مقایسه تحلیلی ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی تالاب‌های ایران در مقایسه با تجارب جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سازمان حفاظت محیط‌زیست

چکیده

ارزش‌‌گذاری تالاب ابزار مهمی در دست مدیران و تصمیم‌گیران محیط‌‌زیستی برای توجیه هزینه‌‌های عمومی فعالیت‌‌های حفاظتی و مدیریت تالاب است. با تخمین و ارایه ارزش‌‌های اقتصادی امکان طراحی سیاست‌‌های بهره‌برداری پایدار از تالاب‌‌ها تسهیل می‌‌شود و امکان لحاظ شدن ارزش‌های اقتصادی تالاب در تحلیل- فایده‌‌های طرح‌‌های توسعه صورت می‌‌پذیرد. در این مطالعه ارزش اقتصادی کل (مجموع ارزش بازاری و غیربازاری) برای مجموع شش اکوسیستم تالابی مورد بررسی (هامون، شادگان، ارژن و پریشان، میانکاله و خلیج گرگان، انزلی و بامدژ) در سال پایه 1394، 258018 میلیارد ریال(معادل 8600600000 دلار) برآورد شده است. ارزش کل اقتصادی تنزیل یافته تالاب‌‌های مورد مطالعه (طی دوره 30 ساله) با نرخ تنزیل 5/16 درصد، معادل 25201579 میلیارد ریال برآورد شد. سهم ارزش اقتصادی کل (مجموع ارزش‌‌های بازاری و غیربازاری) مجموع تالاب‌‌های مورد مطالعه، معادل 32/2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 تخمین زده شد. همچنین سهم ارزش میانگین هر هکتار از تالاب‌های مورد بررسی معادل 6/29 درصد از میانگین ارزش هر هکتار تالاب در مطالعه جهانی (De Groot et al., 2012) برآورد شد. پیش‌‌بینی می‌‌شود با انجام مطالعه‌های کافی ارزش‌‌گذاری اقتصادی اکوسیستم‌های تالابی و نیز سایر اکوسیستم‌ها در ایران و دستیابی به جدول‌های ارزش‌‌های شاخص ملی، ارزش سالانه خدمات اکوسیستمی به احتمال زیاد بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی شود. انتشار نتایج حاصل از این مطالعه به تصمیم‌‌گیران، سیاست‌‌گذاران و ذی‌‌نفعان، از این منظر که آنها ارزش اقتصادی تالاب‌‌ها را درک نموده و تلاش‌‌های خود را در زمینه مدیریت پایدار منابع تالابی انجام دهند، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Comparison on the Economic Value of Environmental Resources of Wetlands in Iran Compared to Global Experiences

نویسندگان [English]

  • Jalil Badamfirooz
  • roya mousazadeh
Department of Environment,
چکیده [English]

 
Valuation of wetlands is an important tool in the hands of environmental managers and decision-makers to justify the general costs of wetland conservation and management activities. Estimating and presenting economic values facilitates the design of sustainable wetland policies and enables the incorporation of wetland economic values into the cost-benefit analysis of development plans. In this study, the total economic value (total of market and non-market values) for all of the six wetland ecosystems under study (namely, “Hamon”, “Shadegan”, “Arjan and Parishan”, “Miankaleh and the Bay of Gorgan”, “Anzali”, and “Bamdej”) was estimated at 258018 billion IRR (8600600000 US$) in the base year of 2016. The total discounted economic value of the studied wetlands (over a 30-year period), at a discount rate of 16.5%, was estimated to be equivalent to 25201579 billion IRR. The share of total economic value (total of market and non-market values) of the studied wetlands from the country’s GDP in 2016, was estimated to be 2.32%. In addition, the average value per hectare of these wetlands was estimated to be 29.6% of the value of global values reported by De Groot et al (2012). By conducting adequate studies on the economic valuation of wetland ecosystems and other types of ecosystems in Iran and achieving national index values, the annual values of ecosystem services is projected to be likely to exceed the total GDP. It would be of the utmost importance to publish the results of this study and offer the research findings to policy-makers and stakeholders, as they would make ware of the economic values of wetlands and shift their efforts towards sustainable management of wetland resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical comparison
  • Economic value
  • Environmental resources
  • Wetland
  • Iran
  • Global
Amirnejad, H. & Ataie Solut, K. 2011. Economic valuation of environmental resources. Avaye Masih Publications, 427pp.(In Persian)
Barbier, E.B. 2013. Valuing Ecosystem Services for Coastal Wetland Protection and Restoration: Progress and Challenges.Resources. 2: 213-223.
Barbier, E.B.; Acreman, M. & Knowler, D.1997. Economic valuation of wetlands. A guide for policy makers and planners. Ramsar Convention Bureau.
Brander, L.; Brouwer, R. & Wagtendonk, A. 2013. Economic valuation of regulating services provided by wetlands in agricultural landscapes: A meta-analysis. Ecological Engineering. 56: 89-96.
Brander, L. & Schuyt, K. 2010. Benefits transfer: The economic value of world’s wetlands. available at: TEEBweb.org.1-3pp.
Brander, L.M.; Van Beukering, P.; Cesar, H.S.J. 2007. The recreational value of coral reefs: a meta-analysis, Ecological Economics. 63(1):209–218.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran. 2016. Economic indicators. (www.cbi.ir). (In Persian)
Chaikumbung, M.; Doucouliagos, H. & Scarborough, H. 2016. The economic value of wetlands in developing countries: A meta-regression analysis. Ecological Economics. 124 :164–174.
Costanza, R.; De Groot, R.; Sutton, P.; Van Der Ploeg, S., Anderson, S.J.; Kubiszewski, I.; Farber, S. & Turner, R.K. 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. 26: 152-158.
Daneshi, A.; Vafakhah, M. & Panahi, M. 2016. Restoring Lake Urmia using PES economic policy instrument: An assessment of direct payment schedule to hinder farmers from crop cultivation, Journal of Natural environment. 69(3): 645-667.
Daneshi, A.; Vafakhah, M. & Panahi, M. 2014. Economic instruments of natural resource and environmental management, Case study: Payment for Ecosystem Service (PES), Journal of water and sustainable development. 1(2):7-14.
De Groot, R.; Brander, L.; Van Der Ploeg, S.; Costanza, R.; Bernard, F.; Braat, L.; Christie, M.; Crossman, N.; Ghermandi, A. & Hein, L. 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem services.1:50-61.
Department of the Environment. 2013. Economic Valuation of Tooran National Park, Protected Area and wildlife Refuge. (In Persian)
Department of the Environment. 2009. Economic Valuation of Environmental Resources of Miankaleh Wild Life Refuge and Gorgan Gulf & Triple wetlands of hamoon. (In Persian)
Department of the Environment. 2008. Economic Valuation of Environmental Resources of Shadegan Wetland & Arjan & Parishan Lake. (In Persian)
Falihi, N. 2005. Economic valuation of environmental resources. Case Study: Anzali wetland. Ph.D dissertation of economics. Faculty of Economics. Islamic Azad University. Science and Research Branch. (In Persian)
Grabowski, J.H.; Brumbaugh, R.D.; Conrad, R.F.; Keeler, A.G.; Opaluch, J.J.; Peterson, C.H.; Piehler, M.F.; Powers, S.P. & Smyth, A.R. 2012. Economic valuation of ecosystem services provided by oyster reefs, Bioscience. 62(10):900–909.
Hamari, J. & Keronen, L. 2017. Why do people play games? A meta-analysis. International Journal of Information Management, 37(3): 125–141.
Hunter, J.E. & Schmidt, F.L. 2014. Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Sage publications.
Kaffashi, S.; Shamsudin, M.N.; Radam, A.; Yacob, M.R.; Rahim, K.A. & Yazid, M. 2012. Economic valuation and conservation: do people vote for better preservation of Shadegan International Wetland? Biological Conservation, 150(1): 150–158.
Khalilian, S. 1999. Natural Resources Economy (First Edition), Research Institute of Forests and Rangelands, Ministry of Construction Jihad. 127 pp. (In Persian)
Kyophilavong, P. 2011. Simple manual for estimating economic value of wetland for Lao policymakers.
MA. 2005. Ecosystems and human well-being. Island Press Washington DC.
Marre, J.B.; Thebaud, O.; Pascoe, S.; Jennings, S.; Boncoeur, J. & Coglan, L. 2016. Is economic valuation of ecosystem services useful to decisionmakers? Lessons learned from Australian coastal and marine management, Journal of Environmental Management. 178: 52-62.
Merriman, J.C. & Murata, N. 2016. Guide for Rapid Economic Valuation of Wetland Ecosystem Services. BirdLife International Tokyo, Japan. Ministry of the Environment Japan.
Mobarghei Dinan, N. 2015. Economic Values of Wetlands, Indicators and Criteria, and Review of Past Experiences (Wetlands and an analysis on the causes and factors of their stability and instability). Tehran: Iranian Society of consulting engineers. (In Persian)
Montazerhojat, A.H. & Mansouri, B. 2016. Economic Valuation of Environmental benefits (A Case Study : Bamdej Wetland). Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI). 5(18): 243-269. (In Persian)
Montazerhojat, A.H.; Mansouri, B. & Ghorbannezhad, M. 2014. Use Value Valuation of Shadegan Wetland. Quarterly Journal of Quantitative Economics. 11(1): 41-73. (In Persian)
Mousazadeh, R. 2016.Quantitative Analysis of Environmental, and Social Impacts of Fluctuations in the Caspian Sea Water Level on Coastal Ecosystem of Anzali Wetland&Presentation of Appropriate Management Approaches Using Decision Support Systems. Ph.D. Thesis in the field of environmental management. Islamic Azad University. Science and Research Branch Faculty of Environment and Energy -Department of Environmental Management. 568 PP. (In Persian)
Ozdemiroglu, E. & Hails, R. 2016. Demystifying Economic Valuation. Valuing Nature Paper.
Ramsar Convention Official Website. 2002. {www.ramsar.org}.
Reynaud, A. & Lanzanova, D. 2017. A Global Meta-Analysis of the Value of Ecosystem Services Provided by Lakes. Ecological Economics. 137:184–194.
Schild, J.E.M.; Vermaatb, J.E.; De Groot, R.S.; Quatrinid, S. & Van Bodegom, P.M. 2018. A global meta-analysis on the monetary valuation of dryland ecosystem services: The role of socio-economic, environmental and methodological indicators, Ecosystem Services. 32: 78-89.
Statistical center of Iran. 2016. Statistical Yearbook of Khuzestan Province. (In Persian)
Statistical center of Iran. 2016. Statistical Yearbook of Sistan and Baluchistan Province. (In Persian)
Statistical center of Iran. 2016. Statistical Yearbook of Gilan Province. (In Persian)
Statistical center of Iran. 2016. Statistical Yearbook of Golestan Province. (In Persian)
Statistical center of Iran. 2016. Statistical Yearbook of Mazandaran Province. (In Persian)
Statistical center of Iran. 2014. Statistical Yearbook of Fars Province. (In Persian)
Stelk, M.J. & Christie, J. 2014. Ecosystem Service Valuation for Wetland Restoration: What It Is, How To Do It, and Best Practice Recommendations. The Association of State Wetland Managers, Windham, Maine.
Sun, B.; Cui, L.; Li, W.; Kang, X.; Pan, X. & Lei.Y. 2017. A meta-analysis of coastal wetland ecosystem services in Liaoning Province, China.Estuarine, Coastal and Shelf Science.
Torres, C. & Hanley, N. 2017. Communicating research on the economic valuation of coastal and marine ecosystem services, Marine Policy. 75: 99–107.
Torres, C. & Hanley, N. 2016. Communicating research on the economic valuation of coastal and marine ecosystem services. Universitat de les Illes Balears, DEA WP no. 81, Working Paper Series.
Van der Ploeg, S.; De Groot, R.S.; Wang, Y. 2010. The TEEB Valuation Database: Overview of Structure, Data and Results. Final Report. Wageningen, the Netherlands. Foundation for Sustainable Development.
World Bank. 2003. Handbook of National Accounting.Integrated Environmental and Economic Accounting.
Woodward, R.T. & Wui, Y.S. 2001. Economic value of wetland services: a meta analysis, Ecological Economics, 37(2): 257–270.
Zarandian, A. 2016. Ecological-Economic Assessment of Ecosystem Services and its appliance in Landscape Spatial Planning Case study: The Sarvelat and Javaherdasht Protected Area. A dissertation for Ph.D degree in the field of environmental planning.Faculty of the Environment, Environmental planning group. 270pp. (In Persian)