بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک در بخش‌‌های آلاینده (مطالعه موردی: ایران)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گاز کربنیک از بخش‌‌های مختلفی منتشر می‌‌شود و حدود 83 درصد از گازهای موثر در گرم شدن زمین را تشکیل می‌‌دهد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش‌‌بینی انتشار گاز دی‌‌اکسیدکربن در بخش‌‌های آلاینده و کل کشور می‌‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز دی‌‌اکسیدکربن در ایران در دوره 1339-1392 و بخش‌‌های آلاینده در دوره زمانی 1350- 1390 است. داده‌‌های سه سال آخر بخش‌‌های آلاینده از سال 1390-1393 برای سنجش توان پیش‌‌بینی الگوها استفاده شد. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران از نظر انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان در حال حرکت به رتبه‌‌های  بالای جدول و ده کشور آلاینده جهان است، بنابراین تحقیق در این زمینه ضرورتی بیش از پیش می‌‌یابد. بخش‌‌های آلاینده بر اساس روشEIA  (1) تقسیم شدند. پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک بخش‌‌های آلاینده و کل کشور برای سال 1414 انجام شد. بیش‌‌ترین انتشار گاز کربنیک در دوره مورد بررسی، مربوط به بخش حمل‌‌ و نقل و کم‌‌ترین مربوط به بخش صنعت بود. مطابق با پیش‌‌بینی‌‌های انجام شده در سال 1414، بخش خدمات از بخش حمل و نقل پیشی خواهد گرفت و طبق پیش‌‌بینی با روش GARCH در سال 1414 انتشار گاز کربنیک در کل کشور به سرانه 09/10 متریک تن افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Forecast of Carbon Dioxide Gas in the Emission Sectors: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Anvari
  • Samaneh Bagheri
  • Ahmad Salahmanesh
Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Different sectors emit carbon dioxide (CO2) to the atmosphere which comprises 83 percent of the gases responsible for climate warming. In this paper we have for the first time forecast the emission of CO2 by different sectors across Iran. Sectors were recognized based on EIA guidelines. The aim was to examine trends and forecast the emission of CO2 in the country for the period 1960-2013 and by the polluting sectors over the years 1971-2010. The last three years of data of polluting sectors were used to predict patterns. Prediction of CO2 emission was conducted for each sector and the whole country for the year 2034. The highest emission was related to transport sector and the lowest to the industrial sector. Forecast show that by the year 2034, the service sector will most likely surpass the transport sector in terms of CO2 emission and using GARCH method, per capita CO2 emission will increase to 10.09 tons.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon dioxide gas emission forecast
  • GARCH
  • ARIMA
سوری، ع. 1393. اقتصاد سنجیهمراه با کاربرد  Eviews8& stata12، مجلد دوم، چاپ دوم. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
گجراتی، د. 1385. مبانی اقتصاد سنجی. مجلد اول ، ترجمه‌‌ حمید ابریشمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
لطفعلی‌‌پور، م. ر.؛ فلاحی، م. ع. و بستام، م. ر. 1391. بررسی مسائل زیست‌‌محیطی و پیش‌‌بینی انتشار دی‌‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران. مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران. 109-81: (3)1.
Bretschger, U. & Karydas, C. 2014. Optimum Growth and Carbon Policies with Lags in the Climate System, OxCarre Working Papers 144, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies, University of Oxford.
Gradus, R. & smulders, S. 1993. "The Trade-off Between Environmental Care And Long-Term Growth Pollution in Three Prototype Growth Model". Journal of economic. No 58:pp 25-51.
Engel, R.F. 1982. Autoregressive Conditionally Heteroscedasticity with Estimates The Variance of United Kingdom Inflation. Econometrics, no 50, pp 987-1000.
Rebelo, S. 1991. Long-run Policy Analysis and Long-run Growth". Journal of Political Economy, no 99, pp500-521.
Pao, H.T. & Tsai, C.M. 2011. Modeling and Forecasting the CO2 Emissions, Energy Consumption, and Economic Growth in Brazil. Energy. 36: 2450-2458.
Zhu, B.; Wang, K.; Chevallier, J. & wang Ping Wei, Y. 2015. Can China Achieve Its Carbon Itensity Target By 2020 While Sustaining Economic Growth?. Ecological Economics. 119:209-216.