سنجش میزان همخوانی توسعه صنعتی با توان توسعه با به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

برنامه‌ریزی و انتخاب مکان‌های مناسب برای مناطق صنعتی برای استفاده صحیح و پایدار از سرزمین به‌عنوان پایه آمایش سرزمین و راهکار رسیدن به توسعه پایدار می‌باشد. ازاین‌رو در نظر گرفتن این مکان‌ها و موقعیت جغرافیایی آن‌ها با ویژگی‌های محیط‌‌زیستی سرزمین که تعیین‌کننده توزیع و تعادل منطقه‌ای و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیط باشد می‌تواند کاهنده اثرات مخرب محیط‌‌زیستی صنایع باشد. در این تحقیق به‌منظور سنجش همخوانی صنعتی استان با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیار فازی و به‌منظور بهبود برنامه‌ریزی توسعه‌ای و آمایش سرزمین از 16 معیار توپوگرافی، شیب، مناطق مسکونی، دسترسی به جاده، دسترسی به فرودگاه، آب‌های سطحی، عمق آب‌های زیرزمینی، کاربری فعلی اراضی، زمین‌شناسی، گسل، پوشش گیاهی، خطوط انتقال نیرو، بافت خاک، مناطق حفاظت‌شده، فاصله از چاه، تراکم پوشش گیاهی استفاده شد. مدل هیبریدی FDANP به‌منظور مکان‌یابی مناطق مناسب صنعتی در استان اردبیل توسعه یافت. نتایج مدل‌سازی نشان‌دهنده اهمیت بالای معیار رودخانه و سپس معیار کاربری اراضی در تعیین مناطق صنعتی می‌باشد. بررسی همخوانی نقاط صنعتی موجود در منطقه با مکان‌های دارای تناسب سرزمین در استان اردبیل نشان‌دهنده این می‌باشد که تنها 3 درصد از مناطق موجود در منطقه بر اساس اصول آمایشی و مدل آمایشی اجرا شده تطابق داشته و 97 درصد در مناطق نامساعد برای توسعه صنعتی قرار گرفتند. بنابراین، در استان اردبیل به‌منظور بهره‌برداری مناسب از فضای مطلوب و کاهش اثرات محیط‌‌زیستی عوامل باید اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار در برنامه‌ریزی‌های صنعتی در منطقه در آینده مورد توجه قرار گیرد تا بهینه‌ترین حالت همه عوامل محیط‌‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار تامین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Conformity of Industrial Development with the Development in Ardebil Province Using Fuzzy Multi Criteria Decision-Making Method

نویسندگان [English]

  • Mahdi Alipour Ardi 1
  • Bahman Jabbarian Amiri 1
  • Somayeh Foroug 2
1 Tehran University
2 Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

Planning and selection suitable industrial zones locations for safe and sustainable use of land are as the basis for land use planning and approach to sustainable development. Therefore, considering these location and geographical positions with environmental characterize that determine distribution and regional balance and maximum use of environment capabilities could mitigate degradation impact of industries on environment. In this study, to assess conformity of industrial in Ardabil province, Fuzzy Multi Criteria Decision Making model and to improve development and land use planning, 16 criteria such as topography, slope, residential areas, road access, airport access, surface water, groundwater deep, current land use, geology, fault, vegetation, electrical facilities, soil, protected areas, distance from wells, vegetation density was used. FDANP hybrid model developed to locate areas of industrial in Ardabil province. The modeling results indicate importance of river criteria and then land use in industrial areas. Verify conformity of current industries in region with suitable area in Ardabil province indicates that only 3 percent of areas in region are matched on land use planning and spatial planning approach and 97 percent in areas are in unsuitable for industrial development. Therefore, the principles of land use planning and sustainable development be considered in industrial planning on region in future to proper operation of optimal space and reduce impact agents on environmental, until the most optimal mode of all environmental, economic social and sustainable development be ensured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial development
  • Hybrid model
  • Fuzzy dematel analytical network process
  • Land use planning
Aghahi, H. & Abdi, F. 2009. Location and capacity determining of the third sugar factory in Kermanshah province. Agricultural Economics and Development. 17 (68): 129-153. (In Persian).
Ale sheikh, A.A.; Soltani, M.j. & Helali, H. 2003. Application GIS in site selection flood areas, Geographical researches. 17 (4): 22-38. (In Persian).
Alem Tabriz, A. & Bagherzadeh, M. 2009. Integration of Fuzzy ANP and Modified Topsis for Strategic Supplier Selection. Management researches. 2 (3): 149-181. (In Persian).
Aragones-Beltran, P.; Aznar, J.; Ferris-Onate, J. & Garcia-Melon, M. 2008. Valuation of urban industrial land: An analytic network process approach. European Journal of Operational Research. 185 (1): 322-339.
Brewer, C.A. & Pickle, L. 2003. Evaluation of methods for classifying epidemiological data on choropleth maps in series. Annals of the Association of American Geographers. 92: 662–681.
Brookes, C.J. 2001. A genetic algorithm for designing optimal patch configurations in GIS International. Journal of Geographical Information Science. 15 (6): 539–559.
Densham, P. J. & Rushton, G.1988. Decision support systems for locational planning. R. G. Golledge and H. Timmermans (Eds.), Behavioural Modelling in Geography and Planning. London, England, PP. 56–90.
Forslid, R.; Haaland, J.I. & Midelfart, K.H. 2002. A U-shaped Europe? A simulation study of industrial location. Journal of International Economics. 57: 273–97.
Hashempour, R. 2010. From Development to Sustainable Development, First Sustainable Urban Development Conference, www.civilica.com. (In Persian).
Hosseini, S.M. 2003. Feasibility of establishing non-governmental organizations for environmental protection and natural resources. Journal of Environmental Studies. 29 (31): 105-114. (In Persian).
Jabbarian Amiri, B. 2001. Environmental criteria Determine suitability of land for power plant construction. The second national conference of Energy. Iran. (In Persian).
Jabbarian Amiri, B. & Sohrab, T. 2002. Application GIS in national power plant construction site selection. The forth national conference of Energy. Iran. (In Persian).
Jafari, H.R. & Karimi, S.; 2005. Locating suitable areas of industry construction in Qom province using GIS. Journal of Environmental Studies. 31 (37): 45-52. (In Persian).
Jaszkiewicz, A. 2002. Genetic local search for multi-objective combinatorial optimization. European Journal of Operational Research. 137: 50–71.
Karami, O.; Hosseini nasr, S.M.; Jalilvand, H. & Miryaghubzadeh, M. 2011. Study and Evaluation of Spatial and Ecological Capabilities in Babolrood Basin using Geographic Information System (GIS). Town and country Planning.3 (5): 51-70. (In Persian).
Khalesi, B. 2008. Location of Industrial Park, Case Study of Iran Khodro Industrial Park in Takestan. Master thesis. Tabriz University. (In Persian).
Khaliji, M.A. & Zarabadi, Z.S.S. 2015. Analysis of the Industrial Town site Selection by multi-Criteria in Tabriz County by Utilizing Decision Making Models. Quarterly scientific journal of Regional Planning. 5 (19): 101-114. (In Persian).
Khanifar, H. 2011. The concept of land preparation and its usages in Iran. Town and country Planning. 2 (2): 5-26. (In Persian).
Khavarian. A.R. 2014. Analysis of location and development of industrial towns in Iran with emphasis on spatial planning principles, a case study of Yazd industrial town. Master of Science Degree in Geography and Urban Planning. Yazd University. (In Persian).
Larimian, T.; Sadeghi, A. & Molla bashi, A. 2012. Location of Industrial Towns and Areas According to Environmental Impacts of Industrial Sector Case Study: Semnan City, Second Conference on Environmental Planning and Management, University of Tehran. (In Persian).
Lee, L. W. & Chen, S. M. 2008. Fuzzy risk analysis based on fuzzy numbers with different shapes and different deviations. Expert Systems with Applications. 34 (4): 2763–2771.
Li, Z.; Zhu, C. & Gold, C. 2004. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. CRC press. 323p. (In Persian).
Madadi, M. 2003. Evaluation of Industrial Zone Locations, Case Study: Shahrekord Industrial Zone. Master thesis. Tabriz University. (In Persian).
Malczewski, J. 1999. GIS and Multi Criteria Decision Analysis. Edition John Wiley and sons INC.392.
Nasorllahi, Z. & Salehi, F.S. 2012. Criteria of Eco-Industrial Park Location and their Prioritization with Using Fuzzy AHP and Triangular Fuzzy Number. Quarterly journal of economic growth and development research. 2 (7): 51-66. (In Persian).
Nidumolu, U.B.; DeBie, C.; VanKeulen, H.; Skidmore, A.K. & Harmsen, K. 2006. Review of a land use planning programme through the soft systems methodology. Land use Policy. 23: 187–203.
Raeesi, M. & Sofianian, A. 2010. Industrial Site Selection using Geographic factors (Case Study: 50 Kilometers radius around Isfahan city). Geographical researches.25 (99): 115-134. (In Persian).
Rangzan, K.; Saberi, A. & Bakhteyary, M. 2015. Positioning Wood Industry Units in Khuzestan Province by sing analytic Network process (ANP) in GIS environment. Quarterly scientific journal of Regional Planning. 5 (17): 45-58. (In Persian).
Razmi, J.; Sadegh amal nik, M. & Hashemi, M. 2009. Introducing a Fuzzy ANP Model to Solve Supplier Selection Problem. Journal of college of engineering. 42 (7); 935-946. (In Persian).
Rezaiee, M.R. & Khavarian Garmsir, A.M. 2014. An Analysis on the Criteria and indicators of locating Industrial cities with Focus on Spatial and Land Use planning in Iran. Geography and Territorial Sptial Arrangement. 4 (12): 1-12. (In Persian).
Rousta, Z.; Monavvari, S.M.; Darvishi, M. & Falahati, F. 2012. Application of Remote sensing and Geographic Information System in Extraction of Shiraz Landuse Maps. Land use planning. 4 (6): 149-164. (In Persian).
Shad, R.; Ebadi, H.; Mesgari, M. & Vafaeinezhad, A. 2009. Design and Implementation of an Applied GIS for Industrial Estates Site Selection using Fuzzy, Weight of Evidence and Genetic Methods. Journal of college of engineering. 43 (4): 547-559. (In Persian).
Saaty, T. 1999. Fundamentals of the Analytic Network Process. Proceedings of ISAHP 1999, Kobe, Japan.
Saaty, T .2005. Theory and Applications of the Analaytic Network process: Decision Making with Benefits, Costs, and Risks, RWS publications. pp 322.
Soltani, S.; Monavari, S.M. & Rafati, M. 2010. Industrial Spatial Planning In Province Of Ghazvin. Territory. 6 (21): 129-143. (In Persian).
Sial, R.A.; Chaudhary, M.F.; Abbas, S.T.; Latif, M.I. & Khan, A.G. 2006. Quality of effluents from Hattar Industrial Estate. Journal of Zhejiang University, Science B. 933-1014.
Wang, M.J.J. & Chang, T.C. 1995. Tool Steel Materials Selection under Fuzzy Environment. Fuzzy Sets and Systems. 72: 263-270.
Wang, R.; Li, S.; Lin, Y.H. & Tseng, M.L. 2011. Evaluation of customer perceptions on airline service quality in uncertainty. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 25: 419-437, http://dx.doi.org/10.1016/ j.sbspro.2012.02.054.
Witlox, F. & Timmermans, H.J.P. 2000. Matisse: a knowledge-based system for industrial site selection and evaluation Computers. Environment and Urban Systems. 24 (1): 23–43.
Yasouri, M. 2013. The Survey of the Status of Industries location and Industrial Estates in the Mashhad County. Town and country Planning. 5 (2):261-288. (In Persian).
Zanganeh, A. & Soleimani, M. 2005. Location of Industrial City and its Environmental Impacts on Arak City, Geographical Research Quarterly. 37 (2): 33-49. (In Persian).