
Fritiyev, K. 2007. Hidden Links: Integrating the Biological and Social Extensions of Life in Sustainability, Translated by Mohammad Hariri Akbari, Tehran, Ney Publishing. 372 p.
Hosseini, S. J. 2001. Foundations and Evolution of Activities in Agricultural Promotion. Tehran: Azad University Publications Science and Research Branch. 284 p. (in Persian)
Kara, K. 2004. Mass media and environmental knowledge of secondary school students in Hong Kong. Karami Dehkordi, A. 2008. Important challenges for agriculture and environment and the new mission of applied training in sustainable management of these challenges. National Conference on Entrepreneurship Development in Applied Agricultural Science Education. Mashhad, Institute of Applied Higher Education of Agricultural Jihad. 20 p. Journal the Environmentalist, 19: 85-97.
Manzanal, R.F.; Barreiro L. R. & Carrasquer J. 2007. Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Student. Science Education. 91 (6): 988-1009.
Mobarghai, N. 2003. Higher education in environment in Iran, National specialized conference on environmental education in Tehran, Environmental Protection Organization, 6. (in Persian)
Molina, M.A.; Fernández-Sáinz, A. & Izagirre-Olaizola, J. 2013. Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61 (3): 130-138.
Muharramnejad, N. 2006. Developing a Management Model for Sustainable Development of Environmental Education for the Young Generation of the Country, Environmental Science and Technology, 28 (1): 11-1. (in Persian)
Muharramnejad, N. & Heydari, A. 2006. Developing Practical Solutions in Environmental Education for the Young Generation, Journal of Environmental Science and Technology, 8: 77-68. (in Persian)
Mahmoudi, H. & Weissi, H. 2005. Environmental education a principled approach to environmental protection. Environmental Science. 8: 64-57. (in Persian)
Navah, A.R.; Forutan kia, Sh. & Porter Carney, M.Sc. 2011. Investigating the Relationship between Religiousness with Citizens' Environmental Values and Behaviors (Ahwaz Case Study). Urban Sociological Studies. 1: 77-98. (in Persian)
Rostami, A. & Larijani, M.P. 2010. Relationship between Environmental Knowledge and Attitude of High School Students with Demographic Variables in Kouhdasht City, Payam-e-Noor University, Rey, MSc thesis. (in Persian)
Ranjbarians, B. & Zahid, M. 2005. Tourism Recognition, Chahar Bagh Publishing, Second Edition. (in Persian)
Rezvani, M.; Nojavan, M. & Ekhtyari 2013. Ekhtiari Rodsari, A. Study of Effectiveness of Environmental Informal Trainings for Eco-Tour Leaders (Case study: Guilan Province). Journal of environmental education and sustainable Development Vol. 2, No.1. (in Persian)
Sang-Joon, N. 1995. Enviornmental education in primary and secondary schools in korea: Current developments and future agendas. Retrieved from http://www.informa world.com.
Schultz, P.W. & Zelezny, L. 1999. Values and Proenvironmental Behavior; a Five-country study.Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(4): 540-558.
Shobeiri, M.; Sarmadi, M. R. & Sharifian, S. 2008. Needs assessmentsand determinepriorities forstudents andteachers inschoolsin the field ofenvironmentaleducation. Journal of environmental science andtechnology, 4: 143-150. (in Persian)
Shariatzadeh, M.D.; Pezeshkie Rad, Gh. & Siddiqui, H. 2011. Investigating the Role of Environmental Promotion in Improving the Participatory Management of Rangelands in Semnan Province, Journal of Forest and Rangeland, No. 90-90: 42-36. (in Persian)
Shemshad, M.; Malek Mohammadi, A.; Hosseinia, Gh. & Mirdamadi, M. 2009. Application of Agricultural Extension Principles in Natural Resources Extension. Journal of Analytical, Scientific, Technical, Agricultural, and Environmental Journals, 22 (186): 42-37. (in Persian)
Salehi, P. & Imam Ghol, L. 2014. Experimental Investigation of the Relationship between Environmental Awareness and Behaviors (Case Study of Urban and Rural Areas of Sanandaj), Iranian Journal of Social Issues, Teacher Training University, 1: 147–121. (in Persian)
Saffari, A. 2009. Evaluation of environmental awareness of women in use and management of environment in relation to sustainable development. Master thesis. Payame Noor University of Tehran. (in Persian)
Safavi, A. 2007. Teaching methods, techniques and standards. Tehran, Ghom Publications. 310 p. (in Persian)
Tang, S. & Lou, S. 2000. Natural forest protection and sustainable management of China. Rev. Chin. Agric. Sci. Technol, 2 (1): 42–46 (in Chinese).
Turani, H. & Akramuddin, M. 2004. The Position of Environmental Education in the Formal Education System, Journal of Environmental Science and Engineering, 41 (1): 80-88. (in Persian)
Watson, K.H.C. 2005. Environmental Concern in a local Context; The Significance of Place Attachment, Environmental and Behavior, 33(2): 249-263.
Yosephvand, M. & Gholam Rezai, Q. 2013. The Impact of Education on Students' Attitude toward Environmental Environment in Bastam Middle School Students, Thesis, Lorestan University, 90 p. (in Persian)
Zhang, P.; Shao, G. Zhao, G. Master, D.C. Parker, G.R. Dunning, J.B. & Li, Q. 2000. Forest policy for 21st century. Science, 288 (5474): 2135–2136.